Читать статью на русском языке

Всі ми стикаємося з необхідністю да­ти дитині призначені лікарем ліки.

І
тут виявляється, скільки дрібниць нам тре­ба вра­ху­ва­ти: чи да­ти
пре­па­рат до їжі або після, чи роз­вес­ти йо­го со­ком або мо­ло­ком…
Як ба­га­то, виявляється, тре­ба зна­ти!

Основні пра­ви­ла…

Техніка без­пе­ки

  • Не мож­на да­ва­ти дітям ліки без при­зна­чен­ня лікаря або про­дов­жу­ва­ти лікування без спос­те­ре­жен­ня фахівця.

  • Уваж­но роз­ра­хо­вуй­те до­зу.

  • Зберігайте ліки подалі від до­пит­ли­вих малюків.

  • Всі пре­па­ра­ти з прост­ро­че­ни­ми термінами при- датності тре­ба не­гай­но ви­ки­да­ти.

Спосіб «до­став­ки» ліків

Найбільш
зруч­ним для малюків вважається шлях че­рез рот в ки­шеч­ник, а звідти
вже в кров і до місця при­зна­чен­ня. Зму­си­ти ма­лю­ка про­ков­т­ну­ти
ліки — це мис­тец­т­во, яко­му потрібно ще пов­чи­ти­ся.

Ма­люк
не по­ви­нен відчувати, що від ньо­го щось ви­ма­га­ють — і він не бу­де
ве­ре­ду­ва­ти! Як по­ка­зав досвід, діти охо­че прий­ма­ють ліки у
вигляді приємних на смак сиропів, не­по­га­но ре­а­гу­ють на суспензії,
роз­чи­ни й емульсії — всі во­ни лег­ко ков­та­ють­ся.

А ось сухі
по­рош­ки потрібно подрібнювати і роз­бав­ля­ти мо­ло­ком або
си­ро­пом. І в цій справі є од­на ма­лень­ка хитрість: змішувати ліки
кра­ще з ти­ми на­по­я­ми, які ди­ти­на п’є рідко.

Див­ний смак
мо­ло­ка або со­ку мо­же за­пам’ята­ти­ся дитині, і він бу­де дов­го
ста­ви­ти­ся до них з пі- дозрою. Що стосується таб­ле­ток, їх кра­ще
змішувати з гус­тою їжею, вмістивши всю порцію в од­ну лож­ку, ад­же від
другої ди­ти­на мо­же від- мовитися.

Аспірин (ацетилсаліцилова
кис­ло­та) і анальгін (метамізол) визнані не­без­печ­ни­ми для дітей
за­со­ба­ми та заборонені до ви­ко­рис­тан­ня. У цей спи­сок потрібно
вне­сти ще один пре­па­рат — німесулід, який час­то при­зна­ча­ють
ма­лю­кам, хо­ча він ду­же ток­сич­ний.

Ще од­ним кра­щим для
дітей спо­со­бом до­став­ки ліків в організм вважається шлях че­рез рот у
дихальні шля­хи, тоб­то інгаляція. У цьо­му ви­пад­ку бать­ки мо­жуть
зіткнутися з та­кою про­бле­мою: оскільки діти ще не вміють ди­ха­ти по
команді, тоб­то не змо­жуть вди­х­ну­ти роз­по­ро­ше­ний інгалятором
пре­па­рат, ефект від лікування бу­де не­ве­ли­ким.

Са­ме на цей
ви­па­док бу­ли створені спеціальні при­сто­су­ван­ня — не­бу­лай­зе­ри,
або спей­се­ри. Ліки впорскується в спеціальний ре­зер­ву­ар, ма­люк
одягає мас­ку і дихає ци­ми ви­па­ра­ми.

Є ситуації, ко­ли
до­ста­ви­ти ліки в організм ди­ти­ни кра­ще че­рез пря­му киш­ку.
На­прик­лад, як­що з-за по­ру­шень в роботі нервової сис­те­ми не­мов­ля
час­то зригує. Пре­па­рат вво­дять ма­лю­кам як вранці — після то­го,
як він схо­дить на гор­щик або після клізми, так і на ніч. Після
закінчення про­це­ду­ри ди­ти­на по­вин­на по­ле­жати на боці ще 15-20
хви­лин.

Біологічно активні до­бав­ки (БА­Ди) ста­ли останнім
ча­сом ду­же по­пу­ляр­ною те­мою. Потрібно пам’ята­ти, що БА­Ди не
про­хо­дять необхідних клінічних вип­ро­бу­вань, як це відбувається зі
зви­чай­ни­ми ліками, і в більшості випадків адресовані дітям з 4 років.

Мож­на
на­но­си­ти ліки на шкіру ма­лю­ка або слизові обо­лон­ки. Зверніть
ува­гу на про­це­ду­ру за­ка­пу­ван­ня кра­пель. Пе­ред тим, як ввес­ти
їх в ніс, потрібно спо­чат­ку очис­ти­ти по­рож­ни­ну від сли­зу і
ко­рок ват­ним «гнітом», змо­че­ним у фізіологічному розчині.

Потім
не за­будь­те на­хи­ли­ти го­ло­ву ма­лю­ка набік: вліво, як­що ви
збираєтеся за­ка­па­ти краплі в пра­ву ніздрю, і впра­во, як­що в ліву.
При­го­туй­те­ся до то­го, що вам до­ве­деть­ся три­ма­ти руч­ки, а
іноді й ніжки ди­ти­ни.

Що стосується вуш­них кра­пель,
пам’ятай­те про те, що пе­ред тим, як ско­ри­ста­ти­ся ни­ми, пре­па­рат
потрібно зігріти до тем­пе­ра­ту­ри тіла.

Час прий­о­му

Успіх
лікування ба­га­то в чо­му за­ле­жить від то­го, чи дотримується ма­ма
при­зна­че­ний лікарем час прий­о­му пре­па­ра­ту. Відступивши від
вста­нов­ле­но­го терміну, ми мо­же­мо впли­ну­ти на йо­го лі- кувальний
ефект. На­прик­лад, є ліки, які потрібно да­ва­ти до їжі, то­му що їжа
мо­же по­сла­би­ти їх дію.

До та­ких засобів відносяться
бактеріофаги — «коктейлі» з мікроорганізмів, що володіють влас- тивістю
зни­щу­ва­ти своїх шкідливих «родичів», пре­па­ра­ти, що нормалізують
мікрофлору ки­шеч­ни­ка.

Під час або після їжі при­зна­ча­ють
пи­ти ферментні, протиалергічні, протиглисні за­со­би, вітаміни,
ос- кільки перші повинні до­по­ма­га­ти засвоєнню їжі, а всі інші
под­раз­ню­ють сли­зо­ву обо­лон­ку шлун­ка.

Оставить комментарий

Adblock
detector