Читать статью на русском языке

Перші дитячі кро­ки — щас­ли­ва подія для кожної ро­ди­ни. Го­лов­на
тур­бо­та — щоб ди­ти­на пішла по світу здо­ро­ви­ми ніжками.

Ма­лю­ки впер­ше ста­ють на ніжки в 7-9 міс., а по­чи­на­ють хо­ди­ти у
віці 10-12 міс. Невпевнені перші кро­ки — не привід для занепокоєння.
Ди­ти­на тільки вчить­ся ке­ру­ва­ти но­ви­ми мож­ли­вос­тя­ми сво­го
тіла.

У дітей в період на­вчан­ня ходьбі не­ми­ну­че
ви­ни­ка­ють умо­ви для роз­вит­ку плоскостопості: щоб утри­ма­ти
рівновагу, во­ни ши­ро­ко роз­с­тав­ля­ють но­ги і спи­ра­ють­ся на
внутрішні відділи сто­пи. Зав­дан­ня батьків — по­пе­ре­ди­ти справжній
роз­ви­ток за­хво­рю­ван­ня.

По­чне­мо з по­чат­ку

Но­ги фор­му­ють­ся у ма­лю­ка вже на 7-му тижні внутрішньоутробного
роз­вит­ку. Після на­род­жен­ня, в 3 і 6 місяців і на рік, 3 і 5 років,
відбувається інтенсивний ріст організму і диференціація фор­ми сто­пи і
струк­ту­ри кісток.

Кістковий апа­рат ди­ти­ни до 5 років ще
не­до­статньо міцний, зв’яз­ки ду­же розтяжні, а м’язи слабкі, щоб
пра­виль­но розподіляти на­ван­та­жен­ня при ходьбі. То­му мо­же
ви­ник­ну­ти плоскостопість — деформація сто­пи зі спло­щен­ням її
склепіння.

Ідеальна сто­па зустрічається менш ніж у по­ло­ви­ни
людст­ва. За да­ни­ми вче­них, з усьо­го на­се­лен­ня земної кулі
страж­да­ють плоскостопістю від 40% до 80%, з них 90% скла­да­ють жінки.

Плоскостопість мо­же бу­ти врод­же­ною, внаслідок патологій
внутрішньоутробного роз­вит­ку, яке виражається в недостатності
сполучної тка­ни­ни, і на­бу­тим. У нормі сто­па має два зво­ди:
поздовжній (по внутрішньому краю сто­пи) і по­пе­реч­ний (між
ос­но­ва­ми пальців).

У зв’яз­ку з цим в ортопедії виділяють
поздовжнє (спло­щен­ня поз­дов­жньо­го склепіння сто­пи) і по­пе­реч­не
(роз­плас­тан­ня пе­редньо­го відділу сто­пи) плоскостопість.

Як­що є спло­щен­ня обох склепінь — це комбінова- ний вид. У дітей
за­зви­чай деформується по- довжній звід: як­що по­ди­ви­ти­ся на
внутрішню сто­ро­ну сто­пи здорової ди­ти­ни, мож­на помітити, що в
середній частині во­на піднята і не торкається підлоги. Ніжка ма­лю­ка з
плоскостопістю торка- ється підлоги всією підошвою.

У групі
ри­зи­ку по роз­вит­ку плоскостопості ма­лю­ки, бать­ки яких
при­род­же­но страж­да­ють цим за­хво­рю­ван­ням (во­но мо­же
пе­ре­да­ва­ти­ся у спа­док), діти з відхиленнями у роз­вит­ку
центральної нер- вової сис­те­ми (здо­ро­ва ро­бо­та м’язів мо­же бу­ти
по­ру­ше­на че­рез неврологічні про­бле­ми), крих­ти з надмірною ва­гою
(це дає надмірне на­ван­та­жен­ня на ніжки); рахіт теж мо­же
спро­во­ку­ва­ти плоско- стопість: брак вітаміну D при­зво­дить до
по­ру­шен­ня обміну кальцію і фос­фо­ру, які відповідають за утво­рен­ня
кісток, функції нервової сис­те­ми та внутрішніх органів.

Тривожні дзвіночки

Уважні бать­ки мо­жуть запідозрити в ма­лю­ка плоскостопість за фор­мою
сто­пи ще до то­го, як він починає хо­ди­ти. Це невірно: у переважної
біль- шості дітей до 2-3 років сто­па прак­тич­но плос­ка.

«Дорослі фор­ми» по­чи­на­ють ви­яв­ля­ти­ся у ди­ти­ни з 2-3 років,
ко­ли відбувається знач­не зміцнення гомілковостопних зв’язок і м’язів.
Са­ме в цьо­му віці досвідчений ор­то­пед мо­же по­ба­чи­ти перші
тривожні «дзвіночки» плоскостопості.

Ма­люк втомлюється і починає
про­си­ти взя­ти йо­го на ру­ки або по­са­ди­ти в ко­ляс­ку після
півгодини, проведеної на но­гах, — це мо­же го­во­ри­ти не про
примхливість, а про болючі відчуття, які він відчуває. Ще од­на вірна
озна­ка роз­вит­ку плос- костопості — швид­ко деформується взут­тя.

Як­що у но­вих че­ре­вич­ках че­рез місяць-півтора стоп­та­ний
внутрішній край підошви або каб­луч­ка, з ніжкою ди­ти­ни щось не так,
на­став час звер­ну­ти­ся до ди­тя­чо­го ор­то­пе­да.

Оставить комментарий

Adblock
detector