Читать статью на русском языке

Сло­во «Lingual» — ла­тинсь­ко­го по­ход­жен­ня, означає «з бо­ку язи­ка».

Лінгвальна
техніка ортодонтії відноситься до ко- рекції по­ру­шень при­ку­су за
до­по­мо­гою фіксації на внутрішній стороні зубів незнімних елементів
(бре- кетів). Та­ким чи­ном корекція по­ло­жен­ня зу­ба за- лишається
візуально не­ви­ди­мою.

Чи мо­же лінгвальна ортодонтія ви­пра­ви­ти будь-яке по­ру­шен­ня при­ку­су?

Так.
Тоді як знімні апа­ра­ти до­зво­ля­ють роз­ви­ва­ти прості і малі
переміщення зубів, пе­ре­важ­но у зрос­та­ю­чих пацієнтів, при
лінгвальній ортодонтії навіть найбільш виражені аномалії підлягають
корекції.

Які вікові об­ме­жен­ня для лінгвального лікування?

Та­ко­го
об­ме­жен­ня немає. Будь-яке переміщення зу­ба пов’яза­но з
про­це­са­ми у зв’язці зу­ба з кістковою тка­ни­ною і в самій кістці
лун­ки зу­ба. Резервні можливості цьо­го зв’яз­ко­во­го апа­ра­ту
за­ли­ша­ють­ся про­тя­гом всьо­го функціонування зу­ба. Як­що зуб
фіксований в кістці — зна­чить йо­го зв’язоч­ний апа­рат справ­ний, і
та­кий зуб мо­же пе­ре­су­ва­ти­ся за до­по­мо­гою роз­тя­гу­ван­ня
зв’яз­ки і пе­ре­бу­до­ви кістки.

Вважається звич­ним дум­ка, що
бре­ке­ти підходять ли­ше дітям і підліткам. Лю­ди схи­ля­ють­ся до
дум­ки «в моєму ви­пад­ку за­над­то пізно», але во­ни по­ми­ля­ють­ся.
Навіть у 60 мож­на ефек­тив­но ви­пра­вить при­кус і по­ло­жен­ня зубів.

Як дов­го триває лінгвальне лікування і який очікується ре­зуль­тат?

Рівно стільки ж, скільки і традиційними бре­ке­та­ми. Ре­зуль­тат ідентичний.

Чи має лінгвальна ортодонтія медичні пе­ре­ва­ги крім ес­те­тич­них?

Зви­чай­но.
Так як внутрішня по­верх­ня зу­ба більш міцна, здо­ро­ва і менш
чут­ли­ва до впли­ву процесів декальцинації і карієсу, зуб залишається
більш за­хи­ще­ним від не­ба­жа­них впливів на про­цес лікування. Як­що
до по­чат­ку лікування — на зов- нішній поверхні зубів є во­гни­ща
декальцинації, крейдоподібні пля­ми, бо­роз­на — фіксація брекетів на
внутрішній поверхні залишається пред­ме­том ви­бо­ру.

Чи підходить лінгвальна техніка дітям?

Так. Але тільки по закінченню про­це­су прорізу- вання постійних зубів.

Чим відрізняється но­ва сис­те­ма Інкогніто від традиційних лінгвальних брекетів?

Інкогніто
— це пер­ша повністю індивідуальна бре­кет-сис­те­ма, яка не тільки
дозволяє пра­цю­ва­ти ор­то­дон­ту на су­час­но­му рівні, але, в пер­шу
чер­гу, є мак­си­маль­но зруч­ною для пацієнта на скільки це мож­ли­во
технічно — ста­но­ви­ще язи­ка і мо­ва прак­тич­но не змінюються. У
порівнянні зі стан­дарт­ни­ми, лінгвальними бре­ке­та­ми — терміни
лі- кування змен­шу­ють­ся.

Оставить комментарий

Adblock
detector