Читать статью на русском языке

Об­сяг до­бо­во­го раціону в цьо­му віці збільшується до 1800-1900 г за
ра­ху­нок збільшення до 250 г першої стра­ви, до 80 г порційної м’ясної
чи рибної стра­ви, до 100 г гарніру.

Набір страв у ме­ню для
дітей 6-7 років розширюється. Їм вже мож­на да­ва­ти коп­че­ну і
фар­ши­ро­ва­ну ри­бу, шин­ку, ков­ба­су, хо­ло­дець, м’ясо.

Влітку
замість макаронів з тер­тим си­ром мож­на да­ти со­лод­кий
бол­гарсь­кий пе­рець, за­пе­че­ний з си­ром або ріпу з яб­лу­ка­ми і
род­зин­ка­ми.

Для підвищення сма­ко­вих якос­тей страв
ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня крім дозволеної раніше листової зелені мож­на
зрідка ви­ко­рис­то­ву­ва­ти в ма­лих кількостях пе­рець, гірчицю,
май­о­нез в суміші зі сме­та­ною.

Для дітей шес­ти-се­ми років
со­уси мо­жуть бу­ти тро­хи гострішими. На­прик­лад, картопляні
кот­ле­ти добре по­да­ти з то­мат­но-сме­тан­ним або ци­буль­ним
со­усом. Од­нак гострі при­пра­ви і со­уси і в цьо­му віці дітям кра­ще
не да­ва­ти.

Діти ду­же люб­лять ви­ро­би домашньої випічки.
То­му добре до по­лу­ден­ка хо­ча б зрідка спек­ти щось смач­не і
ко­рис­не, на­прик­лад кекс з си­ром, пиріг з яб­лу­ка­ми, пе­чи­во з
вівсяних пластівців Гер­ку­лес.

Не слід да­ва­ти дітям
на­ту­раль­ну ка­ву, міцний чай, так як ці напої містять збуд­ли­ву
ре­чо­ви­ну кофеїн. Крім то­го, при їх прийомі обмежується вжи­ван­ня
більш цінного для ди­тя­чо­го організму мо­ло­ка.

Цу­кер­ки,
солодкі газовані напої, мо­ро­зи­во люб­лять усі дітлахи. Як засіб
за­охо­чен­ня зрідка їх мож­на да­ва­ти дитині. Але тільки ро­би­ти це
потрібно не на хо­ду (на вулиці, в магазині) і не в пе­ре­рвах між їжею.
Найк­ра­ще за­про­по­ну­ва­ти бажані солодощі як де­серт на обід.

Більшість
дітей дошкільного віку відвідує дитячі дошкільні уста­но­ви. Щоб
ди­ти­на не відмовлявся в ди­тя­чо­му са­ду від сніданку, го­ду­ва­ти її
вранці вдо­ма недоцільно. Як­що ди­ти­ну ра­но піднімають з ліжка у
зв’яз­ку з тим, що дошкільна уста­но­ва зна­хо­дить­ся да­ле­ко, мож­на
да­ти їй яб­лу­ко, си­ру морк­ву або будь-які інші овочі чи фрук­ти.

До­маш­ня
ве­че­ря по­вин­на до­пов­ню­ва­ти ден­ний раціон хар­чу­ван­ня, а не
пов­то­рю­ва­ти ті стра­ви, які ди­ти­на одер­жу­ва­ла про­тя­гом дня.
То­му бать­кам необхідно щод­ня за­гля­да­ти в ме­ню, яке вивішується в
батьківському ку­точ­ку ясел-са­ду. Ду­же ко­рис­но закінчити будь-який з
прийомів їжі си­ри­ми твер­ди­ми фрук­та­ми чи ово­ча­ми.

У
цьо­му віці необхідно закріпити на­вич­ки правильної поведінки ди­ти­ни
під час прий­о­му їжі. У пер­шу чер­гу слід звер­ну­ти ува­гу на те, що
за сто­лом потрібно сидіти пря­мо, не відкидатися на спин­ку стільця, не
роз­с­тав­ля­ти лікті.

Після п’яти років тре­ба прив­ча­ти
ди­ти­ну ко­рис­ту­ва­ти­ся під час їжі сто­ло­вим но­жем, на­вчи­ти
три­ма­ти ви­дел­ку в лівій руці, щоб пра­ва за­ли­ша­ла­ся вільною для
но­жа. Ди­ти­на по­вин­на зна­ти, що но­жем нарізають тільки їжу, яку не
мож­на подрібнити ви­дел­кою. При­чо­му нарізають не всю порцію, а
відрізають по не­ве­ли­ко­му шма­точ­ку тільки після то­го, як
попередній роз­жу­вав і про­ков­т­нув.

Ди­ти­на по­вин­на
зрозуміти доцільність такої дії — відразу розрізана на шма­точ­ки порція
їжа швид­ше остигає й втрачає свій смак. Але такі стра­ви, як
запіканка, пу­динг, кот­ле­ти, ва­ре­на або сма­же­на ри­ба лег­ко
подрібнити на шма­точ­ки ви­дел­кою, то­му різати їх но­жем немає
необхідності.

Зраз­ко­ве ме­ню:

Сніданок

Ма­ка­ро­ни з тер­тим си­ром — 240/10г

Ка­ва (су­ро­гат) з мо­ло­ком — 200мл

Хліб білий з мас­лом — 50г/5г

Обід

Ікра бак­ла­жан­на (ка­бач­ко­ва) — 50г

Роз­соль­ник на м’яс­но­му бульйоні — 150мл

Кот­ле­ти рибні (ри­ба сма­же­на) — 80г

Пю­ре кар­топ­ля­не з зе­ле­ним го­рош­ком — 70г/30г

Напій ли­мон­ний з ме­дом — 150г

Хліб чор­ний — 60

По­лу­день

Кекс із си­ром — 50г

Кефір — 200г

Фрук­ти свіжі — 100г

Ве­че­ря

Би­точ­ки (кот­ле­ти) капустяні з то­мат­но-сме­тан­ним со­усом — 200г

Мо­ло­ко — 150мл

Хліб білий — 50г

Оставить комментарий

Adblock
detector