Читать статью на русском языке

Добре відомий факт, що «кулінарні звич­ки» фор­му­ють­ся з ди­тинст­ва.
То­му особ­ли­ву ува­гу бать­кам слід приділяти то­му, як хар- чується
ди­ти­на.

Хар­чо­ве на­сильст­во мо­же при­нес­ти дитині
непоправної фізичної і психологічної шко­ди. Часті вмов­лян­ня
бать­ка­ми ди­ти­ни під час прий­о­му їжі не тільки не­га­тив­но
впли­ва­ють на про­цес трав­лен­ня, але і мо­жуть вик­ли­ка­ти надалі
хар­чо­ву алергію. Чи не кра­ще при­див­ля­ти­ся, при­слу­ха­ти­ся до
то­го, яку по­тре­бу відчуває ди­тя­чий організм; як, що і скільки йо­му
хо­четь­ся з’їсти.

Як­що смак ма­лю­ка не спотво­ре­ний і обмін
ре­чо­вин ще не по­ру­ше­но, то вар­то поцікавитися, що він хотів би
з’їсти. Не при­му­шуй­те ди­ти­ни їсти швид­ко, кра­ще ви­роб­ляй­те у
ньо­го звич­ку ре­тель­но пе­ре­жо­ву­ва­ти їжу. Тоді
шлун­ко­во-киш­ко­во­му трак­ту не до­ве­деть­ся «до­роб­ля­ти» ту
ро­бо­ту, яку не зро­би­ли зу­би і слинні за­ло­зи. Темп їжі, втім, як і
тем­пе­ра­ту­ра їжі — осо­бис­та спра­ва.

Не потрібно
бо­я­ти­ся, як­що ди­ти­на відмовляється від їжі зовсім. Не вар­то
панікувати. Зна­чить, не все в по­ряд­ку з організмом, і при­ро­да
підказує йо­му лікування ко­рот­ко­час­ним го­ло­дом. Проявіть терпіння і
вит­рим­ку. Ду­же ско­ро ди­ти­на са­ма прибіжить і по­про­сить поїсти
щось ви­зна­че­не.

Не потрібно вда­ва­ти­ся до хар­чо­вих
за­охо­чень, спо­ку­са­ми, не ви­ко­рис­то­вуй­те солодощі в якості
ви­на­го­ро­ди за гар­ну поведінку. Спостерігаючи за тим, що вибирає
ди­ти­на з їжі, запропонованої їй, мож­на зро­би­ти важливі вис­нов­ки
про стан здо­ров’я, по­тре­би організму.

А го­лов­не — потрібно
по­кла­да­ти­ся на інстинкт ма­лю­ка. Як­що ви ще не встиг­ли йо­го
зіпсувати, то не­хай він кра­ще сам ви­бе­ре, що, ко­ли, скільки, в
яко­му поєднанні та послідовності йо­му потрібно з’їсти і ви­пи­ти.

Нерідко,
в результаті ре­гу­ляр­но­го го­ду­ван­ня м’ясом з хлібом, ка­шею з
мо­ло­ком і цук­ром, со­лод­ки­ми пи­ро­га­ми виникає бродіння їжі в
трав­но­му тракті, що викликає у дітей часті за­па­лен­ня ми­г­да­лин,
про­но­си, за­по­ри, гаст­ри­ти, не­в­мо­ти­во­ва­ний підйом
тем­пе­ра­ту­ри, алергію.

Деякі бать­ки, пе­ре­го­до­ву­ю­чи
дітей, за­кла­да­ють ос­но­ви ожиріння, що не­ми­ну­че ве­де до цілого
бу­ке­та за­хво­рю­вань. Не вар­то та­кож за­бу­ва­ти про те, як
важ­ли­вий про­цес підготовки організму до прий­о­му їжі.

У
по­нят­тя «куль­ту­ра прий­нят­тя їжі», ймовірно, мож­на вклю­чи­ти
термін «психологія їжі», що означає людсь­ке ото­чен­ня, об­ста­нов­ку в
їдальні, її освітлення, му­зи­ку.

Оставить комментарий

Adblock
detector