Читать статью на русском языке

Чи мож­на лікувати алергію? — це пи­тан­ня хвилює аб­со­лют­ну більшість су­час­них бать- ків.

Та­ка можливість є, відповідають фахівці, але тільки як­що ва­шо­му
малюкові ви­пов­ни­ло­ся 5 років. Чо­му існує це об­ме­жен­ня і як бу­ти
дітям мо­лод­шо­го віку?

Ме­тод, про який піде мо­ва,
з’явив­ся до­сить дав­но: ідея лікувати алергію вве­ден­ням в організм
хво­ро­го мікродоз алер­ге­ну-про­во­ка­то­ра впер­ше бу­ла
за­про­по­но­ва­на в 1911 році.

За свою столітню історію во­на
пе­ре­жи­ла різні ча­си, щоб врешті-решт пе­ретво­ри­ти­ся на цілий
на­прям — алергенспецифічну імунотерапію (АСІТ).

Під впли­вом
алер­ге­ну організм стає стійкішим до йо­го дії — ця реакція схо­жа з
реакцією на щеп­лен­ня, то­му останнім ча­сом АСІТ ста­ли на­зи­ва­ти
алер­го­вак­ци­ною.

Ме­тод допомагає за­хис­ти­ти організм
малюків від тих алергенів, кон­так­ту з яки­ми май­же не­мож­ли­во
уник­ну­ти: до­машньо­го пи­лу, пил­ку.

За час лікування
симп­то­ми хво­ро­би зглад­жу­ють­ся або зни­ка­ють, і, що найголовніше,
знижується ймовірність по­яви інших видів алергії.

Чим са­ме лікують малюків?

Ви­зна­чив­ши ос­нов­ну гру­пу алергенів — винуватців усіх бід
ма­лень­ко­го пацієнта, фахівець готує для ньо­го пре­па­рат — по суті
ба­га­то­ра­зо­во роз­ве­де­ну суміш «провокаторів».

За­раз, до
речі, до скла­ду та­ких засобів до­да­ють ще
ре­чо­ви­ни-імуномодулятори — во­ни підсилюють лікувальну дію препаратів
і да­ють можливість їх рідше вво­ди­ти.

До­ста­ви­ти ліки за
при­зна­чен­ням мож­на кількома спо­со­ба­ми: з ін’єкцією під шкіру або з
крап­ля­ми че­рез ніс і рот. Пер­ший шлях вважається найбільш надійним,
ад­же в цьо­му ви­пад­ку лікар бу­де впев­не­ний, що ма­люк от­ри­мав
на­леж­ну йо­му «порцію».

Курс лікування починається з
невеликої до­зи пре­па­ра­ту, потім її по­сту­по­во підвищують, за­од­но
збільшуючи концентрацію алергенів. Мак­си­маль­но мож­ли­во­го рівня ці
по­каз­ни­ки ся­га­ють до останньої, що підтримує «порції»
пре­па­ра­ту. Її потрібно бу­де вво­ди­ти малюкові про­тя­гом декількох
років — від 3 до 5.

Захистіть ма­лю­ка від кон­так­ту з алер­ге­на­ми

Бо­ро­ти­ся з хар­чо­ви­ми под­раз­ни­ка­ми ку­ди прос- тіше, ніж з
домашніми, ад­же повністю поз­бу­ти­ся від пи­лу, пил­ку або кліщів
не­мож­ли­во.

І все ж тре­ба по­ста­ра­ти­ся, ад­же за
до­по­мо­гою однієї дієти алергію, як ви вже зрозуміли, не здо­ла­ти.
Як­що у вас в родині вже бу­ли ви­пад­ки цієї хво­ро­би, не вар­то
за­во­ди­ти домашніх тва­рин: кішок, со­бак, морсь­ких сви­нок.

Кож­но­го ра­зу пе­ред тим, як зро­би­ти малюкові ін’єкцію, йо­го
обов’яз­ко­во оглядає лікар-алер­го­лог, який по­ви­нен
пе­ре­ко­на­ти­ся, що пацієнт відчуває се­бе добре. Та­ку ж про­це­ду­ру
дитині на­ле­жить прой­ти і після вве­ден­ня пре­па­ра­ту, ад­же
реакція йо­го організму на лікування мо­же бу­ти за­над­то бур­х­ли­вою —
на цей ви­па­док у лікаря заздалегідь при­го­то­ва­ний набір необхідних
ме- дикаментів.

