Читать статью на русском языке

Моєму синові 2,5 ро­ки і він панічно боїться ми­ти го­ло­ву. Як тільки
йде­мо ку­па­ти­ся, весь час го­во­рить «го­ло­ву не ми­ти». Я ку­паю,
але го­ло­ву не чіпаю, тиж­ня­ми …

Як­що мию, то та­кий крик
стоїть, що самій страш­но: гу­би синіють, в очах та­кий по­гляд що
му­раш­ки по шкірі. Вже все пе­реп­ро­бу­ва­ла, що зна­ла. Допо- можіть,
будь лас­ка, як ми­ти го­ло­ву синові без кри­ку, а в за­до­во­лен­ня
обом …

Ко­мен­тар Те­тя­ни:

Аб­со­лют­но всі маленькі діти ля­ка­ють­ся в мо­мент мит­тя го­ло­ви.

М’яке
не­за­хи­ще­не місце на тім’яч­ку ду­же чут­ли­ве й до­торк до ньо­го
навіть во­дою при­зво­дить тіло малюків на м’язо­во­му рівні в
на­пру­гу.

Дітки неусвідомлено стис­ка­ють­ся, при­слу­ха­ють­ся
до своїх відчуттів, і ви­пад­ко­вий не­обе­реж­ний до­тик під час
ку­пан­ня до цьо­го місця мо­же вик­ли­ка­ти пе­ре­ляк.

На­ступ­ний
мо­мент, яко­го бо­ять­ся всі діти – во­да, яка заливає оче­ня­та і
тим­ча­со­ва неможливість ба­чи­ти світ чітко. Ма­лю­ки дійсно в цей
мо­мент відчувають страх за своє жит­тя. Що мож­на по­ра­ди­ти?

Спо­чат­ку
підключати рольові ігри. Почніть ра­зом з ма­лю­ком «дба­ти» про
чис­то­ту голів йо­го улюб­ле­них іграшок. Розкажіть історію про те, що
всі кішечки, со­бач­ки та інші тва­ри­ни щод­ня «ми­ють­ся».

Повідомте,
що як­що во­ни не ми­ють­ся, то в їх волоссі по­се­ля­ють­ся бло­хи —
маленькі «ку­сюч­ки», до­став­ля­ють ба­га­то кло­по­ту. Теж са­ме мо­же
ста­ти­ся і з во­лос­сям лю­дей.

Розкажіть, що май­же всі
тва­ри­ни і пта­хи ку­па­ють­ся у воді в теп­лу по­ру ро­ку. Потім
за­про­по­нуй­те под­ба­ти про звірят ва­шо­го си­ноч­ка і по­ми­ти їм
го­ло­ви.

Не­хай ваш ма­люк тримає іграшку, кри­чить замість
звіря, як сам під час ку­пан­ня, а ви все ж мий­те іграшці го­ло­ву.
На­ступ­но­го ра­зу за­про­по­нуй­те маляті помінятися ро­ля­ми, а самі
підіграйте роль не лю­би­те­ля мит­тя го­ло­ви.

Після ку­пан­ня
обов’яз­ко­во всі ра­зом перевірте відсутність в голові у іграшки бліх. І
все ж, для ба­гать­ох дітей важ­ли­вою є можливість за­хис­ту від
по­па­дан­ня во­ди і ми­ю­чих засобів в оч­ки.

Дай­те ма­лю­ку в
ру­ки ма­лень­кий руш­ник і покажіть, як мож­на йо­го три­ма­ти на
рівні ло­ба в мо­мент мит­тя го­ло­ви. Це своєрідний «ря­ту­валь­ний
круг» для очей, він до­по­мо­же дитині на­вчи­ти­ся самостійно
тур­бу­ва­ти­ся про се­бе.

Не­хай на­мок­не руш­ник, за­те очі
за­ли­шать­ся не­до­тор­ка­ни­ми ні во­дою, ні шам­пу­нем. Цілком
мож­ли­во, що руш­ни­ком під час мит­тя го­ло­ви ваш ма­люк бу­де
ко­рис­ту­ва­ти­ся не один рік.

Го­лов­не — пе­ре­ко­на­ти йо­го в то­му, що зав­ж­ди є вихід із са­мих неприємних ситуацій.

Оставить комментарий

Adblock
detector