Читать статью на русском языке

Не встиг­ли ви об­за­вес­ти­ся первістком, як вже роздумуєте над тим, щоб по­да­ру­ва­ти йо­му бра­ти­ка або сест­рич­ку?

Не
поспішайте: в пер­шу чер­гу вам потрібно відпочити і на­бра­ти­ся сил і
ли­ше потім при­сту­пи­ти до ви­ко­нан­ня наміченого пла­ну.

Чо­му
лікарі не ра­дять бать­кам поспішати за­во­ди­ти чис­лен­не
потом­ст­во? На­сам­пе­ред з міркувань без­пе­ки: як­що на­ступ­на
вагітність на­ста­не раніше ніж че­рез три ро­ки після на­род­жен­ня
ма­лю­ка, це мо­же за­шко­ди­ти здо­ров’ю жінки. Які ар­гу­мен­ти
при­зво­дять лікарі, за­кли­ка­ю­чи батьків по­че­ка­ти?

1.
Мо­ло­дий організм ма­ми пе­ре­жив до­сить силь­не потрясіння —
по­ло­ги.
Ший­ка мат­ки, стінки піхви і про­ме­жи­ни роз­тяг­ну­ли­ся, і
пе­ред тим, як зно­ву вип­ро­бу­ва­ти ці м’язи, ду­же важ­ли­во, щоб
во­ни відновили свій то­нус.

В то­му ви­пад­ку, як­що пе­ред­ня
стінка піхви за­ли­шить­ся в’ялою, є ри­зик, що в май­бутньо­му у жінки
ви­ник­нуть про­бле­ми з се­чо­ста­те­вою сис­те­мою (у то­му числі й
не­три­ман­ня сечі). Щоб уник­ну­ти цих неприємностей, фахівці
ре­ко­мен­ду­ють ро­би­ти спе- ціальні впра­ви.

По-пер­ше, вар­то
на­вчи­ти­ся на­пру­жу­ва­ти і роз­с­лаб­лю­ва­ти м’язи про­ме­жи­ни
(про­во­ди­ти ці неви- димі се­ан­си потрібно по де­сять разів про­тя­гом
дня), а по-дру­ге, у мо­мент по­хо­ду в туа­лет «по ма­лень­ко­му»
зу­пи­ня­ти «про­цес» м’язо­вим зу­сил­лям.

2. Весь пер­ший рік
після на­род­жен­ня ди­ти­ни ор­га­ни і сис­те­ми організму жінки
по­вер­та­ють­ся до ко­лишньо­го рит­му жит­тя:
під час вагітності
сер­це­во-су­дин­на сис­те­ма, легені, нир­ки, шлу­нок, ки­шеч­ник,
кро­вотвор­на сис­те­ма пра­цю­ва­ли з підвищеним на­ван­та­жен­ням.

3.
По­ки ма­люк ще зовсім ма­лий, молодій мамі тре­ба по­ста­ра­ти­ся
го­ду­ва­ти йо­го своїм мо­ло­ком.
Це за­нят­тя здається навколишнім
при­род­ним і не­хит­рим, але насправді во­но вимагає від на­шо­го
організму величезної на­пру­ги. Са­ме то­му відразу після закінчення
лактації не вар­то на­ван­та­жу­ва­ти йо­го ще більш відповідальною
спра­вою — ви­но­шу­ван­ням ди­ти­ни.

Вас хвилює різниця у віці
малюків? Не пе­ре­жи­вай­те, во­ни чу­до­во зрозуміють один од­но­го
потім, ко­ли ста­нуть тро­хи більшими. На жаль, не­зва­жа­ю­чи на всі
зу­сил­ля батьків, рідко ко­му вдається уник­ну­ти криз спільного
дорослішання, які зовсім не за­ле­жать від різниці у віці братів і
сес­тер.

По­вер­нен­ня до витоків

Що потрібно зро­би­ти
для то­го, щоб вагітність не за­ста­ла вас зне­наць­ка? Як зви­чай­но,
под­ба­ти про контрацепцію, навіть як­що менструації після пологів ще не
бу­ло.

До речі, у тих мам, які не го­ду­ють
но­во­на­род­же­но­го грудь­ми, місячні по­чи­на­ють­ся че­рез два
місяці після на­род­жен­ня ма­лю­ка, а у тих, хто ро­бить це, і до­сить
інтенсивно, менструація мо­же на­га­да­ти про се­бе че­рез півроку або
навіть пізніше.

