Читать статью на русском языке

Май­же всю­ди жителів мегаполісів суп­ро­вод­жу­ють фізичні по­ля —
температурні, акус- тичні, вібраційні, електромагнітні. Їх створює
на­вко­ло се­бе су­час­на техніка.

Відомо, що випромінювання,
яке потрапляє на тіло лю­ди­ни, відбивається від ньо­го ли­ше
част­ко­во. Пев­на йо­го час­ти­на поглинається тілом, вик­ли­ка­ю­чи
нагрівання внутрішніх органів, а білки — го­лов­ний будівельний матеріал
на­шо­го організму — вкрай чутливі до зміни тем­пе­ра­ту­ри тіла.

Тро­хи
з уроків фізики. Всі електропристрої, в то­му числі і побутові, є
дже­ре­ла­ми ЕМ-випромінювання. Тут діє та­кий прин­цип: чим при­лад
потужніший, тим сильніший вплив ЕМ-по­ля.

Найбільше
по­бо­ю­ван­ня у екологів вик­ли­ка­ють НВЧ-печі, індукційні пли­ти,
хо­ло­диль­ни­ки з сис­те­мою «без інію» і, зви­чай­но, мобільні
те­ле­фо­ни. Ек­с­пер­ти розділяють вплив ЕМ-полів в залежності від
час­то­ти хвилі.

Порівняно нешкідливим вважається
низь­ко­час­тот­не випромінювання, яке дає по­го­лов­на
«елек- трифікація»: з од­но­го бо­ку, про­вод­ка «фо­нить», але зав­дя­ки
за­зем­лен­ню, навіть тим же стінам, особ­ли­во настільки
кри­ти­ко­ва­ним залізобетонним, створюється за­хис­ний ек­ран.

На­вряд
чи хтось, ознай­о­мив­шись з вис­нов­ком вче­них, за­хо­че про всяк
ви­па­док осе­ли­ти­ся … ну, як­що не в курені, то хо­ча б на дачі, де
не про­ве­де­на «фо­ня­ща» елек­троп­ро­вод­ка. Як же знай­ти ро­зум­ну
межу?

Вплив ЕМ-випромінювань ще не вив­че­но до кінця: з
од­но­го бо­ку, наші наукові знан­ня недостатні, з іншого — ми
користуємося су­час­ни­ми ґаджетами не так дов­го, то­му, на дум­ку
ВО­ОЗ, ще склад­но го­во­ри­ти про подальші наслідки про­гре­су, але
необхідно до­три­му­ва­ти ро­зум­ну обережність.

Оди­ни­ця
виміру елек­трич­них полів — вольт на метр (В / м). Їх си­ла слабшає з
віддаленістю дже­ре­ла випромінювання. Два са­мих прос­тих спо­со­би
змен­ши­ти вплив цих приладів — об­ме­жи­ти їх ви­ко­рис­тан­ня і
мак­си­маль­но віддалити їх.

Порахуємо?

 • Комп’ютер — 50 см, випромінює 4 В/м

 • Уста­нов­ка Wi-Fi — 40 см, випромінює 0,3 В/м

 • Телевізор — 30 см, випромінює 60 В/м

 • Радіоприймач — 30 см, випромінює 180 В/м

 • Мікрохвильова піч — 40 см, випромінює 3 В/м

 • Радіотелефон — 1 м, випромінює від 0, 5 до 2 В/м

Напруженість електромагнітних полів на ро­бо­чих місцях не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти 50 В/м.

Мобільні те­ле­фо­ни

Пе­ри­на­то­ло­ги
помітили, що у мо­ло­дих мам в 3 ра­зи ви­ще по­тре­ба у спілкуванні.
Можливості вільно зустрічатися з дру­зя­ми вже немає. Єдиний спосіб
зня­ти стрес — постійні роз­мо­ви по те­ле­фо­ну. Дов­ге спілкування для
жінок означає емпатію, мож- ливість обмінятися емоціями.

Од­нак
учені застерігають — випромінювання стіль- никового те­ле­фо­ну вкрай
не­га­тив­но впливає на ембріони та ма­лень­ких дітей і ре­ко­мен­ду­ють
ма­мам по мінімуму ви­ко­рис­то­ву­ва­ти мобільні те­ле­фо­ни або —
найправильніший варіант — взагалі відмо- витися від них.

