Читать статью на русском языке

У харчуванні дітей пер­шо­го ро­ку жит­тя до- цільно за­сто­со­ву­ва­ти
спеціалізовані про­дук­ти про­ми­с­ло­во­го ви­пус­ку (со­ки, фруктові
пю­ре, м’ясні, м’ясо-овочеві, м’ясо-рослинні, пю­ре, напівфабрикати
каш).

Сам по собі про­цес при­го­ту­ван­ня їжі для не­мов­ля­ти
навіть у тих ви­пад­ках, ко­ли не тре­ба тур­бу­ва­ти­ся про якість
вихідних продуктів і во­ди, до­статньо кропіткий і вимагає акуратності й
ува­ги. Ди­ти­на по­вин­на от­ри­му­ва­ти свіжо при­го­то­ва­ну їжу.

Три­ва­ле
ж її зберігання, не­до­три­ман­ня пра­вил гігієни (по­га­но вимиті
ру­ки, пред­ме­ти ку­хон­но­го на­чин­ня) мо­жуть при­звес­ти до
по­трап­лян­ня мік- робів в їжу, змінити її смак або навіть вик­ли­ка­ти
хар­чо­ве отруєння.

Крім ува­ги й акуратності про­цес
при­го­ту­ван­ня їжі для ди­ти­ни пер­шо­го ро­ку жит­тя потребує
чи­ма­ло ча­су. Так, на­прик­лад, щоб при­го­ту­ва­ти ово­че­ве пю­ре,
овочі ми­ють, чис­тять, зно­ву ми­ють, потім ва­рять, про­ти­ра­ють і т.
д.

А для молодої ма­ми, поглиненої тур­бо­та­ми про
но­во­на­род­же­но­го, важ­ли­во знай­ти час і для пов- ноцінного сну, і
для про­гу­ля­нок з ди­ти­ною на свіжому повітрі.

Про­дук­ти
ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня про­ми­с­ло­во­го ви­роб­ниц­т­ва відповідають
нор­ма­ти­вам ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня, так як го­ту­ють­ся з
високоякісної си­ро­ви­ни, володіють ви­со­кою хар­чо­вою цінністю,
від- повідають нор­мам без­пе­ки; ма­ють гер­ме­тич­ну упа­ков­ку. Во­ни
еко­ном­лять час, ду­же зручні у ви- користанні і до­по­ма­га­ють
урізноманітнити хар­чу­ван­ня вашої ди­ти­ни.

На рин­ку ши­ро­ко
представлені овочеві пю­ре, що ви­пус­ка­ють­ся за­кор­дон­ни­ми
фірмами, які ви­ко­рис­то­ву­ють для при­го­ту­ван­ня пю­ре бобові
(ква­со­ля, го­рох, зе­ле­ний го­ро­шок), то­ма­ти і то­мат­ну пас­ту,
ци­бу­лю, час­ник, спеції.

Згідно з вітчизняними традиціями і
пра­ви­ла­ми ви­го­до­ву­ван­ня дітей пер­шо­го ро­ку жит­тя ці ви­ди
овочів і спеції не слід да­ва­ти дітям в ранньо­му віці: бобові
вклю­ча­ють в ме­ню дітей з 8-місячного віку, ци­бу­лю та час­ник — з
9-місячного, то­ма­ти і то­мат­ну пас­ту — з 10-місячного, спеції — до
кінця пер­шо­го ро­ку жит­тя.

Слід звер­та­ти ува­гу на те, що
приготовані кон­сер­ви з до­да­ван­ням солі або без неї. Кра­ще
кон­сер­ви без солі, так як звич­ка їсти солоні про­дук­ти з
ди­тинст­ва, мо­же ста­ти в по­даль­шо­му при­чи­ною ви­ник­нен­ня
гіпертонічної хво­ро­би та інших за­хво­рю­вань.

Не поспішайте
відмовлятися від консервів, що не містять солі. Так, во­ни зда­ють­ся
не­смач­ни­ми до­рос­лим лю­дям, які звик­ли до со­ло­но­го сма­ку
більшості продуктів.

