Читать статью на русском языке

Вагітним, особ­ли­во що но­сять під сер­цем до­чок, вар­то утри­ма­ти­ся
від вжи­ван­ня консервів та їжі з плас­ти­ко­во­го по­су­ду.

Бісфенол
в останні ро­ки став од­ним з найбільш об­го­во­рю­ва­них в медицині
хімікатів. Бісфенол А, або BPA, — це про­ми­с­ло­вий хімікат, який
використовується для ви­го­тов­лен­ня жорст­ких пласт­ма­со­вих пля­шок і
ба­га­то­ра­зо­вих стаканчиків.

Він та­кож застосовується у
виробництві консервів і упа­ко­вок для напоїв, у то­му числі і де­я­ких
сумішей ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня. Лікарі вва­жа­ють йо­го
найнебезпечнішим хімікатом з нині спо­жи­ва­них людст­вом.

У 2008
році Комісія з кон­тро­лю за ліками і про­дук­та­ми США виз­на­ла йо­го
повністю без­печ­ним для здо­ров’я, що вик­ли­ка­ло різку хви­лю
кри­ти­ки з бо­ку медичної спільноти, оскільки вже на той мо­мент йо­го
шко­да бу­ло вста­нов­ле­но чис­лен­ни­ми дослідженнями.

У 2010
році під тис­ком громадськості пред­став­ни­ки Комісії виз­на­ли, що
вплив бісфенолу на організм «викликає де­я­ку заклопотаність» — про­те
ніяких за­бо­рон на йо­го ви­ко­рис­тан­ня, не­зва­жа­ю­чи на ви­мо­ги
лікарів, вве­де­но не бу­ло.

Традиційно лікарі ра­дять
остерігатися да­но­го хімікату, і в пер­шу чер­гу ця по­ра­да
відноситься до вагітних жінок і малолітніх дітей — на них він імовірно
впливає найбільше.

Це твер­джен­ня повністю підтверджується
останніми да­ни­ми гру­пи бри­тансь­ких вче­них. Дослідники
про­тес­ту­ва­ли 244 вагітних жінок і їх 3-річних дітей на пред­мет
впли­ву бісфенолу А. Бу­ло ви­яв­ле­но, що при ви­со­ко­му рівні вміст
бісфенолу А в матерів в процесі вагітності їхні діти більш схильні
про­яв­ля­ти озна­ки гіперактивності, не­спо­кою і депресії.

Особ­ли­во
наголошується, що ці про­бле­ми з поведінкою з’яв­ля­ють­ся тільки у
дівчаток. Учені по­ки не мо­жуть по­яс­ни­ти чо­му. Во­ни ви­су­ну­ли
гіпотезу, згідно якої ви­со­кий рівень вмісту бісфенолу впливає на
рівень тес­тос­те­ро­ну у ди­ти­ни.

Як­що це дівчинка, то
тес­тос­те­рон, який у неї в нормі по­ви­нен бу­ти на низь­ко­му рівні,
впливає на її організм не­га­тив­но, як раз і ста­ю­чи при­чи­ною
поведінкових про­блем.

По­ки що аме­ри­кансь­кий Де­пар­та­мент
охо­ро­ни здо­ров’я та соціальних служб пропонує вагітним: уни­ка­ти
ви­ко­рис­тан­ня плас­ти­ко­во­го по­су­ду; ско­ро­ти­ти спо­жи­ван­ня
кон­сер­во­ва­них продуктів, натомість ви­би­ра­ти свіжі або заморожені
фрук­ти та овочі; ви­ко­рис­то­ву­ва­ти скля­ну та­ру для нагрівання їжі
в мікрохвильовій печі.

Оставить комментарий

Adblock
detector