Зви­чай­но, сьогодні це склад­но, то­му до­три­муй­тесь на­ступ­них пра­вил:

 • об­меж­те тривалість роз­мов (до 3 хв.);

 • мак­си­маль­но збільшіть період між роз­мо­ва­ми (мінімально ре­ко­мен­до­ва­ний — 15 хв.);

 • ви­ко­рис­то­вуй­те
  стільникові те­ле­фо­ни з гарні- турами і сис­те­ма­ми hands free, які
  сьогодні пра­цю­ють на відстані 10 м від апа­ра­та.

Кра­ще не ку­пу­ва­ти те­ле­фон дітям до 16 років

Мо­зок
ди­ти­ни на відміну від моз­ку до­рос­ло­го, продовжує рос­ти,
ди­тя­чий че­реп тон­ше і мен­ше здат­ний за­хис­ти­ти мо­зок ди­ти­ни
від радіохвиль.

Носіть стільниковий в сумці, а не в кишені
по­руч з життєво важ­ли­ви­ми ор­га­на­ми, і вже точ­но не вар­то
ля­га­ти в ліжко з улюб­ле­ною іграшкою — за­ли­шай­те йо­го в іншій
кімнаті.

Комп’ютер

Дав­но пе­ретво­рив­ся на
обов’яз­ко­ву час­ти­ну інтер’єру на­ших квар­тир, і ми постійно
бе­ре­мо на се­бе йо­го електромагнітне випромінювання.

Не
вста­нов­люй­те комп’ютер в спальні або дитячій. Пам’ятай­те, що
мак­си­маль­не випромінювання ви­хо­дить від задньої і бічних стінок
монітора. Об­меж­те пе­ре­бу­ван­ня за комп’юте­ром 3 го­ди­на­ми на
день з не­ве­ли­ки­ми пе­ре­рва­ми.

НВЧ

Це
ди­во-пристрій розігріває їжу са­ме за ра­ху­нок електромагнітного по­ля
високої час­то­ти. При цьо­му «схо­ва­ти­ся» від цьо­го випромінювання
(як у ви­пад­ку з монітором) не­мож­ли­во — електромагнітні хвилі
ви­хо­дять як від стінок, так і від двер­цят при­строю.

Але не поспішайте відправляти при­лад у без­ст­ро­ко­ве за­слан­ня, сьогодні ви­роб­ни­ки ство­рю­ють надійні ек­ра­ни.

Проведіть
тест — піднесіть шма­то­чок алюмінієвої фоль­ги до двер­цят включеної
груб­ки: відсутність тріску та іскор — по­каз­ник ви­со­ких за­хис­них
технологіaй.

Але тим не менш, як­що ви чекаєте ма­лю­ка або
годуєте грудь­ми, розігрівайте їжу в мікрохвильовій печі не осо­бис­то, а
з до­по­мо­гою близь­ких й три­май­те­ся від неї подалі (близь­ко 1,5
м, щоб зни­зи­ти ри­зик).

Пси­хо­те­ра­пев­ти зіткнулися з
но­ви­ми «тех­но­ген­ни­ми» психологічними роз­ла­да­ми мега- полісу
: у
ко­гось виникає ґаджетоманія — за- лежність від мобільних телефонів,
граль­них апаратів, комп’ютер­них ігор або взагалі нав’яз­ли­ва
по­тре­ба постійної го­нит­ви за но­вин­ка­ми в цій області. Зво­рот­ний
бік цьо­го нев­ро­зу — страх зах- воріти че­рез ви­ко­рис­тан­ня
за­зна­че­них приладів.

Ми мо­же­мо го­во­ри­ти про ефект
но­це­бо. Це про- тилежність ефек­ту пла­це­бо: са­ма віра в те, що щось
мо­же бу­ти шкідливим, викликає біль і не­зду­жан­ня. Так що все добре в
міру і наміри убез­пе­чи­ти свою ди­ти­ну в то­му числі.

Оставить комментарий

Adblock
detector