Читать статью на русском языке

Звістка про вагітність дру­жи­ни не мо­же за­ли­ши­ти бай­ду­жим
жод­но­го чоловіка. На­род­жен­ня ди­ти­ни змінить все йо­го жит­тя.
Бать­ко — це зву­чить гор­до, але чи всі чоловіки го- тові до цьо­го?

У
психології є точ­ка зо­ру, що на­род­жен­ня пер- вістка — зна­ко­ва подія
в житті чоловіка. Про­дов­жу­ю­чи рід, він перетворюється з хлоп­чи­ка у
до­рос­лу лю­ди­ну.

Но­вий ста­тус передбачає се­рй­оз­ну
відпові- дальність, яка лягає на йо­го плечі раз і на­зав­ж­ди. Буває, що
чоловік несвідомо не го­то­вий до та­ких змін. І як­що йо­го несвідоме
не справляється — з’являється син­дром емоційної чоловічої вагітності,
який в медицині но­сить на­зву «син­дром ку­вад» (від фран­цузь­ко­го
дієслова couver — «ви­сид­жу­ва­ти пта­ше­нят») і вважається психічним
роз­ла­дом.

Ти ста­неш та­том!

Вагітність — час пізнання
при­род­них істин для по­друж­жя. Ма­те­ринст­во — провідний жіночий
ін- стинкт, і майбутній мамі психологічно простіше прий­ня­ти но­ву роль.
Для чоловіків пер­ша ва- гітність коханої — зав­ж­ди стрес. Навіть
за­пла­но­ва­на і довгоочікувана.

Важ­ли­во розуміти, що са­ме
по­чут­тя чоловіка ви­зна­ча­ють гли­би­ну йо­го пе­ре­жи­вань. І як­що
він лю­бить матір своєї майбутньої ди­ти­ни, то неодмінно бу­де
співпереживати їй, співчувати і підтримувати. Психологічна нор­ма
поведінки май­бутньо­го бать­ка — терпіння, розуміння, тур­бо­та і
зно­ву терпіння.

Що він насправді відчуває — пи­тан­ня, яке все
частіше за­ли­ша­ють без ува­ги. І дар­ма, то­му що є чоловіки, навіть
фізіологічно пе­ре­жи­ва­ють ва- гітність дру­жи­ни як влас­ну. Жінки, які
сти­ка­ють­ся з чоловічим ток­си­ко­зу, вва­жа­ють це про­явом
величезної любові і чутливості. Але насправді такі до­по­мо­га і
підтримка потрібні не мен­ше, ніж самій вагітній.

По­вер­нен­ня до витоків

Психологія
чоловіків формується з на­род­жен­ня. І го­лов­ну роль тут грає йо­го
ро­ди­на. Хлоп­чи­ки, які рос­туть в сім’ях, де все і зав­ж­ди вирішують
ма­ми та бабусі, ри­зи­ку­ють ста­ти осо­бис­тос­тя­ми враз­ли­ви­ми,
не вміють бра­ти на се­бе відповідальність. Позиція чоловіка-лідера не
встигає навіть за­ро­ди­ти­ся, ад­же по­руч немає при­кла­ду для
нас- лідування чоловічої статі. До то­го ж у них час­то виховується
по­чут­тя про­ви­ни, з яким потім над­з­ви­чай­но не­прос­то
впо­ра­ти­ся. Жінки їх, як пра­ви­ло, схожі на матерів і є лідерами в
родині.

За да­ни­ми західних досліджень, 11% чоловіків до 30 років в
тій чи іншій мірі пе­ре­жи­ли емоційну вагітність, очікуючи пер­шу
ди­ти­ну. Пе­ред влад­ною ма­мою син весь час був ви­нен, що ро­бить
щось не так, а став­ши чоловіком, він відчуває свою про­ви­ну пе­ред
дру­жи­ною, що змушує її відчувати фізичні не­зду­жан­ня, пов’язані з
вагітністю.

Спо­чат­ку не вміє справ­ля­ти­ся зі стре­со­ви­ми
ситуаціями пра­виль­но, тоб­то успішно до­ла­ти їх, майбутній та­то
ризикує за­ну­ри­ти­ся в свої пе­ре­жи­ван­ня настільки гли­бо­ко, що
по­чне відчувати їх фізично. І йо­го відчуття бу­дуть на­га­ду­ва­ти
симп­то­ми вагітної дру­жи­ни.

