Читать статью на русском языке

Життєвий шлях будь-якої лю­ди­ни мож­на уклас­ти в прості рам­ки: від ма­те­ринсь­ких гру­дей до склян­ки во­ди.

Найк­ра­щий
про­дукт, що забезпечує здо­ро­вий по­ча­ток жит­тя не­мов­лят, — це
ма­те­ринсь­ке мо­ло­ко. Во­но є унікальним за своїм скла­дом, оскільки
містить не тільки численні протиінфекційні, про- тиалергічні,
протидіабетичні та інші фак­то­ри за­хис­ту, але і ре­чо­ви­ни, що
спри­я­ють роз­вит­ку го­лов­но­го моз­ку, су­дин, очей.

Го­ду­ван­ня
грудь­ми по­зи­тив­но впливає не тільки на здо­ров’я ди­ти­ни, але і на
здо­ров’я матері, зни­жу­ю­чи ри­зик післяпологової кровотечі, анемії, а
в постклімактеричний період роз­вит­ку ра­ку молочної за­ло­зи і
яєчників. Про­тя­гом більш ніж 150 років історії ди­тя­чо­го
хар­чу­ван­ня при­род­не груд­не ви­го­до­ву­ван­ня і жіноче мо­ло­ко
бу­ли зо­ло­ти­ми стан­дар­та­ми ви­го­до­ву­ван­ня дітей ранньо­го
віку.

Пе­ре­ва­ги груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня

 • склад груд­но­го мо­ло­ка ідеально зба­лан­со­ва­ний по всім необхідним в 4 — 6 місяців жит­тя ди­ти­ни по­жив­них ре­чо­вин;

 • груд­не
  мо­ло­ко зав­ж­ди го­то­ве до вжи­ван­ня. Має оп­ти­маль­ну
  тем­пе­ра­ту­ру, йо­го не тре­ба го­ту­ва­ти, во­но не містить бактерій.
  Груд­не мо­ло­ко не мо­же зіпсуватися, навіть як­що ма­ти не
  го­ду­ва­ла ди­ти­ну декілька днів;

 • під час го­ду­ван­ня між матір’ю і ди­ти­ною вста- новлюється емоційна близькість, яка збері- гається довгі ро­ки;

 • ди­ти­на
  не тільки задовольняє по­чут­тя го­ло­ду, але і заспокоюється (за
  ра­ху­нок са­мо­го ак­та ссан­ня, а та­кож при метаболізмі жіночого
  мо­ло­ка в організмі ди­ти­ни виділяються ре­чо­ви­ни, які по­кра­щу­ють
  сон).

При­чи­на зрос­тан­ня захворюваності дітей — роз­ви­ток
індустрії замінників груд­но­го мо­ло­ка
, яке по­ча­ло­ся в 60 — 70-х
ро­ках ми­ну­ло­го століття в більшості економічно роз­ви­не­них країн,
ак­тив­на рек­лам­на діяльність розповсюджувачів штуч­них сумішей,
со­сок, пус­ту­шок і, відповідно, відмова матерів від при­род­но­го
го­ду­ван­ня?

Са­ме то­му з ме­тою збе­ре­жен­ня здо­ров’я дітей,
за­хис­ту груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня не­мов­лят світове
співтовариство прий­ня­ло ряд за­ко­но­дав­чих доку- ментів, що знач­но
ско­ро­ти­ло по­пит і реалізацію замінників груд­но­го мо­ло­ка в
ба­гать­ох країнах світу.

У нашій країні до цьо­го ча­су та­ких
документів немає. За да­ни­ми офіційної ста­тис­ти­ки, у нас про­тя­гом
останніх 15 років по­над 50 % дітей при­пи­ня­ють от­ри­му­ва­ти груд­не
мо­ло­ко в перші шість місяців жит­тя, що ста­но­вить, на­прик­лад, в
2006 році близь­ко 1 мільйона не­мов­лят. Да­на об­ста­ви­на, за оцінкою
експертів, дозволяє реалізувати про­даж замінників груд­но­го мо­ло­ка
на величезні су­ми.

Пра­ви­ла до­гля­ду за мо­лоч­ною за­ло­зою

 • Уни­ка­ти
  зай­во­го мит­тя гру­дей, особ­ли­во з ми­лом, так як при цьо­му
  видаляється при­род­не зма­щен­ня, що захищає шкіру сосків;

 • Не
  ко­рис­туй­те­ся кре­ма­ми і ае­ро­зо­ля­ми, роз­чи­ном борної
  кис­ло­ти, так як во­ни мо­жуть вик­ли­ка­ти роз­ви­ток алергічного
  дер­ма­ти­ту;

 • Після го­ду­ван­ня за­ли­шай­те кілька кра­пель мо­ло­ка на сос­ку, щоб во­ни по­вси­ха­ли на повітрі;

 • Сос­ки зав­ж­ди повинні бу­ти су­хи­ми.

Перехід
ди­ти­ни на штучні суміші в перші місяці жит­тя — це пус­ко­вий
механізм фор­му­ван­ня захворюваності та хронічної патології в наступні
ро­ки!

В XX столітті в Росії бу­ло два періоди, ко­ли
зни­жу­ва­ла­ся част­ка дітей на груд­но­му вигодовуванні. 1-й по­чав­ся
в 1926 — 1928 ро­ках, ко­ли деякі педіатри ви­су­ну­ли гас­ло про
буржуазність ідеї при­род­но­го ви­го­до­ву­ван­ня.

Але вже в
1934 — 1935 ро­ках у відношенні до груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня став­ся
пе­ре­лом. Все більш чітко ста­ли ви­су­ва­ти те­зу про важливість
при­род­но­го ви­го­до­ву­ван­ня, необхідність йо­го про­па­ган­ди.

В
результаті по­каз­ни­ки груд­но­го ви­го­до­ву­ван­ня в країні зно­ву
підвищилися. 2-й не­га­тив­ний період по­чав­ся з 70-х років ми­ну­ло­го
століття і триває до­те­пер.

У зв’яз­ку з прий­нят­тям у
більшості країн світу за­ко­но­дав­чих актів, які за­бо­ро­ня­ють
рек­ла­му замінників груд­но­го мо­ло­ка, ви­роб­ни­ки та­ких замінників
активізували свою діяльність, тут і сьогодні на­ша країна повторює
шлях, прой­де­ний дер­жа­ва­ми Європи за останні 50 років.

До­ку­мен­ти,
які прийняті в Росії і Україні, за­ко­но­дав­чо закріплюють ідеологію
вве­ден­ня з са­мо­го на­род­жен­ня при­кор­му, що мо­же спри­чи­ни­ти
ма­со­ве зрос­тан­ня захворюваності більш 1 мільйона дітей не тільки
ранньо­го віку, але й ста­ти стар­том роз­вит­ку хронічної патології у
всьо­го підрос- таючого покоління. Та­ку об­ста­ви­ну слід роз- цінювати як
національну ка­та­стро­фу!

Оставить комментарий

Adblock
detector