Читать статью на русском языке

Щеп­лен­ня — це вве­ден­ня в організм ослаб­ле­них або зруй­но­ва­них збудників за­хво­рю­ван­ня.

Імунна
сис­те­ма реагує на них так са­мо, як на справ­ж­ню інфекцію — в
організмі утво­рю­ють­ся антитіла. Деякі щеп­лен­ня потрібно ро­би­ти
один раз у житті — пов­на імунізація -, а інші необхідно пов­то­рю­ва­ти
ре­гу­ляр­но.

Прин­цип за­хис­ту організму за до­по­мо­гою щеп­лень

Щеп­лен­ня
спрямовані на запобігання пев­них ін- фекційних за­хво­рю­вань. Після
вве­ден­ня в організм си­ро­ват­ки там по­чи­на­ють утво­рю­ва­ти­ся
захисні ре­чо­ви­ни. Во­ни подібні або ідентичні за­хис­ним
ре­чо­ви­нам, які утво­рю­ють­ся в організмі після пе­ре­не­се­но­го
інфекційного за­хво­рю­ван­ня, — антитіл.

Щеп­лен­ня забезпечує організм за­хис­том від за­хво­рю­ван­ня. Та­ким чи­ном, це штуч­на ак­тив­на іму- нізація.

Що та­ке жи­ва вак­ци­на?

Це
вак­ци­на із здат­них до роз­м­но­жен­ня, але ослаб­ле­них збудників
за­хво­рю­ван­ня. Уби­та вак­ци­на — вак­ци­на з продуктів
життєдіяльності збуд- ників за­хво­рю­ван­ня.

Що та­ке па­сив­на імунізація?

Існує та­кож так зва­на па­сив­на імунізація, яку та­кож на­зи­ва­ють си­ро­ват­ко­вим лікуванням, або серотерапії.

Чужі
захисні ре­чо­ви­ни сприй­ма­ють­ся організмом, так що про­тя­гом,
при­близ­но 2-х місяців лю­ди­на за­хи­ще­на від відповідного
за­хво­рю­ван­ня. За активної імунізації за­хист в залежності від ви­ду
щеп­лен­ня триває ба­га­то років, а в де­я­ких ви­пад­ках навіть все
жит­тя.

Оставить комментарий

Adblock
detector