Читать статью на русском языке

Підтримувати здо­ров’я, роз­ви­ва­ти гнучкість і витривалість, уміння
кон­цент­ру­ва­ти ува­гу необхідно з ранніх років, са­ме то­му був
роз­роб­ле­ний ди­тя­чий варіант йо­ги з ура­ху­ван­ням фізичних,
фізіологічних та психологічних особ­ли­вос­тей ди­ти­ни.

Аса­ни —
по­зи йо­ги, спрямовані на роз­ви­ток коор- динації, си­ли, гнучкості та
витривалості, добре підходять для дітей. Не всі аса­ни прості у
ви- конанні, то­му во­ни до­по­ма­га­ють дитині роз­ви­ва­ти си­лу волі,
чутливість і дізнатися ба­га­то но­во­го про се­бе. Ці цікаві впра­ви
зміцнюють м’язи, роб­лять їх більш елас­тич­ни­ми, роз­роб­ля­ють
суг­ло­би, роб­ля­чи ру­хи ди­ти­ни кра­си­ви­ми і плас­тич­ни­ми, а
крім то­го, зміцнюють внутрішні ор­га­ни і по­кра­щу­ють
са­мо­по­чут­тя.

Особ­ли­во ко­рис­на йо­га уч­ням по­чат­ко­вих
і середніх класів, ад­же са­ме в цьо­му віці за­кла­да­ють­ся ос­но­ви
здо­ров’я дітей. Йо­га допомагає роз­ви­ну­ти гнучкість, гар­ну
по­ста­ву та координацію рухів і зго­дом уник­ну­ти та­ких по­ши­ре­них
за­хво­рю­вань хреб­та як, сколіоз. Крім то­го, йо­га підви- щує опірність
різним за­хво­рю­ван­ням і зміцнює організм. Йо­га та­кож є відмінним
за­со­бом роз­с­лаб­лен­ня.

Во­на дає вихід для природної
дитячої активності, то­му особ­ли­во ко­рис­на неврівноваженим,
нер­во­вим, не­уваж­ним дітям. До­ве­де­но, що школярі, які
зай­ма­ють­ся йо­гою, більш дисципліновані, кра­ще вчать­ся і мен­ше
втом­лю­ють­ся.

У підлітковому віці йо­га до­по­мо­же
по­до­ла­ти невпевненість у собі і знай­ти фізичну і ду­шев­ну
рівновагу. За­нят­тя бу­дуть спри­я­ти роз­вит­ку спо­кою і
концентрації, а динамічні по­зи і енергетичні ком­плек­си вправ
до­зво­лять підліткам підтримувати фор­му і од­но­час­но підвищити
самооцінку і впо­ра­ти­ся зі стре­са­ми по­всяк­ден­но­го жит­тя.

Все
ж та­ки, не­зва­жа­ю­чи на великі роз­ход­жен­ня в ме­то­дах
вик­ла­дан­ня йо­ги для всіх вікових груп, за­галь­ним прин­ци­пом для
них є динамічність і різноманітність.

На за­нят­тях ди­тя­чою
йо­гою аса­ни поєднуються з динамічними іграми. З бо­ку мо­же
зда­ва­ти­ся, що діти прос­то бігають, стри­ба­ють і гра­ють, ли­ше на
де­я­кий час прий­ма­ю­чи статичні по­зи, од­нак насправді та­ке
за­нят­тя дає ком­плек­с­ний по­зи­тив­ний ефект: зміцнюється хре­бет,
поліпшується по­ста­ва і координація рухів, підвищується гнучкість і
витривалість. Ра­зом з тим, діти не втра­ча­ють інтересу до за­нять, не
стом­лю­ють­ся і да­ють вихід енергії.

Зав­дан­ня досвідченого
інструктора — на­пра­ви­ти ди­тя­чу енергію на тво­рен­ня, на зміцнення
здо­ров’я, про­ход­жен­ня здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя і роз­ви­ток
по­зи­тив­но­го став­лен­ня до на­вко­лишньо­го світу.

У ході
за­нять йо­гою ди­ти­на отримує на­вич­ки управління своїм тілом і
про­це­са­ми, які в ньо­му відбуваються. Це дозволяє їй всту­пи­ти в
до­рос­ле жит­тя го­то­вою до будь-яких її проявів, на­вчи­ти­ся
сприй­ма­ти її повніше і яскравіше.

Оставить комментарий

Adblock
detector