Читать статью на русском языке

Сьогодні жінкам доступні самі різні, але ду­же надійні ви­ди
контрацепції — на­прик­лад, зовсім не­дав­но з’явив­ся ефек­тив­ний і
низь­ко­до­зо­ва­ний пре­па­рат з динамічним вмістом гормонів,
мак­си­маль­но на­бли­же­них до на­ту­раль­них. І ми не мо­же­мо навіть
уя­ви­ти собі, як лю­ди ко­лись об­хо­ди­ли­ся без цьо­го.

Як­що вас за­пи­та­ють про те, ко­ли з’яви­ла­ся ідея уник­ну­ти
за­чат­тя в незруч­ний мо­мент, ви май­же на­пев­но відповісте — в
60-ті! І бу­де­те в яко­мусь сенсі ма­ти рацію, ад­же в цей час
по­тре­ба в запобіганні небажаної вагітності до­сяг­ла сво­го піку. Але
з’яви­ла­ся во­на, зви­чай­но, не 50 років то­му.

Си­ла при­ро­ди

Раціональним зер­ном в стародавній контрацепції ста­ло ви­ко­рис­тан­ня
при­род­них протизаплідних влас­ти­вос­тей рос­лин. З різною
ефективністю і в різних фор­мах жінки ви­ко­рис­то­ву­ва­ли май­же все,
що рос­ло по­ряд з бу­дин­ком.

По­час­ти ця ме­то­ди­ка да­ла
по­ча­ток су­час­ним спер­ми­ци­дам, а по­час­ти — бар’єрній
контрацепції: єгиптянки ви­ко­рис­то­ву­ва­ли там­по­ни, просочені
со­ком акації та ме­дом, а Ка­за­но­ва ра­див ви­ко­рис­то­ву­ва­ти
по­ло­вин­ку ли­мо­на як вагінальний ков­па­чок.

В результаті ство­рю­ва­ло­ся при­род­не кис­ле се­ре­до­ви­ще і ско­ро­чу­вав­ся ри­зик за­чат­тя.

Про­топ­ре­зер­ва­ти­ви

Кмітливі стародавні гре­ки ви­ко­рис­то­ву­ва­ли чох­ли з просоченої
особ­ли­ви­ми скла­да­ми тка­ни­ни, ки­шок тва­рин і навіть
пер­га­мен­ту, а в Японії воліли тон­ку шкіру.

Са­ме цей ме­тод
став по­ря­тун­ком в Середньовіччя, ко­ли в Європі по­всюд­но
по­ши­рив­ся сифіліс і церк­ва бу­ла зму­ше­на пом’як­ши­ти свої
по­гля­ди на запобігання. Але до су­час­них презервативів цим
по­лот­ня­ним мішечкам бу­ло ду­же да­ле­ко.

До­сяг­нен­ня 20 століття

Все ж деякі спо­со­би запобігання вагітності з’яви­ли­ся відносно
не­дав­но. І го­лов­ним з них, без­пе­реч­но, ста­ла гор­мо­наль­на
контрацепція. Дос- лідження в цій області по­ча­ли­ся в 1901 році, ко­ли і
з’ясу­вав­ся взаємозв’язок між ви­роб­лен­ням жі- ночих гормонів і
на­стан­ням вагітності.

А що далі?

З тих пір
ос­нов­ний на­пря­мок роз­вит­ку в цій області — змен­шен­ня доз
гормонів в ораль­них кон­тра­цеп­ти­вах, і зовсім не­дав­но вчені
до­мог­ли­ся міні-про­ри­ву.

Був роз­роб­ле­ний пер­ший
пре­па­рат, в яко­му містяться мак­си­маль­но близькі на­ту­раль­ним
естра- діол і ди­е­но­гест. Найцікавіше, що їх концентрація в конкретній
таблетці за­ле­жить від дня мен­ст­ру­аль­но­го цик­лу, ко­ли її слід
прий­ня­ти.

Та­ка схе­ма дозволяє за­без­пе­чи­ти надійний за­хист від небажаної вагітності в гармонії з жіночою при­ро­дою.

За­про­шен­ня до. .. гінеколога!

Будь-яка з давніх жінок по­заз­дри­ла б то­му, як прос­то і зруч­но запобігти небажаній вагітності в наші дні.

То­му особ­ли­во при­кро, що ба­га­то су­час­них в іншому жінки до цих пір по­кла­да­ють­ся на без- надійно застарілі ме­то­ди.

Мож­ли­во, час відвідати гінеколога і дізнатися про те, що но­во­го сьогодні про­по­ну­ють лікарі?

Оставить комментарий

Adblock
detector