Читать статью на русском языке

Цук­ро­вий діабет на­ле­жить до за­хво­рю­вань, при яких ос­нов­на роль в лікуванні відводиться дієтичному хар­чу­ван­ню.

Ко­ли
діагноз уточ­не­но, бать­ки хворої ди­ти­ни і во­на са­ма повинні
твер­до засвоїти, що ос­но­вою лікування за­хво­рю­ван­ня є постійне,
су­во­ре до­три­ман­ня дієти при діабеті, призначеної
лікарем-ен­док­ри­но­ло­гом. До­рос­лим слід по­ста­ви­ти­ся до цьо­го
спокійно (іншого ви­хо­ду немає) і ви­ро­би­ти та­ке ж відношення до
сфор­мо­ва­них об­ста­вин в ди­ти­ни.

Доцільно пе­ре­бу­ду­ва­ти
ре­жим хар­чу­ван­ня всієї ро­ди­ни, зро­бив­ши йо­го та­ким, щоб
ди­ти­на не відчувала се­бе ізольованою від за­галь­но­го сто­лу.

У
її присутності не вар­то їсти протипоказані при діабеті стра­ви:
мо­ро­зи­во, тор­ти, тістечка, шо­ко­лад, цу­кер­ки, ва­рен­ня, жирні
пи­ро­ги і т.д. Тоді у неї не ви­ник­не спо­ку­си яв­но чи при­хо­ва­но
по­ла­су­ва­ти ни­ми.

Кількість продуктів, що містять білки, в
раціоні хво­ро­го на цук­ро­вий діабет потрібно тро­хи збільшити —
мож­на да­ва­ти мо­ло­ко, кефір, напівжирний і не­жир­ний сир і стра­ви з
ньо­го, не­со­ло­ний не­жир­ний сир, яй­ця, нежирні сор­ти м’яса
(мо­ло­да яло­ви­чи­на, те­ля­ти­на, обрізна м’яс­на сви­ни­на, мо­ло­да
ба­ра­ни­на, м’ясо кро­ли­ка, індички, ку­ря­че) і ри­би.

У
раціон мож­на вклю­чи­ти дієтичну ков­ба­су, відварний язик, ду­же
корисні про­дук­ти мо­ря. Мо­реп­ро­дук­ти мож­на до­да­ва­ти в овочеві
са­ла­ти.

Але не слід про­по­ну­ва­ти копченості, в то­му числі
коп­че­ну ков­ба­су, м’ясні та рибні кон­сер­ви, ікру, солодкі сирні
сир­ки, верш­ки; обмежується вжи­ван­ня сме­та­ни, яєчних жовтків.

Вміст жирів скорочується на 25%. Рекомендується ви­ко­рис­то­ву­ва­ти тільки верш­ко­ве і рос­лин­не мас­ло.

Перші
стра­ви при харчуванні діабетиків кра­ще вегетаріанські, кілька разів
на тиж­день їх мож­на го­ту­ва­ти на неміцному і не­жир­но­му м’яс­но­му
або риб­но­му бульйоні.

М’ясні і рибні стра­ви да­ють дитині у
відварному, рідше — в туш­ко­ва­но­му вигляді, після відварювання
допускається їх запікання.

Діти з цук­ро­вим діабетом болісно
став­лять­ся до відсутності в ме­ню со­лод­ко­го. То­му в якості заміни
цук­ру необхідно ви­ко­рис­то­ву­ва­ти такі йо­го замінники, як сорбіт,
ксиліт, фрук­то­за.

Во­ни за­сто­со­ву­ють­ся і для
про­ми­с­ло­во­го ви­роб­ниц­т­ва де­я­ких продуктів для діабетиків
(шо­ко­лад, цу­кер­ки, пе­чи­во, тор­ти, ли­мо­над на ксиліті або
сорбіті). Але тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, що заміна цук­ру ксилітом не
ро­бить про­дук­ти аб­со­лют­но по­ка­за­ни­ми для дітей, хво­рих на
цук­ро­вий діабет, то­му що в них крім ксиліту міститься до­сить
ба­га­то жирів.

При цук­ро­во­му діабеті у дітей обмежується
вжи­ван­ня та­ких вуглеводомістких продуктів і страв, як хлібобулочні
ви­ро­би з пше­нич­но­го бо­рош­на, кар­топ­ля, каші. Каші да­ють дитині
не більше од­но­го ра­зу на день, ви­ко­рис­то­ву­ю­чи для їх
при­го­ту­ван­ня кру­пу з цільного зер­на.

