Читать статью на русском языке

За­гар­то­ву­ван­ня — це підвищення стійкості організму до не­спри­ят­ли­вих впливів зов- нішнього се­ре­до­ви­ща.

Загартовані
діти не бо­ять­ся пе­ре­охо­лод­жен­ня, перепадів тем­пе­ра­ту­ри
повітря, впли­ву вітру. У них різко зни­жу­ють­ся захворюваності.

За­гар­то­ву­ван­ня
мож­на про­во­ди­ти різними спо­со­ба­ми, в то­му числі повітряними або
вод­ни­ми про­це­ду­ра­ми. Во­да має більш силь­ну дію на організм, ніж
повітря. Так, дія во­ди з тем­пе­ра­ту­рою близь­ко 26 градусів
прирівнюється до впли­ву повітря з тем­пе­ра­ту­рою близь­ко 5 градусів.

Як виникає за­сту­да?

У незагартованої лю­ди­ни
су­ди­ни но­со­глот­ки від хо­ло­ду зву­жу­ють­ся, і кровотік
погіршується. Вза- галі, організм лю­ди­ни влаш­то­ва­ний так, що при
нор­маль­но­му кровообігу жо­ден вірус не прой­де в клітину. За­сту­да
починається тоді, ко­ли пору- шується кровообіг у верхніх ди­халь­них
ор­га­нах. Ось тут всі ті віруси, яких так ба­га­то на­вко­ло нас,
про­ни­ка­ють у клітину.

Віруси — па­ра­зи­ти. Во­ни мо­жуть
жи­ти і роз­м­но­жу­ва­ти­ся тільки всередині клітини. Ура­же­на вірусом
клітина ги­не і відривається. На цю пош­код­же­ну по­верх­ню вже
вдру­ге впливає бактеріальна інфекція.

Що дає за­гар­то­ву­ван­ня?

Як­що
ж ди­ти­на прив­че­на до хо­ло­ду, то реакція су­дин змінюється, аж до
зворотної: під впли­вом хо­ло­ду су­ди­ни загартованої лю­ди­ни
спо­чат­ку зву­жу­ють­ся, а потім різко роз­ши­рю­ють­ся. У який мо­мент
за­гар­то­ву­ван­ня відбувається та­ка зміна реакції су­дин — че­рез
місяць, півроку або тиж­день? У кожної ди­ти­ни це індивідуально.

Для
до­сяг­нен­ня найбільшого ефек­ту за­гар­то­ву­ван­ня необхідна
постійність впли­ву і по­сту­по­ве (не різке!) підвищення йо­го
інтенсивності. Як­що зу­пи­ни­ти­ся на одній і тій же інтенсивності
на­ван­та­жен­ня, на­прик­лад, по­ли­ва­ти ди­ти­ну постійно во­дою
однієї і тієї ж тем­пе­ра­ту­ри, не зни­жу­ю­чи її, або про­во­ди­ти
про­це­ду­ри рідко (декілька разів на місяць), то ефек­ту від та­ко­го
за­гар­то­ву­ван­ня не бу­де.

Най­важ­че зав­дан­ня —
вста­но­ви­ти пер­ше на­ван­та­жен­ня для ма­лю­ка. Во­но не по­вин­но
бу­ти слаб­ким, бо тоді во­но не ефек­тив­не, во­но не по­вин­но бу­ти
над­то силь­ним (стре­со­вим), так як відомо, що стрес пригнічує
імунітет, а пе­ред на­ми стоїть зво­рот­не зав­дан­ня — йо­го
по­си­ли­ти.

Оставить комментарий

Adblock
detector