Читать статью на русском языке

Нев­же ми настільки просочені шкідливими ре­чо­ви­на­ми, що нам
необхідно кож­ну вес­ну за­но­во очис­ти­ти свій організм… з ри­зи­ком
зай­ти в цьо­му за­над­то да­ле­ко? Роз­бе­ре­мо­ся в то­му, що жи­вить
на­ше праг­нен­ня до (ідеальної) чис­то­ти.

З тих пір, як
легендарні пра­бать­ки людст­ва бу­ли вигнані з раю, наші уяв­лен­ня про
се­бе зберігають слід пер­во­род­но­го гріха. Згідно з ле­ген­дою, в
на­ших ве­нах те­че не­чис­та кров — і ба­га­то релігії світу
на­ка­зу­ють віруючим ритуальні об­ми­ван­ня, по­сти з ме­тою тілесного і
ду­хов­но­го очи­щен­ня. Так під- тримуються міфи.

І навіть
сьогодні ми не готові зовсім відмовитися від дум­ки про якусь
по­чат­ко­ву не­чис­тос­ту, яку тре­ба виг­на­ти з се­бе, відчистити,
відмити. Са­ме цю роль у на­ших су­час­них уяв­лен­нях цілком логічним
чи­ном грає детоксикація — набір про­це­дур, по­кли­ка­них звільнити нас
від усьо­го, що заважає нор­маль­но­му функціонуванню на­шо­го тіла.

Ви­на
за біблійне гріхопадіння сьогодні по­сту­пи­ла­ся місцем цілій армії
ворогів, з яки­ми нам до­во­дить­ся бо­ро­ти­ся. Ми відчуваємо се­бе вже
не носіями давньо­го гріха, але жерт­ва­ми своїх шкідливих зви­чок і
ото­чу­ю­чо­го нас світу з йо­го стре­са­ми, за­бруд­нен­ням,
не­пра­виль­ним хар­чу­ван­ням, си­га­ре­та­ми, ал­ко­го­лем…

Спи­сок
зростає з кож­ним днем все сильніше підживлюючи наш страх за­груз­ну­ти
в ток­си­нах. А стра­хи і по­чут­тя про­ви­ни за «не­пра­вед­ний»
спосіб жит­тя відкладають у на­шо­му несвідомому ще більш шкідливі
шла­ки…

То­му, як­що вже го­во­ри­ти про детоксикацію, то
пер­ший ро­зум­ний крок до неї — це роз­лу­чи­ти­ся з дум­кою про те, що
ми спо­чат­ку отруєні яки­мись не­ви­ди­ми­ми ре­чо­ви­на­ми.

В
на­шо­му тілі постійно утво­рю­ють­ся про­дук­ти життєдіяльності
(ди­хан­ня, трав­лен­ня…), які в просторіччі на­зи­ва­ють
ток­си­на­ми, — і це для ньо­го при­род­но. Ці ре­чо­ви­ни
пе­ре­роб­ля­ють­ся і ви­во­дять­ся, сис­те­ма на­ла­год­же­на, і зби­ти
її склад­но. Зна­чить, нам вар­то прос­то прий­ня­ти той факт, що в
організмі зав­ж­ди при­сут­ня пев­на кількість потенційно ток­сич­них
ре­чо­вин і це не представляє для нас не­без­пе­ки. Справ­ж­ню шко­ду
при­но­сять надмірності.

Фантазія чи необхідність?

Щоб
токсичні ре­чо­ви­ни (як про­дук­ти при­род­но­го обміну, так і ті, що
по­тра­пи­ли ззовні) не на­ко­пи­чу­ва­ли­ся, наш організм використовує
ефек­тив­ний механізм детоксикації.

Прак­тич­но всі йо­го
сис­те­ми — кров, легені, печінка, ки­шеч­ник — бе­руть участь у процесі
онов­лен­ня та очи­щен­ня. Так, печінка виробляє фер­мен­ти, що бе­руть
участь в розщепленні цих ре­чо­вин до найдрібніших скла­до­вих,
го­то­вих до без­печ­но­го ви­ве­ден­ня з організму.

На­ша
печінка – ор­ган, який са­мо заповняється і са­мо зцілюється. Во­на
володіє ко­ло­саль­ним за­хис­ним механізмом від впли­ву
на­вко­лишньо­го се­ре­до­ви­ща.

На­прик­лад, під час
пе­ре­трав­лю­ван­ня м’яса в ході супутніх біохімічних реакцій виникає
аміак — смер­тель­но не­без­печ­на ре­чо­ви­на. Од­нак за до­по­мо­гою
ферментів, що виробляється печінкою, він пе­ретво­рить­ся на
се­чо­ви­ну, яка лег­ко ви­во­дить­ся з організму нир­ка­ми.

За­хист від пе­ре­ван­та­жень

Між
тим щоб при­род­ним чи­ном звільнятися від токсинів, сис­те­мам
на­шо­го організму необхідно пра­цю­ва­ти без збоїв, — а та­ка
можливість у них є не зав­ж­ди.

