Читать статью на русском языке

Ма­буть, ніхто не сумнівається в то­му, що без овочів не буває здо­ро­во­го хар­чу­ван­ня.

Але
да­ле­ко не всі їдять корисні овочі з за­до­во­лен­ням. Ад­же звич­ний
раціон кожної лю­ди­ни ба­га­то в чо­му за­ле­жить від сма­ко­вих
пе­ре­ваг, які сфор­му­ва­ли­ся в ранньо­му віці.

У перші місяці
жит­тя ди­ти­на харчується мо­ло­ком матері, потім по­тро­ху починає
вип­ро­бо­ву­ва­ти інші про­дук­ти. Ве­ли­чез­ний світ гастрономії
розкри- вається пе­ред ним крок за кро­ком, по­сту­по­во.

І
ба­га­то в чо­му за­ле­жить від батьків, із за­до­во­лен­ням або з
оги­дою бу­де ма­люк спо­жи­ва­ти чудові рослинні про­дук­ти з
дже­ре­лом вітамінів.

Не бійся, це — бу­ряк!

З
не­мов­ля­та­ми у справі прив­чан­ня до незнайомої їжі буває навіть
простіше, ніж з більш стар­ши­ми дітьми — подрібнені овочі прос­то
до­да­ють­ся в пля­шеч­ку. Ди­ти­на звикає тільки до не­знай­о­мо­го
сма­ку, але не до но­во­го ви­ду їжі.

Ко­ли ма­лю­ка по­чи­на­ють
го­ду­ва­ти з тарілки, він отримує овочі у вигляді пю­ре, потім —
ма­лень­ки­ми шма­точ­ка­ми. Ди­ти­на їсть овочі змінені за сма­ком і
виг­ля­дом — ніжне пю­ре більше, ніж свіжі овочі.

На­ту­раль­ний
колір і смак овочів ди­ти­на діз- нається, підростаючи. Але нові
про­дук­ти здатні на­ля­ка­ти ма­лю­ка не­знай­о­мим виг­ля­дом і
не­з­вич­ним сма­ком. І са­ме то­му він мо­же відмовитися їх їсти.

Пізнавальні
мо­мен­ти лег­ко поєднати з грою і не­нав’яз­ли­во пе­ре­ко­ну­ва­ти
ма­лю­ка в то­му, що овочі — це ду­же смач­но. В дитинстві правильні
харчові звич­ки фор­му­ють­ся в результаті наслідування бать­кам. Як­що
бать­ки вра­ху­ють цю особливість, то діти, навіть як­що спо­чат­ку
відверталися від овочів, все од­но їх спро­бу­ють за компанію з ма­мою і
та­том.

Цікаве ово­че­ве хар­чу­ван­ня

Щоб не бо­я­ти­ся,
а лю­би­ти овочі, тре­ба їх зна­ти. Дитині цікаво, звідки взя­ли­ся в
йо­го тарілці морк­ва, бу­ряк, ка­пус­та, огірки, помідори та інші
подібні про­дук­ти?

Розкажіть йо­му, як во­ни рос­туть, покажіть
кар­тин­ки, про­чи­тай­те «овочеві» каз­ки або складіть захоплюючі
історії про мешканців гря­док ра­зом з дітьми самі.

Чу­до­во,
як­що є свій го­род: ди­ти­на з за­хоп­лен­ням бу­де до­по­ма­га­ти
ви­ро­щу­ва­ти овочі, все літо спостерігаючи, як з ма­лень­ко­го насіння
роз- вивається і вистигає смач­на рос­ли­на. Без сумніву, у ньо­го
з’явить­ся ба­жан­ня спро­бу­ва­ти пло­ди своєї праці.

 • Як­що у
  вас не рос­туть свої овочі, частіше беріть ди­ти­ну з со­бою на ри­нок.
  Бе­ру­чи участь в купівлі овочів, во­на їх як слід роз­гля­не.
  До­зволь­те дитині із за­про­по­но­ва­но­го ва­ми асор­ти­мен­ту
  са­мо­му виб­ра­ти що-не­будь но­ве.

 • Для благої спра­ви прив­чан­ня
  до овочів не бійтеся по­про­си­ти до­по­мо­ги дітей на кухні. Навіть
  діти здатні рва­ти са­лат, лу­щи­ти ку­ку­руд­зу, чис­ти­ти го­рох або
  ми­ти овочі.

 • Як­що ма­лю­ку не спо­до­ба­ли­ся смажені ка­бач­ки,
  мож­ли­во, во­ни при­па­дуть йо­му за сма­ком у вигляді запіканки,
  ра­гу, пю­ре…Чут­ли­вий до гіркоти і навіть мінімальної гостроті їжі
  ма­люк мо­же віддати пе­ре­ва­гу ва­ре­ним ово­чам си­рим — во­ни і менш
  жорсткі, і не хрумкі. А любителів си­рих овочів не вар­то зму­шу­ва­ти
  їсти не­на­вис­не ра­гу. Врешті-решт, у свіжому вітамінів більше.
  По­ду­май­те про оформ­лен­ня стра­ви, приго- туванні їстівних предметів і
  навіть іграшок.

 • Один з дієвих способів прив­чи­ти ди­ти­ну, яка
  навідріз відмовляється їсти овочі — мас­ку­ван­ня. Овочі лег­ко
  пе­ретво­рю­ють­ся в са­ла­ти, пу­дин­ги, запіканки, со­ки. Гост­рий
  смак пом’якшується рос­лин­ним мас­лом, сме­та­ною, роз­топ­ле­ним
  си­ром. Ба­га­то овочів поєднуються з си­ром, грінками, ри­бою та іншими
  про­дук­та­ми. Чоти- рирічний гур­ман вже пізнав смак піци і віддає
  пе­ре­ва­гу їй? Зробіть ово­че­вий варіант.

Ве­ли­ке зна­чен­ня
має зовнішній виг­ляд і консистенція стра­ви. Одні діти терпіти не
мо­жуть кашоподібну, роз­ва­ре­ну їжу. Інші не пе­ре­но­сять овочів,
перемішаних в са­ла­тах. При­го­туй­те овочі в приємному для ма­лю­ка
вигляді.

Їжа — це свя­то

Ви про­си­те. Граєте в літачки
лож­ка­ми і показуєте «зай­чи­ка». Але все без­ре­зуль­тат­но.
На­сам­пе­ред тре­ба зрозуміти, чо­му так відбувається. Мож­ли­во,
ма­люк прос­то вто­мив­ся або вередує — тоді до­по­мо­же гра.

Не­важ­ко
спо­ру­ди­ти ліс з цвітної ка­пус­ти та брокколі. Або пе­ретво­ри­ти в
па­рус тон­кий шма­ток огірка, про­ткну­ти дірочки, про­с­мик­ну­ти в
них стеб­лин­ку кро­пу і закріпити на половинці вареної картоплі або
морквяної кот­лет­ки.

Оставить комментарий

Adblock
detector