Читать статью на русском языке

Яскраві ту­фель­ки, строкаті сан­да­ли­ки, на- рядні че­ре­вич­ки —
сьогодні на при­лав­ках ди­тя­чих магазинів мож­на знай­ти все!
Зда­ва­ло­ся б, так прос­то виб­ра­ти взут­тя, яке і малюкові за
розміром підійде, і око ра­ду­ва­ти бу­де!

Але ке­ру­ю­чись при
виборі тільки ес­те­тич­ни­ми міркуваннями, ви ро­би­те се­рй­оз­ну
по­мил­ку. Ор­то­пе­ди б’ють три­во­гу: до 60% випадків плос- костопості у
дітей пов’яза­но са­ме з не­пра­виль­но підібраним взут­тям.

Спра­ва
в то­му, що в перші ро­ки жит­тя кістки і зв’яз­ки у малюків ще ду­же
неміцні, а їх сто­па складається в ос­нов­но­му з хрящової тка­ни­ни і
жи­ро­во­го ша­ру. І як­що взут­тя ма­ле або незруч­не, сто­па ди­ти­ни
лег­ко деформується, ад­же її оста­точ­не «окостеніння» відбувається
тільки в 6-7 років.

До 7-8 місяців маляті до­сить пінеток або
шкар­пе­ток. Взу­ва­ти ма­лю­ка в йо­го перші че­ре­вич­ки вар­то не
раніше, ніж він по­чне дов­го, самостійно і впев­не­но сто­я­ти на
влас­них ніжках. Дітям ко­рис­но хо­ди­ти босоніж по землі, траві,
мок­ро­му піску, але не вар­то дов­го бігати без взут­тя по твер­дих
по­верх­нях. Ма­лю­кам до 3-4 років не мож­на но­си­ти шльопанці
будь-яких видів, м’які «ганчіркові» капці (особ­ли­во на гу­мо­во­му
хо­ду), вільне або тісне взут­тя. Навіть домашні капці повинні зовні
на­га­ду­ва­ти «туфлі».

Ніжку ди­ти­ни потрібно вимірювати кожні
2-3 місяці. Важ­ли­во вра­хо­ву­ва­ти, що швидкість рос­ту ди­тя­чих
стоп в різному віці різна. У 2-3-річному віці сто­па збільшується
при­близ­но на 2-3 розміри у рік. Пізніше її зрос­тан­ня сповільнюється:
ко­ли ди­ти­на починає хо­ди­ти в ди­тя­чий са­док, но­га виростає на 2
розміри в рік, а в шкільному віці — на 1-2 розміри.

Ви­би­ра­ю­чи взут­тя для ва­шо­го ма­лю­ка, зверніть ува­гу на наступні ха­рак­те­рис­ти­ки:

Фірма
і ціна.
Ди­тя­че взут­тя мо­же кош­ту­ва­ти не­до­ро­го, але не
по­вин­но бу­ти де­ше­вим. Прак­тич­но у будь-яко­го відомого
ви­роб­ни­ка ра­зом з до­ро­ги­ми мо­де­ля­ми є моделі «еко­ном-кла­су».
То­му ку­пуй­те взут­тя за будь-яку прий­нят­ну для вас ціну, але
тільки відомих Вам фірм, що ма­ють сер- тифікати якості. «Безіменне»
взут­тя мо­же зав­да­ти непоправної шко­ди здо­ров’ю ва­шо­го ма­лю­ка.

Матеріал.
Найкомфортніші умо­ви для но­ги створює взут­тя з натуральної шкіри:
во­на роз­тяж­на, плас­тич­на, забезпечує до­ступ повітря і
ви­па­ро­ву­ван­ня во­ло­ги. Внутрішні поверхні взут­тя теж повинні
бу­ти виготовлені з на­ту­раль­них матеріалів. В да­ний час ство­ре­но
безліч високотехнологічних матеріалів (ВТМ), які за якістю і надійністю
замінюють шкіру. То­му, як­що ваш сімейний бюд­жет не дозволяє
прид­ба­ти шкіряне взут­тя, шу­кай­те ви­го­тов­ле­не з ВТМ.

Супінатор.
Звер­тай­те особ­ли­ву ува­гу на наявність супінатора — од­но­го з
го­лов­них еле- ментів пра­виль­но­го взут­тя. Це щільне піднесення на
внутрішній стороні устілки ви­со­тою до 1,5 см. Ко­ли звід сто­пи
формується, супінатор допомагає підтримувати фор­му і корегує ко­жен
крок ма­лю­ка. У ко­ре­гу­ю­чо­го ор­то­пе­дич­но­го взут­тя супінатор
мо­же бу­ти жорст­ким, з плас­ти­ко­вою підставою і ду­же ви­со­ким, але
та­ке взут­тя потрібно ви­би­ра­ти тільки за рекомендацією лікаря.