У раціоні сучасної лю­ди­ни
нерідко спостерігається дефіцит необхідних мінералів і вітамінів. Це
відбувається в то­му числі й то­му, що ми віддаємо пе­ре­ва­гу
про­дук­там, які пройш­ли жорст­ку теп­ло­ву об­роб­ку, яка руйнує
корисні ре­чо­ви­ни.

Не­га­тив­но на сис­те­му трав­лен­ня мо­же
впли­ва­ти і без­кон­троль­ний прий­ом ліків, який загрожує
по­ру­шен­ням всмок­ту­ван­ня по­жив­них ре­чо­вин. Все це в цілому
мо­же по­ру­шу­ва­ти ба­ланс організму: в ре- зультаті йо­го клітини
повільніше онов­лю­ють­ся, а нам стає важ­че відновитися після
на­ван­та­жень, ми швид­ше втомлюємося.

На­ша за­хис­на сис­те­ма
мо­же ви­я­ви­ти­ся важ­кою і як­що в неї потрапляє за­над­то ба­га­то
«зовнішніх» токсинів — на­прик­лад, що надійшли з їжею хімі- катів.

Організм
до їх пе­ре­роб­ки не при­сто­со­ва­ний. Такі ре­чо­ви­ни, як
пес­ти­ци­ди і нітрати, мо­жуть на­ко­пи­чу­ва­ти­ся, зав­да­ю­чи
організму шко­ду: на­прик­лад, нітрати при­зво­дять до зни­жен­ня рівня
гемоглобіну. Втім, знач­них збитків зазнаємо тоді, ко­ли ми отримуємо
пев­ну до­зу однієї і тієї ж токсичної ре­чо­ви­ни ре­гу­ляр­но — що
відбувається з на­ми до­сить рідко.

Довіряти своєму тілу

При­хиль­ни­ки
де­я­ких напрямків нетрадиційної ме­ди­ци­ни переконані, що го­лов­ний
біль, вто­ма, збої в роботі трав­лен­ня та імунної сис­те­ми чітко
вка­зу­ють на «за­бруд­нен­ня» на­шо­го організму.

Для
поз­бав­лен­ня від цих хво­роб во­ни про­по­ну­ють по­лег­ши­ти ро­бо­ту
печінки і відрегулювати підси- люючі про­це­си трав­лен­ня за
до­по­мо­гою про­це­дур, які повинні при­вес­ти організм в по­ря­док.

Яких?
Гідроколонотерапії (очи­щен­ня товстої киш­ки), жорсткої дієти, а ще
кра­ще — го­ло­ду­ван­ня. Од­нак лікарі вва­жа­ють та­ку ра­ди­каль­ну
деток- сикацію без­глуз­дою, а то і шкідливої з фізіо- логічної точ­ки
зо­ру.

В ході гідроколонотерапії з во­дою з ки­шеч­ни­ка
вимивається ко­рис­на мікрофлора. Кра­ще на­ла­го­ди­ти ро­бо­ту
ки­шеч­ни­ка, підвищивши утри­ман­ня в раціоні клітковини,
кис­ло­мо­лоч­них продуктів, термічно не об­роб­ле­них.

Пи­ти
близь­ко літра чистої во­ди в день, щоб до­по­мог­ти роботі ни­рок,
зай­ма­ти­ся спор­том, щоб про­бу­ди­ти своє тіло після зи­ми,
ви­би­ра­ти свіжі та легкі про­дук­ти, щоб до­да­ти собі енергії…

У
китайській медицині печінка вважається вес­ня­ним ор­га­ном, і це не
ви­пад­ко­во, ад­же вес­на — пре­крас­ний час для то­го, щоб под­ба­ти
про се­бе.

Як це розуміти?

 • Ток­си­ни — так ми звик­ли
  на­зи­ва­ти ре­чо­ви­ни, які утво­ри­ли­ся в процесі життєдіяльності
  організму або ж надійшли до ньо­го ззовні і які при накопиченні здатні
  по­ру­ши­ти ро­бо­ту йо­го сис­тем.

 • Токсичні ре­чо­ви­ни, іншими сло­ва­ми отруйні, отруйні, мо­жуть ма­ти як неорганічну, так і органічну при­ро­ду.

 • Інтоксикація
  — так на­зи­ва­ють хво­роб­ли­вий стан організму, вик­ли­ка­ний
  на­ко­пи­чен­ням в ньо­му токсинів до кри­тич­но­го рівня.

 • Детоксикація
  — про­цес ви­ве­ден­ня з організму ток­сич­них ре­чо­вин — при­род­ний
  або те­ра­пев­тич­ний. Спо­чат­ку англійське сло­во detox по­зна­ча­ло
  очисні про­це­ду­ри, що вхо­дять до кур­су лікування від алкогольної або
  наркотичної залежності.

Оставить комментарий

Adblock
detector