Вагітність у се­редньо­му триває 280 днів, або 10 аку­шерсь­ких місяців, ра­ху­ю­чи від пер­шо­го дня останньої менструації (тривалість аку­шерсь­ко­го місяця 28 днів; 10 аку­шерсь­ких місяців до- рівнюють 40 тиж­ням). Про­тя­гом цьо­го ча­су ва- гітності із заплідненої яйцеклітини розвивається зрілий плід, здат­ний до по­за­ут­роб­но­го існування.

На­ве­де­ний ниж­че ка­лен­дар вагітності опи- сує ета­пи роз­вит­ку пло­ду.

Про­тя­гом I місяця (4 тижні) відбувається дроб­лен­ня зи­го­ти, імплантація, утво­рен­ня за­род­ка, за- чатків найважливіших органів і за­род­ко­вих обо­ло­нок.

У кінці II місяця (8 тижнів) дов­жи­на пло­ду 3-3,5 см, тіло йо­го сфор­мо­ва­но, є за­чат­ки кінцівок, го­лов­ка дорівнює довжині ту­лу­ба, на ній помітні за­чат­ки очей, но­са, ро­та, починається фор­му­ван­ня ста­те­вих органів.

У кінці III місяця (12 тижнів) дов­жи­на пло­ду 8-9 см, ва­га 48 г, голівка ве­ли­ка, помітно відмінність в будові зовнішніх ста­те­вих органів, кінцівки здій- снюють рух, вид­но пальці рук і ніг, у хря­ще­во­му за­чат­ку ске­ле­та з’яв­ля­ють­ся перші точ­ки окостеніння.

В кінці IV місяця (16 тижнів) дов­жи­на пло­ду 13,5 см, ва­га 120-180 г, формується об­лич­чя, від- бувається окостеніння че­ре­па, в ос­нов­но­му за- кінчується, фор­му­ван­ня м’язової сис­те­ми, ру­хи кінцівок ста­ють активнішими, але матір’ю не сприй­ма­ють­ся, стать пло­ду розрізняється яс­но.

Наприкінці V місяця (20 тижнів) плід досягає дов­жи­ни 18,5 см, ва­га 280-300 г. Шкіра чер­во­на, покривається пуш­ко­вим во­лос­сям. Сальні за­ло­зи по­чи­на­ють виділяти жи­ро­ву ре­чо­ви­ну, яка змі- шується з лу­соч­ка­ми епідермісу і утворює си- ровидні зма­щен­ня (vernix caseosa). У ки­шеч­ни­ку утворюється меконій. Ру­хи пло­ду відчуваються матір’ю. При аускультації жи­во­та вагітної мож­на про­слу­ха­ти сер­це­бит­тя пло­ду.

В кінці VI місяця (24 тижні) дов­жи­на пло­ду 25 см, ва­га 600-680 г, ру­хи ста­ють енергійнішими; плід мо­же на­ро­ди­ти­ся жи­вим, але ско­ро помирає.

В кінці VII місяця (28 тижнів) плід має дов­жи­ну 32 см, ва­га 1000-1500 р. Підшкірний жир сла­бо роз­ви­не­ний, шкіра зморш­ку­ва­та, по­кри­та си­ро­вид­ним мас­ти­лом, на всьо­му тілі пуш­ко­ве во­лос­ся. Вушні і носові хрящі м’які, нігті не до­хо­дять до кінців пальців рук і ніг. У хлопчиків яєчка не спус­ти­ли­ся в мо­шон­ку, у дівчаток малі статеві гу­би не прикриті ве­ли­ки­ми. Плід народжується жи­вим, дихає, але ма­ло життєздатний.

Після закінчення VII місяця вагітності, або 28 тижнів внутрішньоутробного жит­тя плід вважа- ється не­до­но­ше­ним, але життєздатним, про­те діти, що на­ро­ди­ли­ся в цей термін, мо­жуть ви­жи­ти ли­ше за ду­же ре­тель­но­го до­гля­ду. На­род­же­на ди­ти­на здійснює до­сить активні ру­хи кінцівками, видає слаб­кий крик.

Наприкінці VIII місяця (32 тижні) дов­жи­на пло­ду 40-42 см, ва­га 1500-2200 р; плід народжується життєздатним, але вимагає особ­ли­во­го до­гля­ду.

В кінці IX місяця вагітності (36 тижнів) дов­жи­на пло­ду 45-48 см, ва­га 2400-3000 р; підшкірно — жи­ро­вий шар збільшується, шкіра гла­день­ка, ро­же­ва, пуш­но­го во­лос­ся на тілі мен­ше, во­лос­ся на голівці подовжується. Плід, що на­ро­див­ся в цей термін, життєздатний, го­лос­но кри­чить, відкриває очі, ви­ра­же­ний смок­таль­ний реф­лекс.

До кінця Х місяця вагітності (38 — 40 тижнів) озна­ки недоношеності зни­ка­ють, плід народжується зрілим. Як пра­ви­ло, плід досягає зрілості до кінця Х місяця, до мо­мен­ту своєчасних пологів. Порівняно рідко спостерігається невідповідність між до­но­ше­ним та зрілим пло­дом. При не­спри­ят­ли­вих умо­вах роз­вит­ку (за­хво­рю­ван­ня матері, не­спри­ят­ли­ве хар­чу­ван­ня та ін.) до­но­ше­на ди­ти­на мо­же ма­ти озна­ки незрілості. Іноді спостерігається і про­ти­леж­не яви­ще: ди­ти­на народжується тро­хи раніше терміну, але зрілою.

Внутрішньоутробний роз­ви­ток пло­ду:


class=»MsoTableGrid» style=»border-collapse: collapse; border: medium none;» border=»1″ cellpadding=»0″ cellspacing=»0″>

Тиждень

Довжина

Вага

12

9 см

48 г

16

13,5 см

180 г

20

18,5 см

300 г

24

25 см

600 г

28

32 см

1-1,5 кг

32

40 см

2,2 кг

36

46 см

3 кг

40

50-57 см

3,2-4,2 кг


Оставить комментарий

Adblock
detector