Читать статью на русском языке

При за­хво­рю­ван­нях сер­це­во-судинної сис­те­ми лікувальне хар­чу­ван­ня відіграє істотну роль.

В
од­но­му ви­пад­ку во­но спря­мо­ва­не на за­без­пе­чен­ня сер­це­во­го
м’яза енер­ге­тич­ним і плас­тич­ним матеріалом, в іншому — здат­не
на­да­ти про­ти­за­паль­ну дію, в третьо­му — протиалергійну.

При
врод­же­них і на­бу­тих ва­дах сер­ця, кардіо- патія, а та­кож при
неактивній фазі рев­ма­тиз­му рекомендується кардіотрофічна дієта.

При
кардіотрофічній дієті не мен­ше 1/4 білкової по­тре­би
задовольняється за ра­ху­нок лег­ко­зас­во­ю­ва­них білків мо­ло­ка і
мо­лоч­них продуктів, не мен­ше 1/3 добової по­тре­би в жи­рах — за
ра­ху­нок рос­лин­но­го мас­ла, поліненасичених жир­них кис­лот, які
по­кра­щу­ють енер­ге­ти­ку сер­це­вих ско­ро­чень і за­без­пе­чу­ють
організм ди­ти­ни вітамінами А і D.

Необхідно уни­ка­ти
вклю­ча­ти в ме­ню ве­ли­ку кількість продуктів, що містять ба­га­то
клітковини: во­на посилює про­це­си бродіння в ки­шеч­ни­ку і сприяє
йо­го здут­тю, що погіршує ро­бо­ту сер­ця.

Раціон ди­ти­ни, що
зна­хо­дить­ся на кардіотрофічній дієті, по­ви­нен містити підвищену
кількість калію, кальцію, магнію, мар­ган­цю. Для цьо­го в ме­ню
необхідно вклю­ча­ти свіжі і сухі фрук­ти (яб­лу­ка, чор­нос­лив,
ку­ра­гу), овочі, фруктові й овочеві відвари і настої, молочні
про­дук­ти, пе­че­ну кар­топ­лю, гре­ча­ну і пер­ло­ву каші, ка­шу з
вівсяних пластівців «Гер­ку­лес».

Щоб об­ме­жи­ти над­ход­жен­ня в
організм со­лей натрію, дитині не рекомендується да­ва­ти осе­ле­дець,
со­ло­ну ри­бу, ікру, рибні кон­сер­ви, ма­ри­на­ди, солоні огірки.

Кількість рідини не обмежується, але во­на не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти фізіологічної по­тре­би.

У
зв’яз­ку з тим, що при ва­дах сер­ця мо­же спостерігатися
пе­ре­пов­нен­ня кров’ю органів черевної по­рож­ни­ни, що порушує
функцію трав­лен­ня, го­ду­ва­ти хво­рих потрібно частіше, кра­ще 6
разів на день, щоб на прий­ом при­па­дав мен­ший об’єм їжі.

Слід
вик­лю­чи­ти або об­ме­жи­ти вжи­ван­ня продуктів, що вик­ли­ка­ють
здут­тя ки­шеч­ни­ка (го­рох, ква­со­лю, бо­би, білокачанну ка­пус­ту,
редь­ку, час­ник, ріпчасту ци­бу­лю, хо­лод­не мо­ло­ко, газовані
напої), а та­кож продуктів, що збуд­жу­ють цент­раль­ну нер­во­ву і
сер­це­во-су­дин­ну сис­те­ми (шо­ко­лад, ка­као , ка­ву, міцний чай,
прянощі, рибні, курячі та міцні м’ясні бульй­о­ни), не рекомендується
вжи­ва­ти ков­ба­су, со­сис­ки, м’ясні кон­сер­ви, шин­ку, а та­кож
ви­ро­би із здоб­но­го тіста, тістечка, млинці.

У ме­ню кардіотрофічної дієти вклю­ча­ють:


Ши­ро­кий набір мо­лоч­них продуктів (теп­ле мо­ло­ко, кефір, кис­ле
мо­ло­ко, сир, не­гост­рий сир) і стра­ви з них (сирні запіканки,
пу­дин­ги, сир­ни­ки, ва­ре­ни­ки і т.д.).

• Стра­ви з відвареного
м’яса (нежирні сор­ти яло­ви­чи­ни або сви­ни­ни, те­ля­ти­ни, м’ясо
кро­ли­ка, кур­ча­та, печінка), їх та­кож після відварювання мож­на
злег­ка об­с­ма­жи­ти або за­пек­ти. Та­ким же чи­ном го­ту­ють і рибні
стра­ви.

• Овочі (бу­ряк, морк­ва, цвітна ка­пус­та) мож­на по­туш­ку­ва­ти або по­да­ти у вигляді пю­ре.


Свіжі огірки, помідори, лис­то­вий са­лат, зе­ле­ну ци­бу­лю, кріп,
пет­руш­ку кра­ще вжи­ва­ти в си­ро­му вигляді в са­ла­тах,
за­прав­ле­них рос­лин­ним мас­лом.

• Кар­топ­лю мож­на відварювати або запікати.


З круп (гречаної, вівсяної, ячної) мож­на го­ту­ва­ти каші, комбіновані
стра­ви з си­ром, м’ясом, ово­ча­ми. За­прав­ля­ти круп’яні стра­ви
слід тільки верш­ко­вим мас­лом.

• Яй­ця ви­ко­рис­то­ву­ють в
ос­нов­но­му для при­го­ту­ван­ня страв, до скла­ду яких во­ни вхо­дять
відповідно до ре­цеп­ту­ри.

• Перші стра­ви го­ту­ють, як пра­ви­ло,
вегета- ріанські, зрідка мож­на зва­ри­ти їх на міцному бульйоні з
те­ля­ти­ни або при­го­ту­ва­ти фрук­то­вий суп.

• В якості напоїв
ви­ко­рис­то­ву­ють ка­ву-су­ро­гат з мо­ло­ком, неміцний чай, відвар
шип­ши­ни, ком­по­ти із су­ше­них фруктів, пе­ре­важ­но з чор­нос­ли­ву,
ку­ра­ги або род­зи­нок, киселі, фруктові і ягідні со­ки (обмежується
ви­но­град­ний).

• Хліб пропонується дитині пше­нич­ний, зрідка —
житній, з кон­ди­терсь­ких виробів — пе­чи­во, бу­лоч­ки, су­ха­ри­ки,
хрусткі несолоні хлібці.

• Зрідка мож­на да­ти пас­ти­лу, фрук­то­ву
ка­ра­мель, мар­ме­лад, ва­рен­ня, мед. Ко­жен день тре­ба да­ва­ти
свіжі фрук­ти, яго­ди.

Хар­чу­ван­ня дітей при за­паль­них та
інфекційно-алергічних за­па­лен­нях сер­ця (міокардити, що
роз­ви­ну­ли­ся в результаті вірусних і бактеріальних інфекцій, гострої
період активної фа­зи рев­ма­тиз­му) по­вин­не ма­ти про­ти­за­паль­ну,
протиалергічну і од­но­час­но кардіотрофічну дію.

Оставить комментарий

Adblock
detector