Допоможіть дитині по­до­ла­ти симп­то­ми алер- гії, до­три­му­ю­чись цих по­рад.

Допоможіть
дитині бу­ти успішною:
діти з алер- гією або аст­мою мо­жуть до­ся­га­ти
успіху в спорті, але во­ни втра­тять життєву си­лу, як­що не
кон­тро­лю­ва­ти алергію. Под­бай­те про те, щоб ди­ти­на прий­ма­ла
ліки.

Ко­ло підтримки: допоможіть дитині от­ри­ма­ти під- тримку в
школі. Обговоріть про­бле­му ди­ти­ни з вчи­те­ля­ми, мед­сест­рою і
тре­не­ром. Розробіть план дій.

План дій: на­дай­те шкільній медсестрі «алергічну кар­ту», яка містить усі деталі — алер­ге­ни, симп­то­ми, ме­ди­ка­мен­ти.

Ме­ди­ка­мен­ти:
поцікавтеся, чи мо­жуть да­ва­ти ді- тям ме­ди­ка­мен­ти в школі.
Под­бай­те про те, щоб дитині да­ли потрібні ліки, як­що во­ни бу­дуть
потрібні.

М’які сер­вет­ки: ко­ли симп­то­ми алергії на піку, ди­ти­на мо­же на­тер­ти ніс, підберіть сер­вет­ки з лосьй­о­ном.

На
великій перерві:
у період за­пи­лен­ня под­бай­те про те, щоб ди­ти­на
прий­ня­ла ме­ди­ка­мен­ти за півгодини до великої пе­ре­рви або за­нять
спор­том на вулиці.

Вміст порт­фе­ля: як­що у ди­ти­ни алергія
або аст­ма, вам бу­де потрібен пись­мо­вий дозвіл від лікаря для то­го,
щоб да­ва­ти їй з со­бою інгалятор.

Про­ми­вай­те: як­що у ди­ти­ни червоні та роздра- товані очі, ви­ко­рис­то­вуй­те штучні сль­о­зи, щоб зми­ти алер­ге­ни.

Шкільна
ро­бо­та:
алергія ди­ти­ни мо­же за­гост­ри­ти­ся, попросіть, щоб
вчи­тель повідомив вам, як­що у ди­ти­ни з’яви­ти­ся ка­шель,
почервоніють очі, во­на ста­не сон­ною і розсіяною.

Шкідлива крей­да: пил від крей­ди — це ще один алер­ген, який провокує алергію або аст­му.

Ка­шель: як­що ди­ти­на час­то кашляє під час уро- ків, це мо­же бу­ти озна­кою алергії. Обговоріть це з ди­тя­чим лікарем.

Кон­троль:
як­що ди­ти­на час­то пропускає за­нят­тя че­рез алергію, бу­де
потрібно більш ефек­тив­не лікування. Розробіть з лікарем но­вий план
ліку- вання.

Чис­то і без про­блем: як­що у ди­ти­ни закладені
си­ну­си, мож­на про­чис­ти­ти носові хо­ди сольо­вим роз­чи­ном і
ди­ха­ти ста­не лег­ше.

Чхан­ня: як­що ди­ти­на на­тер­ла ніс, мож­на змас­ти­ти йо­го вазеліном.

Пит­тя: под­бай­те, щоб ди­ти­на вжи­ва­ла ба­га­то рі- дини під час уроків, оскільки чхан­ня і ка­шель зневоднює організм.

Оставить комментарий

Adblock
detector