Втім, відсутність місячних не означає відсутності
овуляції (ви­хо­ду яйцеклітини з яєчника і її готовність «прий­ня­ти»
сперматозоїд).

Більш то­го, чим більше стає інтервал між
груд­ни­ми го­ду­ван­ня­ми, тим ви­ще ймовірність овуляції і на­стан­ня
вагітності. То­му, як тільки ви вирішите відновити інтимні відносини,
відразу ж по­чи­най­те ко­рис­ту­ва­ти­ся кон­тра­цеп­ти­ва­ми,
по­пе­редньо виб­рав­ши відповідний ме­тод ра­зом з лікарем-гі- некологом.

Чим
ви бу­де­те ко­рис­ту­ва­ти­ся: місцевими за­со­ба­ми
(пре­зер­ва­ти­ва­ми, сперміцидами, вагінальним кільцем),
гор­мо­наль­ни­ми таб­лет­ка­ми (жінкам, які го­ду­ють груд­дю,
ре­ко­мен­ду­ють­ся пре­па­ра­ти, що містять тільки про­гес­те­рон,
«міні-пілі»), внут- рішньоматковою спіраллю?

Не за­будь­те
розповісти дитині, що не­за­ба­ром у ньо­го з’явить­ся бра­тик або
сест­рич­ка. За­пи­тай­те її дум­ку на цей ра­ху­нок, поцікавтеся, як би
во­на хотіла на­зва­ти ма­лень­ко­го, поясніть, що за­раз вам потрібно в
усьо­му до­по­ма­га­ти. Кра­ще, як­що ви зро­би­те це, ко­ли ваш живіт
бу­де ще не над­то ве­ли­кий: тоді у ди­ти­ни бу­де час звик­ну­ти до
незвичайної ситуації.

Но­ве по­ло­жен­ня

І ось підходить
до кінця ва­ша «відпустка» — час за­ду­ма­ти­ся про на­ступ­но­го
ма­лю­ка! Які плю­си при­не­се вам но­ва вагітність? В пер­шу чер­гу ви
бу­де­те по­чу­ва­ти се­бе впевненіше («я здат­на завагітніти,
ви­но­си­ти і на­ро­ди­ти ди­ти­ну») і не бу­де­те тур­бу­ва­ти­ся про
те, що вас чекає по­пе­ре­ду.

Крім то­го, на­бу­тий досвід
до­зво­лить уник­ну­ти ми­ну­лих по­ми­лок і на­со­лод­жу­ва­ти­ся своїм
ста­но­ви­щем, зустрічаючи зміни в собі не з три­во­гою, а з радістю
пізнавання.

Що стосується пологів, швид­ше за все, во­ни
прой­дуть швид­ше пер­ших (як пра­ви­ло, дру­ге на­род­жен­ня триває 6-8
го­дин, а не 12, як пер­ше). Крім то­го, ви зга­дай­те, як тре­ба
зустрічати і про­вод­жа­ти пе­рей­ми, бу­де­те аде­кват­но ре­а­гу­ва­ти
на біль, пра­виль­но ди­ха­ти і ту­жи­ти­ся, що, без сумніву,
до­по­мо­же вам вит­ри­ма­ти всі вип­ро­бу­ван­ня.

Міф або реальність?

Вважається,
що як­що пер­ша вагітність закінчилася ке­са­ре­вим роз­ти­ном, то
жінка вже не змо­же на­ро­ди­ти при­род­ним шля­хом. З медичної точ­ки
зо­ру це зовсім не так!

За­зви­чай пов­тор­на операція ро­бить­ся
в то­му ви­пад­ку, як­що при­чи­на, по якій во­на бу­ла при­зна­че­на в
пер­ший раз, збе­рег­ла­ся (на­прик­лад, вузь­кий таз ма­ми). Як­що
підстави для ке­са­ре­ва роз­ти­ну бу­ли іншими (не­пра­виль­не
по­ло­жен­ня ди­ти­ни), після операції ми­ну­ло близь­ко трь­ох років і
ру­бець на матці загоївся, тоб­то немає ри­зи­ку, що він розійдеться,
по­ло­ги че­рез природні пологові шля­хи можливі.

Прав­да, пе­ред
тим, як ви­нес­ти вер­дикт, — пов­тор­ну операцію або звичайні
по­ло­ги, лікареві пот- рібно про­вес­ти необхідні об­сте­жен­ня. Для
цьо­го май­бут­ню ма­му ви­зна­чать в по­ло­го­вий бу­ди­нок
заздалегідь, на 38-му тижні вагітності.

Оставить комментарий

Adblock
detector