Читать статью на русском языке

Термін «біологічно ак­тив­на до­бав­ка», або БАД, міцно увійшов в лек­си­кон батьків та лікарів.

У наш час ці ре­чо­ви­ни є не тільки ко­рис­ним до­пов­нен­ням до їжі. У де­я­ких ви­пад­ках во­ни за- мінюють со­бою ліки.

Найвідомішими
се­ред БАДів є пробіотики — пре­па­ра­ти, що містять живі
мікроорганізми, і пребіотики — про­дук­ти, що сти­му­лю­ють зрос­тан­ня
ко­рис­них бактерій в ки­шеч­ни­ку (пробіонік, лак­ту­ло­за).

Крім
них відомі вітамінні ком­плек­си — про­дук­ти, одержувані з дріжджів;
пре­па­ра­ти, що по­кра­щу­ють ро­бо­ту ки­шеч­ни­ка; ре­чо­ви­ни, які
ви­во­дять з організму ток­си­ни, та про­дук­ти, що володіють
про­ти­за­паль­ною дією і зміцнюють імунітет.

У особ­ли­вий
розділ по­трап­ля­ють БА­Ди, які на­зи­ва­ють­ся лікувальним
хар­чу­ван­ням. У пер­шу чер­гу мо­ва йде про за­квас­ки Евіта і Наріне —
з їх до­по­мо­гою от­ри­му­ють спеціальні кисломолочні напої. Плюс до
то­го існує безліч продуктів, що містять пробіотики (на­прик­лад,
Біфідок або самі різні йо­гур­ти).

Цікава історія

За­зви­чай
БА­Ди ви­пус­ка­ють у вигляді по­рош­ку — так їх зручніше змішувати з
їжею. Але іноді во­ни бу­ва­ють представлені в рідкій формі, у вигляді
зви­чай­них таб­ле­ток, кап­сул і пігулок, які при­зна­ча­ють пацієнтам
лікарі. Всім відомо, що ду­же час­то БА­Ди, що містять пробіотики,
лікарі при­зна­ча­ють для лікування дисбактеріозу.

При цьо­му
інші пробіотики (Лінекс, LЕК; біфікол, аци­пол, біфідумбактерин), чия
активність за­зви­чай не перевищує вищезгадані про­дук­ти, вва­жа­ють­ся
ліками. Част­ко­во це стосується й інших БА­Дам, більше то­го, деякі з
них діють активніше офіційно виз­на­них медикаментів і успішно за- мінюють
їх у лікуванні різних хво­роб. У чо­му ж сек­рет?

На відміну
від ліків БА­Ди на­ба­га­то лег­ше за- реєструвати, відповідно, во­ни
швид­ше по­трап­ля­ють на при­лав­ки. З огля­ду на розмитість кордонів у
позначенні, що є БАД, а що — ліки, ба­га­то виробників
ви­со­ко­ак­тив­них ре­чо­вин реєструють їх як біологічно активні
до­бав­ки.

До речі, са­ме то­му останнім ча­сом се­ред лікарів,
фармакологів і інших фахівців ак­тив­но обго- ворюється пи­тан­ня про
виз­нан­ня про-та пре- біотиків, а та­кож ба­гать­ох інших БАДів
лі- карськими пре­па­ра­та­ми. Тільки в цьо­му ви­пад­ку мож­на бу­де
кра­ще кон­тро­лю­ва­ти їх ефективність і без­пе­ку.

Важливі пра­ви­ла:

 • оскільки ба­га­то БАДів за своєю активністю не по­сту­па­ють­ся
  лікарським пре­па­ра­там і мо­жуть вик­ли­ка­ти побічні ефек­ти, кра­ще,
  щоб їх при­зна­чав лікар;

 • як­що ви вирішили прий­ма­ти БАД без
  консультації з лікарем, робіть це не дов­ше од­но­го місяця. Ви­ня­ток —
  лікувальне хар­чу­ван­ня;

 • для більшої ефективності БАДів кра­ще до­да­ва­ти їх в їжу або прий­ма­ти пе­ред їжею.

Оставить комментарий

Adblock
detector