Читать статью на русском языке

Пи­тан­ня: Моїй дитині 5 місяців і тиж­день, го­дую тільки грудь­ми.

Пла­ную
по­ча­ти при­корм по Вашій схемі з кефіру, але не­дав­но на од­но­му з
сайтів в Інтернеті про­чи­та­ла дум­ку од­но­го педіатра з при­во­ду
кефіру, ци­тую:

«Існують стійкі традиції ви­ко­рис­тан­ня кефіру
для ви­го­до­ву­ван­ня не­мов­лят з 3-х місячного віку і навіть раніше.
У той же час, проведені дос- лідження де­мон­ст­ру­ють небажані ефек­ти
від го­ду­ван­ня дітей мо­лод­ше 8-місячного віку кефіром. Зок­ре­ма,
ви­яв­ле­но, що кефір, володіючи ви­со­кою осмолярністю, створює
підвищене на­ван­та­жен­ня на мінеральний і вод­но-сольо­вий обмін,
підвищена кислотність кефіру провокує зри­гу­ван­ня. Крім то­го,
нещодавні дослідження по­ка­за­ли, що при використанні кефіру у дітей, у
віці мо­лод­ше 8 місяців, в підслизовому шарі ки­шеч­ни­ка нерідко
ви­ни­ка­ють дрібні кро­во­ви­ли­ви, які мо­жуть віді- гравати пев­ну роль
у роз­вит­ку анемії».

Я засумнівалася, чи не бу­де шко­ди
дитині. Євгене Оле­го­вичу, напишіть, будь лас­ка, яка Ва­ша дум­ка з
при­во­ду да­но­го ви­с­лов­лю­ван­ня, чи вар­то прий­ма­ти йо­го до
ува­ги?

Відповідь: По­чне­мо з то­го, що в усьо­му світі і в нас
у то­му числі, цивілізовані педіатри не ре­ко­мен­ду­ють при­корм
раніше 5-6 місячного віку. Тоб­то кефір з 3-х міс. — це перебір. Далі.
Як­що у нас і є дослідники, що до­во­дять шко­ду кефіру, то слід зна­ти:
у дитинстві цих дослідників теж го­ду­ва­ли кефіром, що не за­ва­ди­ло
їм здо­бу­ти ви­щу освіту і ста­ти, зно­ву-та­ки, дослідниками.

По
кож­но­му ар­гу­мен­ту мож­на ви­с­ло­ви­ти кон­трар­гу­мен­ти.
Зрозуміло, що ко­ли се­реднь­о­ста­тис­тич­на ма­ма зустрічає в тексті
страш­но ро­зум­не сло­во «осмолярність», то це породжує особ­ли­ву
довіру до ду­же освіченого ав­то­ра. Але візьмемо згадані відрижки.

Я
осо­бис­то жод­но­го ра­зу не сти­кав­ся з ситуацією, ко­ли ди­ти­на
нічого не зригує, а кефір зригує. Ад­же зрозуміло, що зри­гу­ван­ня
за­ле­жать не тільки (не стільки) від ви­ду їжі, скільки від кількості
їжі та вихідного ста­ну нервової сис­те­ми ди­ти­ни.

Анемія…
Це що ж ви­хо­дить, що від вжи­ван­ня кефіру ви­ни­ка­ють настільки
сильні кро­во­ви­ли­ви, що рівень гемоглобіну знижується … Так це вже
не кро­во­ви­лив, а шлун­ко­во-киш­ко­ва кро­во­те­ча, зі своїми цілком
пев­ни­ми симп­то­ма­ми … Ну, хіба мо­же нор­маль­ний дослідник
пов’яза­ти анемію тільки з кефіром, як­що рівень гемоглобіну
визначається ве­ли­чез­ним чис­лом факторів — спадковістю, ру­хо­вою
активністю, тем­пе­ра­тур­ним ре­жи­мом, пе­ре­не­се­ни­ми хво­ро­ба­ми,
вжи­ван­ням заліза, вітамінів і т.д.

Ре­зю­ме: кефір шкідливий,
як­що го­ду­ва­ти ТІЛЬКИ кефіром. Але як­що 1 раз на день —
аб­со­лют­но без­печ­но. Го­дуй­те на здо­ров’я.

P.S. Осо­бис­то у
ме­не складається дум­ка-пе­ре­ко­нан­ня сто­сов­но то­го, що ба­га­то
нинішніх за­бо­рон, що ба­зу­ють­ся нібито на останніх до­сяг­нен­нях
медичної на­уки, насправді переслідують вик­люч­но комерційні цілі.

  • Не тре­ба ку­пу­ва­ти де­ше­вий глю­ко­нат кальцію — ку­пуй­те за­морсь­кий — ко­ра­ло­вий.

  • Не тре­ба ви­ко­рис­то­ву­ва­ти дешеві пе­люш­ки — одя­гай­те в дорогі імпортні кос­тюм­чи­ки.

  • Не тре­ба пи­ти де­ше­вий кефір — ку­пуй­те фірмові каш­ки…

Оставить комментарий

Adblock
detector