Читать статью на русском языке

Сло­ва «алергія» не бу­ло в англійській мові часів Шекспіра, і во­но
навіть не зустрі- чалося в англійській літературі ми­ну­ло­го століття.

Ме­дич­на
гіпотеза про те, що ба­га­то людсь­ких хво­роб ма­ють алергічне
по­ход­жен­ня, відносно но­ва. Але не настільки, щоб ви­ба­чи­ти
нездатність ба­гать­ох лікарів ви­яв­ля­ти алергію як при­чи­ну
за­хво­рю­вань. Як не сум­но, алергії і хар­чу­ван­ню — двом важ­ли­вим
фак­то­рам людсь­ко­го здо­ров’я — на ме­дич­них фа­куль­те­тах
приділяється най­мен­ше ува­ги. Це області крайньо­го невігластва
сучасної ме­ди­ци­ни.

Ба­га­то хто з нас, цьо­го не
усвідомлюючи, від- чувають алергічні реакції на про­дук­ти хар­чу­ван­ня
або на найдрібніші час­тин­ки в повітрі. Од­нак з-за не­уц­т­ва лікарів
безліч про­блем зі здо­ров’ям, від яких до­сить прос­то поз­бу­ти­ся,
вста­но­вив­ши алер­ген, вирішуються за до­по­мо­гою не­без­печ­них
ліків і навіть хірургічних втру­чань. У ба­гать­ох ви­пад­ках та­ке
лікування при­но­сить більше шко­ди, ніж са­ма хво­ро­ба.

Найбільш
поширені алергічні реакції — «закла- деність» но­са, не­жить, чхан­ня і
ка­шель. Ко­ли во­ни з’яв­ля­ють­ся в пев­ну по­ру ро­ку, за­зви­чай
влітку або во­се­ни, ми діагностуємо стан як алергію на пи­лок рос­лин,
або сінну ли­хо­ман­ку. Од­нак у де­я­ких лю­дей ці симп­то­ми
зберігаються цілий рік, і у ко­гось навіть виникає хронічна
«закладеність» но­са, яка мо­же при­зво­ди­ти до інфекцій (на­прик­лад,
си­ну­си­ти). Оче­вид­но, що алер­ге­ном в да­но­му ви­пад­ку є не
пи­лок, а щось інше.

Одні алер­ге­ни зна­хо­дять­ся в
про­дук­тах хар­чу­ван­ня, інші — в на­вко­лишньо­му середовищі.
Алер­ге­ни се­ре­до­ви­ща — це: пи­лок рос­лин, цвіль, за­бруд­не­не
па­ли­вом, пе­ре­роб­ле­ни­ми га­за­ми або тю­тю­но­вим ди­мом повітря,
лу­па тва­рин (мікроскопічні лу­соч­ки з во­вни, пір’я або шкіри),
домашній пил, пит­на во­да (з домішками хло­ру), тка­ни­ни одя­гу,
ков­др (особ­ли­во во­вна), кос­ме­ти­ка і ми­ло, хімічні аерозолі,
уку­си ко­мах. І це — ли­ше найпоширеніші.

Хар­чо­вих алергенів
ще більше. Їх спи­сок очолює ко­ров’яче мо­ло­ко. Алергічну реакцію
мо­жуть да­ти: ку­ку­руд­за, про­дук­ти пе­ре­роб­ки пшениці, глю­тен,
яй­ця, ри­ба, помідори, час­ник, цитрусові та будь-які хімічні до­бав­ки
в промислові про­дук­ти хар­чу­ван­ня — кон­сер­ван­ти, стабілізатори,
бар­в­ни­ки і підсилювачі сма­ку.

Оставить комментарий

Adblock
detector