Читать статью на русском языке

Час на­род­жен­ня ма­лю­ка ділиться на кілька етапів: від підготовчих пе­рейм до по­яви на світ услід за ним са­мо­го посліду.

На
жаль, роз­ви­ток кожної з цих фаз мо­же за­галь­му­ва­ти­ся, і на те є
серйозні при­чи­ни. Частіше інших затягується підготовчий етап.

Май­бут­ня
ма­ма відчуває слабкі, нерегулярні пе­рей­ми, приїжджає в по­ло­го­вий
бу­ди­нок, де з`ясовується, що ший­ка мат­ки не го­то­ва до пологів. Це
означає, що пе­рей­ми бу­ли по­мил­ко­ви­ми.

Як­що во­ни не
над­то сто­ми­ли жінку, че­ка­ти по­чат­ку пологів їй на­ле­жить вдо­ма,
і частіше всьо­го за до­бу або кілька днів неефективні пе­рей­ми
змінюються про­дук­тив­ни­ми. За­ли­ши­ти­ся в по­ло­го­во­му бу­дин­ку
про­по­ну­ють тим майбутнім ма­мам, для яких підготовчі пе­рей­ми ста­ли
важ­ки­ми.

Рідкісні, короткі й нерегулярні, в де­я­ких
ви­пад­ках во­ни бу­ва­ють ще й бо­лю­чи­ми. У цьо­му ви­пад­ку жінці
потрібні заспокійливі пре­па­ра­ти, вітаміни, мінерали — для жив­лен­ня
м’язів мат­ки; ліки, розслаблюючі мат­ку.

Після то­го як
неефективні пе­рей­ми вдасть­ся зу­пи­ни­ти, лікарі по­чи­на­ють
го­ту­ва­ти до пологів ший­ку мат­ки. Найчастіше після цьо­го по­ява
ре­зуль­та­тив­них пе­рейм не зму­сить се­бе дов­го че­ка­ти.

При­чи­ни за­трим­ки по­чат­ку пологів до кінця не з’ясовані. Точ­но відомо, на­прик­лад, що сиг­нал до «стар­ту» дає ма­люк.

У
йо­го епіфізі — ендокринній залозі го­лов­но­го моз­ку — виробляється
гор­мон, початківець пологів, і в кров ма­ми над­хо­дить ба­га­то
простагландинів і ок­си­то­ци­ну – основні сти­му­ля­то­ри пологів.
Мож­ли­во, по­лом­ки в ланцюзі цих реакцій або недолік гормонів
галь­му­ють етап підготовчих переймів.

Кож­на фа­за пологів
по­вин­на три­ва­ти пев­ний час. Етап підготовчих пе­рейм, на­прик­лад,
не вар­то за­тя­гу­ва­ти більше ніж на 20 го­дин у «новачків» і більш
ніж на 14 го­дин — у «досвідчених» мам. Пер­ший період за­зви­чай займає
мак­си­мум 17-18 го­дин, дру­гий — 2-2,5 го­ди­ни.

Хо­ча
при­чи­ни бу­ва­ють і більш помітними: него- товність ший­ки мат­ки
(во­на, як і раніше, щільна, за­кри­та, дов­га), плос­кий пло­до­вий
міхур (у нормі йо­му на­ле­жить бу­ти опук­лим, щоб під час переймів
роз­тя­гу­ва­ти ший­ку мат­ки, до­по­ма­га­ю­чи їй роз­к­ри­ти­ся),
ма­ло­вод­дя (як­що навколоплідних вод ма­ло, пло­до­вий міхур не змо­же
тис­ну­ти на ший­ку), ба­га­то­вод­дя (рідини так ба­га­то, що м’язи
мат­ки розтягується і пе­рей­ми ста­ють слаб­ки­ми; до то­го ж голівка
ди­ти­ни, «пла­ва­ю­ча», не мо­же вста­но­ви­ти­ся в отвір та­зу ма­ми).

Але за­трим­ка на по­чат­ку пологів не означає, що спра­ва так піде і далі, — во­но мо­же ма­ти хо­ро­ше закінчення.

Оставить комментарий

Adblock
detector