Читать статью на русском языке

Деякі симп­то­ми хар­чо­во­го
отруєння — ну­до­та, блю­во­та, підвищення тем­пе­ра­ту­ри — мо­жуть
ма­ти психологічну, емоційну при­ро­ду.

Ма­люк ще не знає мо­ви
почуттів, він не вміє го­во­ри­ти: «Мені неприємно це ро­би­ти, мені
неприємно те, що ти ро­биш, мені не подобається те, що відбувається».
Од­нак самі пе­ре­жи­ван­ня, що по­зна­ча­ють­ся ци­ми сло­ва­ми, йо­му
добре знайомі. Він мо­же «повідомляти» про них на тій мові, якою
го­во­рить вільно, — мо­вою тіла.

Як мож­на пе­ре­вес­ти на «українську» ну­до­ту, блю­во­ту?

Мож­ли­во,
ма­люк хо­че ска­за­ти: «Я з’їв, щось зай­ве, чо­го не мо­жу
пе­ре­ва­ри­ти. Во­но мені неприємне, прос­то огид­не. Мені не підходить
те, що ви мені пропонуєте».

Підвищена тем­пе­ра­ту­ра мо­же озна­ча­ти: «Я ду­же вто­мив­ся. Мені потрібен спокій. Я хо­чу, щоб хтось був по­руч».

Діарея
теж мо­же ма­ти психологічну ос­но­ву, але це трапляється на­ба­га­то
рідше, і во­на пов’яза­на скоріше з ситуаціями дов­го­го за ча­сом
стра­ху або на­пру­ги.

Ха­рак­тер­ною ри­сою пси­хо­со­ма­тич­них
симптомів є те, що во­ни не ви­яв­ля­ють­ся од­но­час­но, оскільки
містять різні емоційні «повідомлення».

З віком, як­що ви
на­вчи­те ма­лю­ка ви­с­лов­лю­ва­ти свої по­чут­тя сло­ва­ми і він
бу­де відчувати се­бе до­статньо улюб­ле­ним і вільним, щоб ска­за­ти
вам: «Мені неприємно те, що ти ро­биш», необхідність в та­ко­му роді
«повідомленнях» зник­не.

Од­нак у крайніх ви­пад­ках, ко­ли
по-іншому ви­с­ло­ви­ти­ся не­мож­ли­во, навіть до­рос­ла лю­ди­на мо­же
не усвідомлено пе­ре­хо­ди­ти на мо­ву тіла.

Оставить комментарий

Adblock
detector