У ба­гать­ох мо­ло­дих батьків є пи­тан­ня що­до ди­тя­чо­го профілактичного ма­са­жу. З яко­го віку мож­на прак­ти­ку­ва­ти?

Хто по­ви­нен йо­го ро­би­ти — професійна сест­ра або чле­ни сім’ї? Якою по­вин­на бу­ти шкіра ди­ти­ни — су­хою або во­ло­гою?

Регулярні
до­ти­ки ма­те­ринсь­ких рук зни­жу­ють в ди­тя­чо­му організмі рівень
гормонів стре­су, спри­я­ють на­бо­ру ва­ги і навіть підвищують імунітет
— про це свідчать сучасні дослідження.

Профілактичний ма­саж
по­зи­тив­но впливає на організм ма­лю­ка: стимулює нер­во­ву і
кістково-м’язо­ву сис­те­ми, а та­кож ро­бо­ту сис­те­ми кро- вообігу.

Профілактичний
ма­саж є од­ним з найважливіших елементів до­гля­ду за ди­ти­ною і
ра­дять по­чи­на­ти йо­го ро­би­ти з пер­ших днів жит­тя ма­ля­ти. На
дум­ку лікарів, з ма­са­жем мо­же впо­ра­ти­ся будь-який член сім’ї (і
це не обов’яз­ко­во по­вин­на бу­ти ма­ма).

Звер­та­ти­ся до
професійних ме­дич­них сес­тер вар­то ли­ше тоді, ко­ли у ди­ти­ни є
серйозні про­бле­ми зі здо­ров’ям — у всіх інших ви­пад­ках мож­на
обійтися своїми си­ла­ми.

Те­о­ре­тич­на час­ти­на

Пе­ред
по­чат­ком ма­са­жу обполосніть ма­лю­ка і ніжно промокніть йо­го тіло
руш­ни­ком. Шкіра ди­ти­ни по­вин­на бу­ти чис­тою і су­хою.

Во­ло­ги
потрібно уни­ка­ти то­му, що у водопровідній воді містяться різні
шкідливі еле­мен­ти, які при втиранні по­трап­лять в організм ма­лю­ка.
Не мож­на ро­би­ти ма­саж, як­що шкіра ма­лю­ка бруд­на або
роз­дра­то­ва­на.

До­ти­ки повинні бу­ти обачнішими і ніжними.
Ру­ки повинні бу­ти теп­ли­ми — їх тем­пе­ра­ту­ра не по­вин­на
відрізнятися від тем­пе­ра­ту­ри тіла ди­ти­ни.

В іншому
ви­пад­ку ма­саж пе­ретво­рить­ся для ньо­го в стрес. Пе­ред се­ан­сом
зніміть з рук го­дин­ник і при­кра­си — щоб не пош­ко­ди­ти ніжну шкіру
ди­ти­ни.

Ма­саж слід про­во­ди­ти че­рез 30-40 хви­лин після го­ду­ван­ня, ко­ли ма­люк си­тий і спокійний.

Для кра­що­го ков­зан­ня рук і змен­шен­ня тис­ку на тіло ди­ти­ни вар­то ско­ри­ста­ти­ся мінеральним ма­саж­ним мас­лом.

У
ра­дянсь­кий час вва­жа­ло­ся, що кра­ще ко­рис­ту­ва­ти­ся
на­ту­раль­ни­ми про­дук­та­ми — на­прик­лад, соняш­ни­ко­вою або
олив­ко­вою олією.

Од­нак це не­без­печ­но: яким би не був
ступінь очи­щен­ня, в олії мо­жуть збе­рег­ти­ся білки вихідного
про­дук­ту (оли­вок або насіння соняш­ни­ка), які мо­жуть вик­ли­ка­ти
алергію.

 • По­чи­на­ти ма­саж слід з го­ло­ви. М’яко, найбільш
  кінчиками пальців, ма­саж об­лич­чя і шию ма­лю­ка (слід бу­ти
  обе­реж­ни­ми з ро­дин­ка­ми). Потім ніжними ру­ха­ми по­гла­ди­ти
  вуш­ка, лінії брів — від перенісся до скронь, криль­ця но­са і гу­би.

 • Пе­ре­хо­ди­мо
  до жи­во­та.
  Живіт слід ма­са­жу­ва­ти обе­реж­ни­ми по­глад­жу­ю­чи­ми
  ру­ха­ми за го­дин­ни­ко­вою стрілкою. Не вар­то по­ру­шу­ва­ти
  об­ласть печінки (під реб­ра­ми з пра­во­го бо­ку).

 • Далі обе­реж­но масажуємо гру­ди, уни­ка­ю­чи об­ласть сосків. Рухаємося від цент­ру до боків, на груд­ну клітку не нажимаємо.

 • Пе­ре­хо­ди­мо
  до кис­тей.
  Масажуємо кру­го­ви­ми ру­ха­ми, вклав­ши ве­ли­кий па­лець
  ру­ки в ру­ку ма­лю­ка. Трош­ки надавлюємо. Потім масажуємо ко­жен
  паль­чик окре­мо, охоп­лю­ю­чи йо­го ве­ли­ким і вказівним паль­ця­ми
  біля ос­но­ви і ру­ха­ю­чись до кінчика.

 • Руч­ки. Бе­ре­мо­ся за кисть і піднімаємо руч­ку до­го­ри. Погладжуємо з зовнішньої сто­ро­ни у на­прям­ку від кисті до пле­ча.

 • Ніжки.
  Три­ма­ю­чись за сто­пу, підняти ніжку і в на­прям­ку від сто­пи до
  стег­на аку­рат­но ма­са­жу­ва­ти зовнішні сто­ро­ни стег­на і гомілки.

 • Сто­пи.
  Ніжними по­глад­жу­ю­чи­ми ру­ха­ми роз- минаємо верх­ню сто­ро­ну ніжки,
  кісточку і підошву. Потім ко­жен паль­чик окре­мо.Оставить комментарий

Adblock
detector