Читать статью на русском языке

Ме­та організації гіпоалергенного по­бу­ту — за­хис­ти­ти свій бу­ди­нок від найбільш по­ши­ре­них алергенів.

А
зна­чить ство­ри­ти умо­ви, за яких вплив алергенів бу­де зве­де­но до
мінімуму. Для цьо­го необхідно про­вес­ти наступні за­хо­ди.

 • при­бра­ти з квар­ти­ри все пилозбірники, ки­ли­ми, зайві пір’яні по­душ­ки та ін.;

 • різні дрібнички, які сто­ять на відкритих по­ли­цях при­бра­ти в засклені ша­фи;

 • кни­ги та одяг три­ма­ти в за­кри­тих ша­фах;

 • пухові і пір’яні по­душ­ки, вовняні та ватні ков­д­ри поміняти на синтетичні, які ба­жа­но ре­гу­ляр­но пра­ти — раз на місяць;

 • на­ма­гай­те­ся
  ку­пу­ва­ти дітям мен­ше м’яких ігра- шок. Наявні вже іграшки потрібно
  ре­гу­ляр­но чис­ти­ти, ви­би­ва­ю­чи з них пил: по­пе­редньо
  обер­нув­ши іграшки во­ло­гою мар­лею, чистіть їх пи­ло­со­сом. Кожні
  три тижні за­ну­рюй­те в мо­ро­зиль­ну ка­ме­ру, по­пе­редньо
  упа­ку­вав­ши в плас­ти­ко­вий мішок. Це змен­шить кількість кліщів,
  то­му що кліщі не ви­но­сять низь­ких тем­пе­ра­тур, так са­мо як і
  ви­со­ких.

 • постільна білизна і приналежності влітку ко­рис­но
  провітрювати і про­су­шу­ва­ти на сонці. Для постільної білизни ба­жа­но
  ви­ко­рис­то­ву­ва­ти спеціальні за­со­би — ака­ри­ци­ди, що вби­ва­ють
  кліщів. Міняти постільну білизну потрібно не рідше од­но­го ра­зу на
  тиж­день.

 • не рідше двох разів на місяць потрібно ре­тель­но
  пи­ло­со­си­ти м’які меблі, підлоги, про­во­ди­ти во­ло­ге при­би­ран­ня
  приміщень. Під час при­би­ран­ня ди­ти­на не по­вин­на пе­ре­бу­ва­ти в
  при- міщенні і, тим більше, зай­ма­ти­ся при­би­ран­ням.

 • слідкуйте за тим, щоб повітря в приміщенні бу­ло свіжим та чис­тим. Частіше провітрюйте.

 • ду­же
  важ­ли­вою об­ста­ви­ною для бо­роть­би з пи­лом є пра­виль­но
  підібраний пи­ло­сос. Звичайні пи­ло­со­си зби­ра­ють тільки ви­ди­мий
  бруд, пісок, сміття та інше, а всі мікрочастинки по­вер­та­ють­ся
  на­зад, пе­ретво­рю­ю­чись в хма­ру мікродис- персного пи­лу. Пи­ло­со­си
  но­во­го покоління, оснащені HEPA-фільтром і антибактеріальним
  ек­ра­ном, за­три­му­ють і вби­ва­ють бактерії і алер­ге­ни, які
  по­трап­ля­ють все­ре­ди­ну при збиранні.

 • ди­ти­ну необхідно
  за­хис­ти­ти від кон­так­ту з ре­чо­ви­на­ми побутової хімії, праль­ним
  по­рош­ком, ла­ком для во­лос­ся, фар­ба­ми, а та­кож ду­ха­ми.
  За­сто­со­вуй­те гіпоалергенну кос­ме­ти­ку — ми­ло, шампуні, кре­ми.

 • проведіть ре­тель­не при­би­ран­ня ванної та туа­ле­ту від цвілі. Цвіль — силь­ний алер­ген.

 • не
  за­водь­те домашніх тва­рин — гіпоалергенних тва­рин не існує! Не
  три­май­те вдо­ма птахів, при наявності акваріумних ри­бок не
  ви­ко­рис­то­вуй­те су­хий корм. Як­що тва­ри­ни є і ви не в си­лах з
  ни­ми роз­лу­чи­ти­ся, ре­гу­ляр­но вичісуйте і мий­те своїх вихованців
  спеціальним про­ти­а­лер­ген­ним шам­пу­нем. Не до­зво­ляй­те їм спа­ти в
  дитячій спальні.

 • по­ста­рай­те­ся зро­би­ти так, щоб у ва­шо­му домі не бу­ло тарганів і му­ра­шок.

Підготувала: Юлія Мал­ко­ва

Оставить комментарий

Adblock
detector