Але ма­лю­ки пер­ших місяців жит­тя, у яких
ще не сфор­му­ва­ли­ся смакові звич­ки, не зна­ють про те, що їжа
по­вин­на бу­ти со­ло­ною. Кра­ще, як­що во­ни дов­ше не бу­дуть цьо­го
зна­ти і звик­нуть до несолоної, корисної їжі.

І нарешті, не
за­будь­те, що пе­ред тим як да­ти дитині овочеві кон­сер­ви, їх тре­ба
розігріти на водяній бані або в мікрохвильовій печі.

Розігрівайте
тільки та­ку кількість їжі, якою ви розраховуєте на­го­ду­ва­ти
ди­ти­ну за один раз. Як­що ви розігріли їжу, а ди­ти­на її не з’їла —
ви­кинь­те цю порцію.

Не кладіть її в бан­ку — це викликає ріст
бактерій, а фер­мен­ти, що містяться в слині, розріджують суміш. Для
по­чат­ку кра­ще ку­пу­ва­ти самі маленькі ба­ноч­ки.

Перехід на го­ду­ван­ня ди­ти­ни твер­дою їжею не та­кий склад­ний, як мо­же зда­ти­ся. Ось декілька ко­рис­них по­рад.

Слід:

 • вичікувати
  3-5 днів пе­ред вклю­чен­ням в раціон ди­ти­ни кож­но­го но­во­го
  про­дук­ту: це до­зво­лить ви­я­ви­ти будь-які алергічні реакції, які
  мо­жуть ви­ник­ну­ти;

 • вчи­ти­ся розуміти сиг­на­ли вашої ди­ти­ни.
  Ніколи не годуєте ди­ти­ну на­силь­но. У цьо­му ви­пад­ку про­цес
  по­гли­нан­ня їжі бу­де вик­ли­ка­ти негативні емоції;

 • бу­ти тер­пля­чи­ми і пам’ята­ти про те, що ди­ти­на всьо­му навчається по­сту­по­во;

 • зберігати по­чут­тя гу­мо­ру: перші го­ду­ван­ня мо­жуть ви­я­ви­ти­ся не­без­печ­ни­ми і роз­ча­ру­ва­ти вас;

 • чи­та­ти
  ети­кет­ки на про­дук­тах. Обов’яз­ко­во вив­ча­ти спи­сок
  інгредієнтів, вказівки на зберігання і вжи­ван­ня продуктів.

Що мож­на дізнатися з ети­кет­ки на кон­сер­вах ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня?

 • на­пис «ви­ко­ри­ста­ти до…» з прос­тав­ле­ною да­тою гарантує свіжість про­дук­ту;

 • перевірте
  кри­шеч­ку бан­ки. Як­що се­ре­ди­на злег­ка вдав­ле­на і при
  відкриванні лунає лег­кий звук, ви мо­же­те бу­ти впевнені, що
  упа­ков­ка бу­ла гер­ме­тич­ною;

 • вік, з яко­го ви мо­же­те по­чи­на­ти го­ду­ва­ти ди­ти­ну, та­кож вка­за­но на етикетці;

 • перелік
  всіх компонентів, ви­ко­рис­та­них в продукті. Це до­по­мо­же вам
  перевірити, чи немає в йо­го складі продуктів та ре­чо­вин, здат­них
  вик­ли­ка­ти алергію у вашої ди­ти­ни.

Не слід:

 • по­чи­на­ти при­корм ди­ти­ни раніше, ніж в 4-мі- сячному віці;

 • до­да­ти при­пра­ви до ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня, яке ви купуєте (або готуєте самі) — груд­ним дітям не потрібні цу­кор та сіль;

 • го­ду­ва­ти ди­ти­ну на ру­ках у ле­жа­чо­му поло- женні — во­на мо­же по­перх­ну­ти­ся або по­да­ви­ти­ся;

 • го­ду­ва­ти ди­ти­ну ка­шею або іншою твер­дою їжею з пля­шеч­ки з сос­кою — во­на мо­же по­перх­ну­ти­ся або по­да­ви­ти­ся;

 • укла­да­ти
  ди­ти­ну в ліжко з пляш­кою — це мо­же при­звес­ти до «пля­шеч­ко­во­го
  карієсу» — се­рй­оз­но­го стоматологічного за­хво­рю­ван­ня;

 • ви­ко­рис­то­ву­ва­ти
  їжу, розігріту в мікрохвильовій печі, по­пе­редньо не перемішавши її і
  не пе­ре­ко­нав­шись, що во­на не ду­же га­ря­ча.