Підошва.
У якісного ди­тя­чо­го взут­тя підошва по­вин­на бу­ти елас­тич­ною,
гнуч­кою, ма­ти анатомічну фор­му. Це бу­де ство­рю­ва­ти необхідний
ефект ходь­би босоніж. Важ­ли­во, щоб підошва не ков­за­ла і бу­ла
лег­кою.

Каб­лук. Підошва ди­тя­чо­го взут­тя не по­вин­на бу­ти
аб­со­лют­но плос­кою: при не­ве­ли­ко­му підйомі п’яти ва­га тіла
рівномірніше розподіляється по стопі. Це по­зи­тив­но впливає на
по­ста­ву і забезпечує пра­виль­не по­ло­жен­ня хреб­та: ма­люк не
човгає, не су­ту­лить­ся, не завалюється на­зад і добре тримає
рівновагу. На пер­ших че­ре­ви­ках крих­ти ви­со­та каб­лу­ка по­вин­на
скла­да­ти 5-7 мм, до 2 років — 1-1,5 см. Ідеальний варіант — як­що
каб­лук про­дов­же­но на внутрішню по­верх­ню сто­пи.

Зад­ник
по­ви­нен бу­ти ви­со­ким, щільним і су- цільним, без вирізів, швів і
скла­док. Щоб че­ре­вик пра­виль­но фіксував ступ­ню ма­лю­ка,
ви­би­рай­те взут­тя з до­статньо жорст­ким зад­ни­ком, що має
за­круг­ле­ний верх.

Ми­сок. При щільному зад­ни­ку ми­сок мо­же
бу­ти відкритим. Слідкуйте, щоб паль­чи­ки і сто­па ди­ти­ни бу­ли
щільно зафіксовані у ремінцях босоніжок. Май­те та­кож на увазі, що
ма­лю­ки час­то чіпляються но­га­ми за камені, ям­ки, гілки, то­му як­що
ди­ти­ну чекає по­до­рож по «пересічній місцевості», віддайте
пе­ре­ва­гу туф­лям з за­кри­тим ши­ро­ким ми­сом, який до­по­мо­же
запобігти травмі.

Розмір. Взут­тя не по­вин­но бу­ти впри­тул
або «на виріст». Оп­ти­маль­ним є варіант, при яко­му між шкар­пет­кою
че­ре­ви­ка і паль­чи­ка­ми ди­ти­ни залишається близь­ко сан­ти­мет­ра.
Вра­хо­вуй­те, що влітку ніжка ма­ля­ти тро­хи набрякає і збіль- шується,
а взим­ку порожній простір створює зігріваючий ефект і не перешкоджає
ру­ху но­ги під час ходь­би. Як­що ви купуєте взут­тя без ди­ти­ни,
по­пе­редньо виміряйте дов­жи­ну її ступні від краю п’яти до кінчика
ве­ли­ко­го паль­ця. Мо­же­те об­вес­ти йо­го ніжку на папері, вирізати
«викрійку» і взя­ти її з со­бою в ма­га­зин.

Застібки. Ди­тя­че
взут­тя обов’яз­ко­во по­вин­но ма­ти регульовані застібки. Ли­пуч­ки,
блис­кав­ки, пряж­ки і шнур­ки до­зво­ля­ють до­сяг­ти ідеального
при­ля­ган­ня з ура­ху­ван­ням анатомічних особ­ли­вос­тей.

Моделі.
Взут­тя має поділятися на домашнє і ву­лич­не. Кімнатні ту­фель­ки
ви­би­рай­те полегшені, мак­си­маль­но закриті, з хо­ро­шою вентиляцією.

Ор­то­пе­ди не ре­ко­мен­ду­ють одя­га­ти взут­тя, що дісталося
дитині «у спа­док». Розношені туфлі не бу­дуть щільно фіксувати но­гу у
пра­виль­но­му положенні, а як­що у по­пе­редньо­го влас­ни­ка бу­ла
деформація сто­пи, взут­тя за­пам’ятає ці особ- ливості і бу­де
нав’язу­ва­ти їх дитині!

Щоб за­без­пе­чи­ти ніжкам ва­шо­го
ма­лю­ка не тільки ком­форт, але і здо­ров’я, до ви­бо­ру взут­тя слід
підходити ду­же відповідально, пам’ятай­те про це!

Дже­ре­ло: www.arialshoes.com.ua

Оставить комментарий

Adblock
detector