Читать статью на русском языке

Подивіться, як спить ваш ма­люк, по­за ма­лю­ка без слів розповість, що в ньо­го на душі.

На спинці

Ма­люк
ле­жить в са­мо­му центрі ліжечка, «по- королівськи», злег­ка
роз­ки­нув­ши ніжки. Йо­го ру­ки зна­хо­дять­ся на рівні го­ло­ви або
ле­жать з боків ту­лу­ба. Кисті рук розслаблені і вільні, го­ло­ва
злег­ка за­ки­ну­та.

Ця по­за го­во­рить про пов­ний ду­шев­ний
ком­форт. Ма­люк знає свою цінність і на­пов­не­ний са­мо­по­ва­гою, він
з готовністю, приймає навколишній світ і відчуває се­бе в повній
безпеці. Ма­люк впев­не­ний в собі і довіряє ото­чу­ю­чим йо­го лю­дям. А
як­що в сні, у ньо­го ще й зігнуті руч­ки в ліктях у го­ло­ви,
зна­чить, ма­люк почуває пов­не за­до­во­лен­ня. По­га­но, ко­ли ру­ки
стиснуті — це знак обо­ро­ни, во- рожості або навіть агресивності.

На жи­во­ти­ку

Роз­п­рос­тер­тий
в ліжечку, ніжки витягнуті, ру­ки ле­жать ви­ще го­ло­ви або з боків
ту­лу­ба. Ма­люк на­чеб­то намагається об­хо­пи­ти більше прос­то­ру,
підпорядкувати йо­го собі, зро­би­ти підконтроль- ним.

Ця по­за
го­во­рить про образливість ди­ти­ни, її вразливість та по­тре­бу в
самозахисті. Ма­люк боїться несподіванок, хо­че кон­тро­лю­ва­ти всі
події сво­го жит­тя, так як вважає за потрібне, взя­ти під кон­троль
свої емоції, а мо­же навіть деякі з них при­хо­ва­ти, від ото­чу­ю­чих.
Зверніть ува­гу, як­що ди­ти­на ще спить по діагоналі, ці ба­жан­ня в
ній ви­ра­жа­ють­ся сильніше. Го­лов­не щоб ди­ти­на не впи­ра­ла­ся
но­га­ми в ліжко, та­ка по­за означає, що во­на, чи­нить опір змінам в
її житті.

На колінах

Поп­ка ма­лю­ка за­дер­та вго­ру,
спин­ка піднята, а сам він на­чеб­то стоїть на колінах, і йо­го лич­ко
зна­хо­дить­ся ниж­че тіла.

По­за, яка виражає про­тест, во­на
демонструє опір світу сну або символізує про нез­го­ду ди­ти­ни з
пев­ни­ми подіями. Ма­люк не хо­че ля­га­ти го­ри­зон­таль­но, як би
до­во­дя­чи тим са­мим, що доб- ровільно не здасть­ся. Як­що од­на руч­ка
ма­лю­ка стис­ну­та в ку­ла­чок, а дру­га роз­с­лаб­ле­на, це мо­же
свідчити про конфлікт крих­ти у відносинах з іншими людь­ми.

Ка­ла­чи­ком

Но­ги
під са­мим підборіддям, руч­ки за­кри­ва­ють ту­луб, ма­люк ле­жить на
боці і йо­го об­лич­чя прак­тич­но не вид­но, іноді накривається
ков­д­рою повністю, ра­зом з го­ло­вою.

Це не­хо­ро­ша по­за,
во­на го­во­рить про те, що ди­ти­ну хви­лю­ють якісь про­бле­ми, які
во­на не мо­же вирішити са­ма. І цією по­зою ди­ти­на показує своє
спасіння від про­блем або труднощів, які її силь­но тур­бу­ють. Чим
сильніше скру­че­ний ка­ла­чи­ком ма­люк, тим більше занепокоєння він
відчуває, а на­кри­тий ков­д­рою ра­зом з го­ло­вою, ма­люк хо­че
ска­за­ти, що він як би схо­вав­ся в «бу­ди­но­чок», де йо­му
ком­форт­но і без­печ­но. Вар­то звер­ну­ти на цю по­зу особ­ли­ву
ува­гу, маляті потрібен особ­ли­вий за­хист і переконаність в йо­го
безпеці. Свої плечі уві сні обіймають діти, які не вміють відкрито
розповісти про свої по­тре­би.

На боці

Коліна тро­хи
зігнуті, ру­ки не обов’яз­ко­во під щічкою, мо­жуть бу­ти, як і над
го­ло­вою, так, і витягнуті уз­довж ту­лу­ба, са­ма фізіологічно
ком­форт­на по­за, во­на висловлює врівноваженість, спокій, комфортність
і надійність.

Ма­люк роз­с­лаб­ле­ний і до всьо­го ста­вить­ся з
легкістю і впевненістю. Як­що но­ги і ру­ки ле­жать си­мет­рич­но — ще
кра­ще, це означає, що ма­люк добро­зич­ли­во ста­вить­ся до світу, який
йо­го оточує, і до сюрпризів, що че­ка­ють йо­го.

Дже­ре­ло: жіночий пор­тал IVONA

Оставить комментарий

Adblock
detector