Її ну­дить вранці — він бу­де
відчувати на­па­ди ну­до­ти, у неї бо­лить спи­на — він скар­жить­ся на
гострі болі в хребті. Прий­де час пологів − чоловіча біль до­сяг­не
апо­гею і закінчиться ли­ше в той мо­мент, ко­ли ди­ти­на з’явить­ся на
світ.

Як пра­ви­ло, фізично чоловік виліковується після
на­род­жен­ня ди­ти­ни. Але зафіксовані ви­пад­ки, ко­ли бать­ко
страждає і від післяпологової депресії, яка влас­ти­ва ба­гатьом жінкам.

При­во­ди для занепокоєння

Співпереживання,
тур­бо­та, підтримка, ува­га і по­ту­ран­ня прим­хам вагітної дру­жи­ни
— це нор­ма для май­бутньо­го та­ту­ся. Навіть са­мий стри­ма­ний
про­яв почуттів чоловік мо­же змінитися до невпізнання в цей період.

Так
що жінці не вар­то тур­бу­ва­ти­ся, що її «не­про­бив­ний» благовірний
рап­том став, на­прик­лад, зай­во сен­ти­мен­таль­ним. Всі про­яви
емоцій у цей період — варіанти нор­ми. Західні вчені про­во­ди­ли
дослідження гор­мо­наль­но­го фо­ну чоловіків, які го­ту­ють­ся до
батьківства і жи­вуть зі своїми дру­жи­на­ми.

Ре­зуль­та­ти
по­ка­за­ли, що у майбутніх татусів більш ніж на тре­ти­ну зменшується
рівень тес­тос­те­ро­ну (го­лов­но­го чоловічого гор­мо­ну агресії).

А
збільшується кор­ти­зол, який допомагає не втра­ти­ти са­мов­ла­дан­ня в
стре­со­вих ситуаціях, і естрадіол, жіночий ста­те­вий гор­мон, який
сприяє підвищенню нервової на­пру­ги і дратівливості. Прав­да,
гормональні зміни в організмі чоловіка, зви­чай­но, швид­ше за
символічні і не ма­ють се­рй­оз­но­го впли­ву на ньо­го.

Швид­ка жіноча до­по­мо­га

Перш
ніж ро­би­ти серйозні вис­нов­ки з при­во­ду дру­жи­ни, жінка по­вин­на
зрозуміти: при­чи­ною чоловічих страж­дань в пер­шу чер­гу стає страх,
що він не впорається з рол­лю бать­ка. Невпевненість си­дить так
гли­бо­ко в підсвідомості, що сам він мо­же не виз­на­ва­ти цьо­го. А
фізіологічні про­яви — це дзер­ка­ло неусвідомлюваного, і тут вже нічого
не по­ро­биш.

Жінка мо­же до­по­мог­ти своєму обранцеві відчути
се­бе Чоловіком. Для по­чат­ку потрібно да­ва­ти йо­му маленькі, але
важливі зав­дан­ня. Во­на по­вин­на бу­ти впев­не­на, що чоловік
впорається з по­став­ле­ним зав­дан­ням. Ко­ли він зро­бить те, про що
про­си­ли, обов’яз­ко­во потрібно йо­го по­дя­ку­ва­ти і по­хва­ли­ти.

Емоційно
вагітного чоловіка взагалі весь час тре­ба хва­ли­ти і відроджувати в
ньо­му мужність, все­ля­ти віру і впевненість у собі. Як­що такі
маленькі хитрощі не до­по­ма­га­ють і ток­си­коз бать­ка не про­хо­дить,
необхідна до­по­мо­га спеціаліста-пси­хо­ло­га.

Так, для
більшості чоловіків са­ма дум­ка про необхідність психологічної
до­по­мо­ги аб­со­лют­но не­прий­нят­на. Але, на жаль, впо­ра­ти­ся з
син­дро­мом ку­вад без до­по­мо­ги лікаря в ряді випадків не­мож­ли­во.
Зав­дан­ня по­друж­жя — до­клас­ти всі зу­сил­ля, щоб консультація
відбулася.

Професійний психоаналізу до­по­мо­же людині
поз­бу­ти­ся від страхів, на­вчи­ти­ся справ­ля­ти­ся зі стре­сом і
бра­ти на се­бе відповідальність.

Оставить комментарий

Adblock
detector