Читать статью на русском языке

Маленькі мешканці мегаполісів вди­ха­ють, м’яко ка­жу­чи, не найчистіше повітря у світі.

Ма­ши­ни, дим, індустріальні ви­роб­ниц­т­ва — всі во­ни за­бруд­ню­ють се­ре­до­ви­ще, в яко­му ми жи­ве­мо.

Фахівці
вва­жа­ють, що автомобільні вих­ло­пи за­ва­жа­ють роботі за­хис­них
механізмів ди­халь­них шляхів, відкриваючи до­ро­гу до роз­м­но­жен­ня в
них збудників інфекційних хво­роб — та­ких, як віруси ГРВІ та гри­пу.

На
жаль, сис­те­ми са­мо­очи­щен­ня ат­мо­сфе­ри у ве­ли­ких містах
да­ле­ко не зав­ж­ди справ­ля­ють­ся з на­ван­та­жен­ням, або,
принаймні, їм потрібен час для то­го, щоб нейтралізувати небезпечні
кон- центрації ди­му і інших ре­чо­вин.

То­му в зимові дні нам
час­то до­во­дить­ся ди­ха­ти сумішшю «ди­му і сніжного ту­ма­ну», а в
літні — спер­тим повітрям, за­сто­я­ним без очи­ща­ю­чих йо­го вітру і
опадів.

Ці умо­ви роб­лять малюків схиль­ни­ми до под­раз­нен­ня
сли­зо­вих обо­ло­нок очей (во­ни червоніють і сль­о­зять­ся), розладів
у роботі шлун­ку і ки­шеч­ни­ка (зри­гу­ван­ня, дисбактеріоз), алергії
че­рез кон­такт шкіри з хо­лод­ним повітрям і хімічними ре­чо­ви­на­ми
(фар­ба­ми, на­прик­лад), хво­роб ди­халь­них шляхів.

На­прик­лад,
часті ГРЗ з’яв­ля­ють­ся з-за то­го, що здатність війок тка­ни­ни, що
вистилає ці шля­хи, очи­ща­ти брон­хи від пи­лу і шкідливих ре­чо­вин
зни- жується.

За­хо­ди без­пе­ки

Щоб убе­рег­ти дітей від
впли­ву забруднювачів, встановіть вдо­ма кондиціонер або очи­щу­вач
повітря. Не кра­щим чи­ном на ат­мо­сфе­ру в квартирі впли­ва­ють газові
пли­ти, особ­ли­во як­що ви забуваєте провітрювати кух­ню. Фахівці
помітили, що ма­лю­ки, які жи­вуть у та­ких бу­дин­ках, частіше хворіють
на ГРЗ. А ще стеж­те, щоб каміни, газові жаровні і ду­хов­ки
пра­цю­ва­ли справ­но.

 • Не гу­ляй­те з ма­лю­ком уз­довж
  ве­ли­ких авто- магістралей. Май­те на увазі, що концентрація
  не­без­печ­них ре­чо­вин силь­но зменшується на відстані 50 м від
  узбіччя до­ро­ги.

 • Вра­хо­ву­ю­чи те, що шкідливі еле­мен­ти
  за­зви­чай на­гро­мад­жу­ють­ся в повітрі близь­ко до землі, на рівні не
  ви­ще 80-100 см, ви­би­рай­те для своїх діточок ко­ляс­ки ви­ще.

 • У дні «смогової» не­без­пе­ки по­ста­рай­те­ся не ви­хо­ди­ти з до­му.

 • Не за­водь­те ма­ши­ну, як­що гаражні во­ро­та закриті, щоб отруйні ре­чо­ви­ни не скуп­чу­ва­ли­ся в за­мкне­но­му просторі.

 • Не
  за­бу­вай­те перевіряти час від ча­су, чи справ­на вих­лоп­на сис­те­ма
  вашої ма­ши­ни, і не че­рез за­гро­зу бу­ти ошт­ра­фо­ва­ним, а для
  то­го, щоб пе­ре­ко­на­ти­ся в її безпеці для ото­чу­ю­чих, і перш за
  все для вас і вашої ди­ти­ни.

 • Як­що вам з ма­лю­ком до­ве­ло­ся за­стряг­ти в пробці, за­крий­те вікна і включіть кондиціонер.

Ди­халь­на
гімнастика — хо­ро­ший спосіб зміцнити організм ма­лень­ких го­ро­дян.
Діти, які хворіють час­то, зай­ма­ють­ся за спеціальними про­гра­ма­ми.

Оставить комментарий

Adblock
detector