Читать статью на русском языке

Од­ни­ми з ми­ю­чих засобів, які от­ри­ма­ли останнім ча­сом особ­ли­ву популярність, вис­ту­па­ють гелі для пран­ня.

Це
відмінна аль­тер­на­ти­ва праль­ним по­рош­кам. Зба­лан­со­ва­на
ре­цеп­ту­ра гелів дозволяє відмінно справ­ля­ти­ся з силь­ни­ми
за­бруд­нен­ня­ми і ви­ко­рис­то­ву­ва­ти їх, як для руч­но­го, так і
для ма­шин­но­го пран­ня.

Особливості гелів для пран­ня:

 • Зав­дя­ки
  рідкій формулі за­со­би мо­мен­таль­но роз­чи­ня­ють­ся у воді і
  гли­бо­ко про­ни­ка­ють між во­лок­на­ми тка­ни­ни, то­му чу­до­во
  справ­ля­ють­ся з жи­ро­ви­ми, білковими та іншими ви­да­ми
  за­бруд­нень.

 • До то­го ж во­ни на­ба­га­то менш алергенні, ніж по­рош­ки, так як не по­трап­ля­ють до органів ди­хан­ня.

 • Ре­цеп­ту­ра
  гелів дозволяє вво­ди­ти до скла­ду різні корисні до­бав­ки,
  на­прик­лад, перекисні солі, екст­рак­ти рос­лин (алоє, чай­не
  де­ре­во), які володіють антибактеріальними і дезінфі- куючими
  влас­ти­вос­тя­ми.

 • Засіб ду­же лег­ко до­зу­ва­ти, на відміну від
  по- рошків (до­сить рідко до упа­ков­ки по­рош­ку пропонується мірний
  ста­кан­чик).

 • Гелі зручні і ефективні при видаленні силь­них
  за­бруд­нень. Не потрібно попереднє за­мо­чу­ван­ня білизни, до­сить
  на­нес­ти гель на місце за­бруд­нен­ня.

 • Гелі більш ефективні при
  пранні з низь­кою тем­пе­ра­ту­рою, ніж звичайні по­рош­ки. Цей ас­пект
  сьогодні набуває особ­ли­во­го зна­чен­ня, як економічна скла­до­ва при
  використанні електро- енергії під час пран­ня в ма­ши­нах-ав­то­ма­тах.

 • Гелі,
  як пра­ви­ло, ма­ють до­сить ви­со­ку кон- центрацію, то­му більш зручні
  та економічні у використанні, володіють ціновою пе­ре­ва­гою.
  По­ду­май­те самі: що зручніше зберігати і ви­ко­рис­то­ву­ва­ти —
  ве­ли­ку упа­ков­ку праль­но­го по­рош­ку (2-5 кг) або пляш­ку з ге­лем
  (0,5-1,5 л)?

 • На відміну від порошків, гелі ма­ють ре­гу­ля­тор
  піноутворення, то­му їх мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти як для
  ма­шин­но­го, так і для руч­но­го пран­ня.

Склад гелів для пран­ня

Склад
гелів для пран­ня різноманітний і об’єднує кращі до­сяг­нен­ня в
області хімічної си­ро­ви­ни. Ос­нов­ною діючою ре­чо­ви­ною, яка
визначає ми­ю­чу здатність за­со­бу, є ПАР. Во­ни мо­жуть бу­ти на
основі натуральної си­ро­ви­ни або синтетичні, але відносяться до гру­пи
більш м’яких ПАР, ніж в праль­них по­рош­ках. Крім цьо­го у складі
гелів для пран­ня обов’яз­ко­во повинні бу­ти за­со­би для пом’як­шен­ня
во­ди, відбілювачі, корисні до­бав­ки: ен­зи­ми.

Такі гелі
бу­дуть найбільш ефективні. Біодобавки бу­дуть безслідно ви­да­ля­ти
білкові та жирові за­бруд­нен­ня (мас­ло, мо­ло­ко, ка­као, сік,
ва­рен­ня, кров, мо­ро­зи­во, фрук­ти, шо­ко­лад, тра­ва). А сам засіб
не погіршить якість білизни при ба­га­то­ра­зо­во­му пранні і
за­хис­тить Ва­шу праль­ну ма­ши­ну від по­ло­мок.

Гель гіпоалергенний, ідеально підходить для дітей у віці від 3-х місяців і ре­ко­мен­до­ва­ний для лю­дей з чут­ли­вою шкірою.

Оставить комментарий

Adblock
detector