Повністю вик­лю­ча­ють
з раціону ви­ро­би із здоб­но­го і лист­ко­во­го тіста. Рис, ман­ну
кру­пу і макаронні ви­ро­би необхідно ви­ко­рис­то­ву­ва­ти в обмеженій
кількості. Хліб при діабеті рекомендується тільки житній або
білково-висівковий в кількості не більше 100 г в день.

Овочі
мож­на про­по­ну­ва­ти дитині без об­ме­жень. Стра­ви з ка­пус­ти,
морк­ви, бу­ря­ка, огірків, помідорів, кабачків, гарбузів, баклажанів,
зе­ле­но­го го­рош­ку, со­лод­ко­го пер­цю, зе­ле­но­го са­ла­ту,
ре­дис­ки, брук­ви повинні скла­да­ти знач­ну час­ти­ну до­бо­во­го
раціону.

З овочів мож­на го­ту­ва­ти са­ла­ти або овочеві стра­ви — варені, тушковані, запечені.

Та­кож
ши­ро­ко вклю­ча­ють в дієту при діабеті фрук­ти і яго­ди — несолодкі
сор­ти яб­лук, чор­ну смо­ро­ди­ну, аґрус, сли­ви, вишні, чорноплідну
го­ро­би­ну, обліпиху. Зрідка мож­на да­ва­ти дитині цитрусові
(апель­си­ни, ман­да­ри­ни), по­лу­ни­цю, суни­цю, ма­ли­ну. Не більше
1-2 разів на тиж­день мож­на за­про­по­ну­ва­ти їй по не­ве­ли­ко­му
шмат­ку ка­ву­на або дині. Ви­но­град, ба­на­ни, інжир, фініки дитині
кра­ще не вжи­ва­ти.

Фрук­ти ди­ти­на мо­же вжи­ва­ти си­ри­ми і у вигляді компотів, же­ле, мусів, при­го­тов­ле­них на замінниках цук­ру.

При
приготуванні хар­чу­ван­ня при діабеті необхідно об­ме­жу­ва­ти сіль,
пе­рець, гірчицю. З ме­ню вик­лю­ча­ють­ся жирні, гострі і солоні
со­уси, солодкі підливи.

Як­що у ди­ти­ни немає супутніх діабету
за­хво­рю­вань печінки, шлун­ка, ки­шеч­ни­ка, ни­рок, допускається
до­да­ва­ти в їжу як при­пра­ву не­ве­ли­ку кількість цибулі та
час­ни­ку, ши­ро­ко ви­ко­рис­то­ву­ва­ти пет­руш­ку.

Го­ду­ва­ти
хво­ру на цук­ро­вий діабет ди­ти­ну необхідно 6 разів на до­бу
(при­близ­но кожні 2-3 го­ди­ни) в один і той же час. Відхилення в
режимі хар­чу­ван­ня не повинні пе­ре­ви­щу­ва­ти 15-20 хви­лин.

Поширеність
цук­ро­во­го діабету у дітей останнім ча­сом має тенденцію до
зрос­тан­ня. В основі цьо­го за­хво­рю­ван­ня ле­жить ура­жен­ня клітин
підшлункової за­ло­зи, що ви­роб­ля­ють гор­мон інсулін, який регулює
рівень цук­ру (глю­ко­зи) в крові.

При не­до­статньо­му
виробленні інсуліну або зниженні йо­го активності порушується в пер­шу
чер­гу ву­г­ле­вод­ний обмін — рівень цук­ру в крові підвищується,
з’являється цу­кор у сечі. Слідом за по­ру­шен­ням ву­г­ле­вод­но­го
обміну змінюються й інші обмінні про­це­си (жи­ро­вий, білковий).

До
роз­вит­ку цук­ро­во­го діабету при­вер­та­ють на­ван­та­жен­ня
підшлункової за­ло­зи внаслідок надмірного вжи­ван­ня солодощів,
кон­ди­терсь­ких виробів, бо­рош­ня­них страв, со­лод­ких сортів
фруктів, ви­но­гра­ду, жирної їжі.

При­чи­ною діабету мо­жуть
ста­ти спад­ко­ва схильність, над­лиш­ко­ва ма­са тіла, вірусні інфекції
(крас­ну­ха, свин­ка), ентеровірусні інфекції.

В окре­мих
ви­пад­ках по­штов­хом до роз­вит­ку хво­ро­би мо­жуть ста­ти
різноманітні стресові ситуації (силь­ний пе­ре­ляк, конфлікти в сім’ї),
трав­ми жи­во­та, го­ло­ви.

Оставить комментарий

Adblock
detector