Ку­пу­ю­чи про­дук­ти ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня, пере- вірте:

 • да­ту придатності на верхній кришці упа­ков­ки;

 • «кноп­ка»
  ва­ку­ум-кон­тро­лю по­вин­на бу­ти виг­ну­та все­ре­ди­ну (як­що во­на
  виг­ну­та назовні, не ви­ко­рис­то­вуй­те цю бан­ку);

 • цілісність
  целофанової об­горт­ки і ви­сип­но­го кла­па­на на ко­роб­ках з ка­шею
  (як­що є роз­ри­ви, не ви­ко­рис­то­вуй­те ко­роб­ку).

Як зберігати про­дук­ти ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня

Запечатані бан­ки та ко­роб­ки слід зберігати в шафі при кімнатній температурі.

Ко­ли
ви відкриваєте бан­ку, по­ви­нен про­лу­на­ти кла­цан­ня, а
цент­раль­на «кноп­ка» на кришці по­вин­на вий­ти назовні. Як­що
кла­цан­ня немає і «кноп­ка» не випинається, поверніть бан­ку про­дав­цю
або ви­кинь­те.

Після то­го як відкриєте бан­ку, перекладіть
необхідну кількість про­дук­ту в іншу ємність, а бан­ку відразу ж
по­став­те в хо­ло­диль­ник.

М’ясні, і змішані овочеві стра­ви
зберігаються в хо­ло­диль­ни­ку 2 дні. Фруктові со­ки та суміші в
од­но­ра­зо­вих упа­ков­ках за­зви­чай за­ли­ша­ють­ся свіжими
про­тя­гом 3 днів. Со­ки в крупнішій розфасовці мо­жуть зберігатися
про­тя­гом тиж­ня.

Ко­роб­ку з ка­шею після то­го, як відкрили,
мож­на зберігати про­тя­гом місяця в про­хо­лод­но­му, су­хо­му місці.
Не став­те ко­роб­ку в хо­ло­диль­ник: ка­ша мо­же ста­ти
груд­ку­ва­тою.

Ніколи не го­дуй­те ди­ти­ну за­лиш­ка­ми їжі, не
з’їденої ми­ну­ло­го ра­зу. Теп­ла їжа — чу­до­ве жи­виль­не
се­ре­до­ви­ще для мікробів.

Як підготувати до вжи­ван­ня готові про­дук­ти ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня

Мож­на да­ва­ти дитині фрук­ти та де­сер­ти, які ма­ють кімнатну тем­пе­ра­ту­ру.

М’ясо,
овочі та комбіноване м’ясо-ово­че­ве пю­ре необхідно злег­ка підігріти.
Їжу дитині потрібно да­ва­ти в теп­ло­му вигляді, а не га­ря­чою.
(Пам’ятай­те, що ідеальне хар­чу­ван­ня — груд­не мо­ло­ко — має
тем­пе­ра­ту­ру тіла).

Обе­реж­но перекладіть порцію у
не­ве­лич­ку каст­ру­лю. Цю каст­руль­ку по­став­те у ве­ли­кий за
об­ся­гом, ви­ще на 4 ємність з во­дою і розігрівайте. Час­то
перевіряйте тем­пе­ра­ту­ру, щоб не перегріти.

Щоб розігріти ди­тя­че хар­чу­ван­ня в мікрохвильовій печі, перекладіть порцію в спеціальний по­суд для мікрохвильової печі.

Розігрійте
при 50%-й потужності про­тя­гом 5-10 се­кунд. Добре перемішайте, щоб не
бу­ло гру­до­чок. Пе­ре­ко­най­те­ся, що їжа не ду­же га­ря­ча.

Оставить комментарий

Adblock
detector