На який термін роз­ра­хо­ва­ний курс терапії?

Йо­го тривалість за­ле­жить від то­го, з яки­ми ви­да­ми «провокаторів»
спеціалісту до­ве­деть­ся ма­ти спра­ву. Пре­па­ра­ти з алергенів
до­машньо­го пи­лу або кліщів із зрозумілих при­чин вво­дять дітворі
круг­лий рік: спо­чат­ку 3 ра­зи в тиж­день, потім — 2 ра­зи, потім — 1
раз на місяць про­тя­гом декількох років.

Поїздки на ку­рор­ти і до во­ди

Існує кілька груп санаторіїв для малюків-алергіків: в од­них дітлахам
за­про­по­ну­ють курс терапії на основі мінеральних вод (у програмі —
ван­ни, об­гор­тан­ня, по­лос­кан­ня, інгаляції), в інших — лікування
кліматом.

Гомеопатія — на до­да­ток

Гомеопатія й інші
нетрадиційні ме­то­ди лікування не замінять кур­си традиційної терапії,
але мо­жуть ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся па­ра­лель­но.

Гру­па підтримки

Попросіть ва­шо­го лікаря да­ти вам ко­ор­ди­на­ти найближчої
алер­гош­ко­ли: тут зби­ра­ють­ся бать­ки малюків-алергіків і самі діти,
щоб більше дізнатися про свою хво­ро­бу і поспілкуватися один з од­ним.

Як­що ма­люк реагує на алер­ге­ни пил­ку, курс терапії
розраховується, ви­хо­дя­чи з термінів по­чат­ку се­зо­ну цвітіння:
де­рев — квітень-тра­вень, злаків — чер­вень-ли­пень, бур’янис­тих трав —
сер­пень-ве­ре­сень. Лікування, яке складається з 60 ін’єкцій,
по­чи­на­ють заздалегідь, з осені, щоб організм ма­лю­ка встиг
підготуватися до «ата­ки», і закінчують за 2 тижні до на­стан­ня
го­ди­ни Х.

Чо­му цей ме­тод не ду­же відомий?

 • Не­зва­жа­ю­чи на те що АСІТ — це єдиний су­час­ний ме­тод, який
  допомагає лікувати алергію, йо­го при­зна­ча­ють дітям не­час­то.
  Спра­ва в то­му, що він пов’яза­ний з ма­сою технічних складнощів.

 • По-пер­ше,
  бать­кам до­во­дить­ся во­ди­ти ма­лю­ка на ін’єкції ро­ка­ми, а
  спо­чат­ку, як ви пам’ятаєте, не раз і не два на тиж­день.

 • По-дру­ге,
  ко­жен візит в клініку займає чи­ма­ло ча­су, ад­же до і після
  про­це­ду­ри ди­ти­ну по­ви­нен огля­ну­ти лікар, який мо­же
  за­про­по­ну­ва­ти пе­ре­нес­ти ін’єкцію на інший час, як­що рап­том
  ма­люк почуває се­бе не ду­же добре.

 • По-третє, пе­ре­рвав­ши курс лікування че­рез хво­ро­бу ма­лень­ко­го, ми ав­то­ма­тич­но продов- жуємо і без то­го дов­гий цикл.

 • По-чет­вер­те,
  пре­па­рат вво­дять дітям під шкіру, а це бо­ля­че. І все ж не вар­то
  за­бу­ва­ти про те, що ме­тод продовжує удос­ко­на­лю­ва­ти­ся і
  де­я­ких про­блем з цьо­го переліку вже мож­на уник­ну­ти.
  Роз­роб­ле­на, на­прик­лад, технологія вве­ден­ня пре­па­ра­ту че­рез
  рот — з цим зав­дан­ням ма­ма мо­же впо­ра­ти­ся са­ма.

А як лікують алергію у малюків, які ще не доросли до АСІТ?

Оставить комментарий

Adblock
detector