Читать статью на русском языке

Ка­жуть, що рухливі ігри спри­ят­ли­во впли­ва­ють на психологічний роз­ви­ток дітей. Чи так це?

У
м’язів на­шо­го тіла, як би це див­но не зву­ча­ло, є своя пам’ять.
Роз­ви­ва­ють­ся і фор­му­ють­ся во­ни не всі зра­зу, а кож­на гру­па в
пев­ний період, по­чи­на­ю­чи з пе­ри­на­таль­но­го до підліткового
періоду. У залежності від то­го, наскільки гармонійно розви- вається тіло
ди­ти­ни, настільки ж гармонійно роз- вивається і її психіка.

Іноді,
тілу ма­лю­ка, що формується потрібна підтримка. То­му, де­я­ким дітям
вже з трь­ох місяців ре­ко­мен­ду­ють зміцнюючий ма­саж, оз­до­ров­чу
гім- настику, тим са­мим да­ю­чи ма­лень­ким м’язам мож- ливість міцніти.

Ди­ти­на
рос­те, міцніють м’язи, з’яв­ля­ють­ся більш рухливі ігри. Ак­тив­не
по­взан­ня, гра в до­га­нял­ки, стриб­ки на батуті, ігри з м’ячем — все
це ду­же ко­рис­но для ма­лю­ка, про­ве­ден­ня ча­су, що сприяє
зміцненню не тільки тіла, але і психіки.

Візьмемо, на­прик­лад,
улюблені рухливі зимові ігри дітей — сніжки, по­бу­до­ва барлогів,
ка­тан­ня на гірці. Во­ни привабливі тим, що крім хо­ро­шо­го фі- зичного
на­ван­та­жен­ня, до­зво­ля­ють дитині в про- цесі гри:

  • за­до­воль­ня­ти ве­ли­кий ком­плекс своїх по­треб,

  • самостійно зна­хо­ди­ти рішення для по­став­ле­них зав­дань і т.д.

При
катанні з гірки, на­прик­лад, дитині важ­ли­во: знай­ти спосіб
ков­зан­ня, який до­ста­вить найбільше за­до­во­лен­ня; проїхати далі за
інших учасників і, особ­ли­во! — бу­ти кра­щим на гірці! І все це
ди­ти­на ро­бить спо­чат­ку за підтримки стар­ших, а потім самостійно.

Спуск
з крижаної го­ри — це зав­ж­ди хви­лю­ю­че пе­ре­жи­ван­ня. Крім то­го —
це і при­род­ний тренінг, зміцнюючий нижні кінцівки. Спуск з го­ри
сто­я­чи на но­гах, на кор­точ­ках, си­дя­чи на попі або ле­жа­чи на
спині — це ков­зан­ня, зав­ж­ди дає аб­со­лют­но незвичайні
пе­ре­жи­ван­ня взаємодії тіла з по­верх­нею землі.

Та­ким чи­ном, осво­ю­ю­чи на­вич­ки ка­тан­ня з го­ри, ди­ти­на фізично і психічно зміцнює свої тіло і дух.

Оставить комментарий

Adblock
detector