Читать статью на русском языке

Ма­ми дівчаток цей матеріал мо­жуть не чи­та­ти, хіба що за­ра­ди
цікавості. А ма­мам хлопчиків — обов’яз­ко­во, то­му що мо­ва піде про
важ­ли­вий для чоловіка ор­ган і ду­же поширені в наш час про­бле­ми.

Сьогодні
сучасні бать­ки хлопчиків все частіше і частіше сти­ка­ють­ся з та­кою
необхідністю як об- різання крайньої плоті або циркумцизіо, од­на з
найбільш час­тих хірургічних операцій. Особ­ли­во в країнах, де
про­жи­ва­ють му­суль­ма­ни і іудеї.

Обрізання має давнє
коріння. Вчені при­пус­ка­ють, що цей ме­тод ши­ро­ко прак­ти­ку­вав­ся
вже в третьо­му тисячолітті до нашої ери. Для чо­го? Ос­нов­них
при­пу­щень два — до­три­ман­ня гігієни і ри­ту­ал ініціації,
пе­ретво­рен­ня хлоп­чи­ка в чоловіка.

У наші дні ситуація
особ­ли­во не змінилася — циркумцизіо про­во­дять за релігійними,
ме­дич­ни­ми та ес­те­тич­ни­ми міркуваннями.

При­чи­на: релігія

Згідно
єврейським традиціям, об­ряд обрізання — сим­вол до­го­во­ру між Бо­гом
і на­ро­дом Ізраїля. Об­ряд є обов’яз­ко­вою час­ти­ною про­це­су
прий­нят­тя іудаїзму.

Но­во­на­род­же­но­му відсікають край­ню
плоть на вось­мий день йо­го жит­тя. Традиційно об­ряд здій- снюють в
синагозі після ранкової мо­лит­ви. Після закінчення хлопчикові да­ють
єврейське ім’я і влаш­то­ву­ють свят­ко­ву тра­пе­зу.

Виконує
про­це­ду­ру мо­ель — спеціально на­вче­на лю­ди­на, яка ве­де
особ­ли­ву кни­гу-реєстр обрі- зань, за­пи­су­ю­чи в неї єврейське і
гро­ма­дянсь­ке ім’я ди­ти­ни.

Згідно з релігією му­суль­ман,
об­ряд обрізання не є обов’яз­ко­вим. І, хо­ча в Корані немає приписів
на цей ра­ху­нок, прак­тич­но всі му­суль­ма­ни роб­лять обрізання у
віці від 5 до 10 років. Вва­жа­ють, що по­ча­ток цьо­го зви­чаю по­клав
про­рок Му­хам­мед.

При­чи­на: медичні по­ка­зан­ня

 • Фімоз —
  зву­жен­ня крайньої плоті ста­те­во­го чле­на, що виявляється в
  хворобливості або неможливості ого­лен­ня йо­го голівки. Прий­ня­то
  розрізняти фізіологічний і патологічний фімоз. Фізіологічний мо­же
  спостерігається у хлопчиків до 6-7 річного віку і вик­ли­ка­ний
  епітеліальним скле­ю­ван­ням голівки ста­те­во­го чле­на і внутрішнього
  лист­ка крайньої плоті з утво­рен­ням синехій. Ви­пад­ки зву­жен­ня
  крайньої плоті у хлопчиків після 6-7 років і у чоловіків фор­маль­но
  відносяться до патологічної фор­ми фімозу. Тим не менш, слід розуміти,
  що зву­жен­ня крайньої плоті в ранньо­му віці та­кож мо­же при­вес­ти до
  ха­рак­тер­них усклад­нень фімозу, що вимагає хірургічного втру­чан­ня.

 • Парафімоз — об­ме­жен­ня голівки ста­те­во­го чле­на ду­же вузь­ким
  кільцем крайньої плоті. У під- літків це мо­же відбуватися у зв’яз­ку з
  ста­те­вим дозріванням і на­стан­ням не­кон­трольо­ва­них нічних
  ерекцій, а та­кож пер­ших експериментів з мастурбацією.

 • Трав­ми крайньої плоті.

 • Ура­жен­ня крайньої плоті вірусом папіломи лю­ди­ни.

При­чи­на: гігієна і без­пе­ка

Деякі
фахівці вва­жа­ють, що відсутність крайньої плоті запобігає ба­гатьом
про­це­сам, які вик­ли­ка­ють інфекційні за­хво­рю­ван­ня.

Після обрізання крайньої плоті знижується ри­зик ви­ник­нен­ня за­стою смег­ми. А та­кож:

 • онкологічних за­хво­рю­вань у сексуальної парт­нер­ки, за
  ста­тис­ти­кою, дру­жи­ни, чоловіки яких не обрізані, більш схильні до
  ра­ку ший­ки мат­ки;

 • рак ста­те­во­го чле­на частіше зустрічається у
  тих чоловіків, хто не піддавався обрізанню, про­те ри­зик ви­ник­нен­ня
  онкологічних за­хво­рю­вань у необрізних та­кож до­сить не ве­ли­кий —
  0, 2%.

При­чи­на: ес­те­ти­ка

Так, буває і та­кий
підхід. Іноді бать­ки чи дорослі чоловіки, не ма­ю­чи по­ка­зань лікаря
або релі- гійних мотивів, вирішують про­вес­ти операцію по обрізанню з
ес­те­тич­них міркувань.

Од­нак дум­ки в цьо­му питанні
про­тя­гом ба­гать­ох століть бу­ли роз­хо­жи­ми. Як при­клад, гре­ки
відносили обрізання до вар­варсь­ких методів, вва­жа­ю­чи тіло лю­ди­ни
ідеально кра­си­вим в йо­го при­род­но­му вигляді. А ба­га­то інших
народів до­три­му­ва­ли­ся іншої дум­ки, зве­ли­чу­ю­чи про­це­ду­ру
цир- кумцизіо на п’єдестал.

Єдиного відношення до ме­то­ду не
існує і в наш час. То­му прий­ма­ю­чи рішення, важ­ли­во зва­жи­ти всі
«за» і «про­ти». Особ­ли­во як­що рішення прий- маємо ми — бать­ки.

Ад­же
сьогодні ваш хлоп­чик — ди­ти­на, а в не­да­ле­ко­му май­бутньо­му —
до­рос­лий чоловік. Лікарі ка­жуть, що у циркумцизіо має од­не постійне
усклад­нен­ня — зни­жен­ня чутливості го­лов­ки ста­те­во­го чле­на.

З
іншого бо­ку, час­то, са­ме це усклад­нен­ня вик- ликає ба­жан­ня у
чоловіків зро­би­ти операцію, так як внаслідок зни­жен­ня чутливості
тривалість ста­те­во­го ак­ту збільшується.

На дум­ку урологів,
обрізання слід про­во­ди­ти після до­сяг­нен­ня хлоп­чи­ком віку двох
років, то­му як до цьо­го віку, за­галь­ний нар­коз дитині
про­ти­по­ка­за­ний.

Ав­тор: Оль­га ГусєваОставить комментарий

Adblock
detector