Читать статью на русском языке

Різнокольорові ски­боч­ки со­лод­ко­го пер­цю вне­суть яс­кра­ву но­ту в будь-який кулі- нарний твір.

Те­пер ваш обід ста­не не прос­то гар­ним, але ще й ду­же ко­рис­ним!

Особливі за­слу­ги

 • У
  світі овочів і фруктів со­лод­кий пе­рець (особ­ли­во чер­во­ний) ма­ло
  з ким змагається за вмістом вітаміну С. За цим по­каз­ни­ком пе­рець
  перевершує навіть та­ких «чемпіонів», як пет­руш­ка і цитрусові.
  Зав­дя­ки незамінній аскор- бінці пе­рець допомагає нам про­тис­то­я­ти
  ін- фекціям, налагоджує обмін ре­чо­вин, зміцнює су­ди­ни, при­во­дить в
  нор­му підвищений тиск.

 • Ароматні перці, в пер­шу чер­гу червоні,
  да­ють нам ба­га­то каротиноїдів — попередників вітаміну А. Во­ни
  по­кра­щу­ють зір, стан шкіри і сли­зо­вих обо­ло­нок, підвищують
  імунітет.

 • Наш ге­рой ба­га­тий і біофлавоноїди, ці біологічно активні
  ре­чо­ви­ни, так са­мо як і вітамін С і каротиноїди, відносяться до
  чис­ла важ­ли­вих антиоксидантів. Во­ни до­по­ма­га­ють аскорбіновій
  кис­ло­ти в роботі по зміцненню су­дин, то­му пе­рець так ко­рис­ний при
  за­хво­рю­ван­нях вен — на­прик­лад, при варикозі у майбутніх мам.

Пе­ре­ва­ги

 • Со­лод­кий
  пе­рець забезпечує нас і та­ким важ­ли­вим мікроелементом, як цинк. Тут
  йо­го вдвічі більше, ніж в огірках, то­ма­тах, салаті, гарбузі, і в 4
  ра­зи більше, ніж у дині. Цинк присутній у на­шо­му організмі в зовсім
  не­ве­ли­ких до­зах, але йо­го зна­чен­ня важ­ко переоцінити. Він
  допо- магає ма­лю­кам пра­виль­но рос­ти і роз­ви­ва­ти­ся, захищає
  організм від інфекцій, впли­ва­ю­чи на дозрівання лімфоцитів —
  важ­ли­вих імунних клітин. Зав­дя­ки йо­го участі ми мо­же­мо від- чувати
  сма­ки і за­па­хи.

 • Се­ред пе­ре­ваг «південного гос­тя» — до­сить
  ви­со­кий вміст вітамінів Е і В6, калію (він ви­во­дить з організму
  над­ли­шок солі й во­ди), хар­чо­вих во­ло­кон, які по­кра­щу­ють
  трав­лен­ня.

 • В чер­во­них струч­ках найбільше вітамінів, а зе- лені
  багаті хлорофілом — пігментом рос­лин, який допомагає утво­рен­ню клітин
  крові та відновлює пошкоджені тка­ни­ни.

 • Особ­ли­вий аро­мат пер­цю
  на­да­ють ефірні олії (1,5%). Крім чу­до­во­го за­па­ху, во­ни цікаві
  тим, що бо­рють­ся з ба­гать­ма шкідливими мікро- організмами.

 • Со­лод­кий
  пе­рець до­дасть фарб і аро­ма­ту різним са­ла­там, гарнірам, м’яс­ним
  блю­дам. Він гар­ний і у кон­сер­во­ва­но­му вигляді — у ово­че­вих
  соліннях, ле­чо, ікрі.

 • Свіжі пер­чи­ки мо­жуть зберігатися в хо­ло­диль­ни­ку до двох місяців в поліетиленових па­ке­тах з дірочками.

Цілющий дже­ре­ло

 • Вітамінні
  пер­чи­ки корисні майбутнім і мо­ло­дим ма­мам, а та­кож їх дітям.
  Дитині мож­на про­по­ну­ва­ти білий, а потім зе­ле­ний пе­рець
  по­чи­на­ю­чи з 9 місяців у складі ово­че­вих пю­ре, ближ­че до 2 років —
  в са­ла­тах, а з 3-4 років — ще й у гарнірах. Але тільки по­тро­ху, щоб
  не на­ван­та­жу­ва­ти трав­ну сис­те­му ди­ти­ни гру­бою клітко- виною і
  ефірними мас­ла­ми.

 • 100 г свіжого пер­цю в день за­без­пе­чать
  до­рос­лу лю­ди­ну вітаміном С на 286%, вітаміном А — на 25%, вітаміном Е
  — на 7%, хар­чо­ви­ми во­лок­на­ми — на 6%, калієм — на 5%.

 • Різнобарвний пе­рець містить всьо­го 26 ккал на 100 г, то­му незамінний для тих, хто хо­че схуд­ну­ти.

Оставить комментарий

Adblock
detector