Читать статью на русском языке

Вологі сер­вет­ки — про­дукт гігієнічного та по­бу­то­во­го
при­зна­чен­ня, міцно увійшов у на­ше жит­тя порівняно не­дав­но, але
без яко­го ми не уявляємо собі подорожі, при­би­ран­ня бу- динків і
офісів, осо­бис­ту гігієну і, зви­чай­но ж, до­гляд за дітьми.

У
групі гігієнічних сер­ве­ток найбільший сег­мент зай­ма­ють дитячі
сер­вет­ки, які у кожної ма­ми зав­ж­ди є під ру­кою. Во­ни незамінні на
про­гу­лян­ках з ди­ти­ною, у по­до­ро­жах, на пікніках, у по­хо­дах в
поліклініку, зав­дя­ки універсальності за­сто­су­ван­ня, практичності і
компактності упа­ков­ки. Ни­ми мож­на не тільки ви­тер­ти руч­ки і
ро­тик малюкові, але і про­тер­ти фрук­ти, продезінфікувати ран­ку.

Сер­вет­ки для но­во­на­род­же­них

Окре­мою
категорією во­ло­гих сер­ве­ток ди­тя­чо­го при­зна­чен­ня є
сер­вет­ки, які мож­на за­сто­со­ву­ва­ти вже з пер­ших днів жит­тя
ди­ти­ни. Шкіра но­во­на­род­же­но­го, як відомо, ду­же ніжна і схиль­на
до по­яви под­раз­нень. Чим мен­ше штуч­них і хімічних препаратів
на­но­сить­ся на шкіру ма­лю­ка, тим ниж­че ри­зик алергічних реакцій.
То­му сер­вет­ки відповідають підвищеним ви­мо­гам і ма­ють спе- ціальні
насичуючі лосьй­о­ни.

Насичуючі лосьй­о­ни для ди­тя­чих
сер­ве­ток, як пра­ви­ло, містять ве­ли­ку кількість рос­лин­них
до­ба­вок: мас­ло зародків пшениці, мас­ло жо­жо­ба, екст­ракт
ро­маш­ки, екст­ракт алое, екст­ракт че­ре­ди і т.п. Крім цьо­го, дитячі
вологі сер­вет­ки повинні бу­ти гіпоалергенні, ма­ти рівень pH 5,5 і
нерізкий аро­мат.

Пам’ятай­те! Вологі сер­вет­ки не замінять
водні про­це­ду­ри! Їх за­сто­су­ван­ня ви­прав­да­не в умо­вах, ко­ли
во­ди і ми­ла немає під ру­кою, або, ко­ли ви­ко­рис­тан­ня во­ди є не
ду­же зруч­ним (у по­до­ро­жах, у транспорті, на про­гу­лян­ках по
місту). У цих ви­пад­ках вологі сер­вет­ки є незамінними.

Ува­га!
Як­що ваш ма­люк з’явив­ся на світ раніше терміну, то в пер­ший час від
та­ко­го зруч­но­го за­со­бу кра­ще відмовитися. У недоношеної ди­ти­ни
ду­же ніжна шкіра, яка має схильність до інфіку- вання.

Вологі
сер­вет­ки для дітей ма­ють цілий ряд ос­нов­них ха­рак­те­рис­тик, які
бать­ки повинні вра­хо­ву­ва­ти, ви­би­ра­ю­чи цей засіб по до­гля­ду
се­ред різ- номаніття товарів на при­лав­ках.

Матеріал. Віддавайте пе­ре­ва­гу нет­ка­нин­ним матеріалам, во­ни більш м’які, міцні, ма­ють хо­ро­шу гігроскопічність.

Щільність. Сер­вет­ки не повинні рва­ти­ся або сильно роз­тя­гу­ва­ти­ся.

Про­со­чу­ю­чий
лосьй­он.
По­ви­нен відповідати цілям, для яких Ви купуєте сер­вет­ки
(для но­во­на­род­же­них, антибактеріальна дія та ін.). Пра­виль­но
вибрані сер­вет­ки за­без­пе­чать Вам ефективність в процесі
за­сто­су­ван­ня.

Зручність ви­ко­рис­тан­ня. Ду­же важ­ли­во,
щоб сер­вет­ки бу­ло зруч­но ви­тя­га­ти з упа­ков­ки, а та­кож, щоб
са­ма упа­ков­ка не ви­я­ви­ла­ся ду­же ма­лень­кою або громіздкою.

Ви­роб­ник.
Ви­би­рай­те продукцію компаній, що спеціалізуються на ви­пус­ку
дитячої кос­ме­ти­ки або ви­роб­ля­ють то­ва­ри гігієнічного
при­зна­чен­ня для дітей.

Не за­бу­вай­те звер­та­ти ува­гу на
термін при- датності
та умо­ви зберігання сер­ве­ток. При недотриманні
умов зберігання чи ми­ну­ло­му терміні придатності, склад лосьй­о­ну
погіршується і Ви мо­же­те не от­ри­ма­ти ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту від
ви­ко­рис­тан­ня та­ких сер­ве­ток і зав­да­ти шко­ди шкірі.

Чим про­со­чу­ють вологі сер­вет­ки для дітей?

 • Ос­но­вою
  про­со­чу­ю­чих лосьйонів во­ло­гих сер­ве­ток є во­да. У неї
  до­да­ють­ся різні ком­по­нен­ти, які умов­но мож­на розділити на
  наступні гру­пи:

 • Ком­по­нен­ти, що за­без­пе­чу­ють очи­щу­ю­чий ефект, антибактеріальну дію, дезінфікуючу дію.

 • Корисні
  для шкіри ком­по­нен­ти: за­без­пе­чу­ють зво­ло­жен­ня (кре­ми,
  мо­лоч­ко); жив­лять шкіру: різні екст­рак­ти, мас­ла (на­прик­лад, олія
  за- родків пшениці) і вітаміни (на­прик­лад, вітамін Е); складові, які
  за­спо­ко­ю­ють шкіру і знімають роз­дра­ту­ван­ня (екст­ракт че­ре­ди,
  ро­маш­ки).

 • Аро­ма­ти. Для серії ди­тя­чих сер­ве­ток зав­ж­ди
  підбираються аро­ма­ти, що ма­ють лег­кий не дратівливий аро­мат.
  Аро­ма­ти мо­жуть і не ви­ко­рис­то­ву­ва­ти­ся, як­що, на­прик­лад, до
  скла­ду лосьй­о­ну вхо­дять ефірні мас­ла або сер­вет­ки призначені для
  до­гля­ду за шкірою но­во­на­род­же­них.

*** Нагадаємо, що
жур­нал для батьків «Ди­ти­на Інфо» раніше публікував матеріал на те­му
«Чо­му дітям — тільки ди­тя­чий шам­пунь?»
.

Оставить комментарий

Adblock
detector