Читать статью на русском языке

Пан­кре­атит у дітей зустрічається не­час­то, про­те останнім ча­сом
з’яви­ла­ся тенденція до зрос­тан­ня цьо­го за­хво­рю­ван­ня.

Пан­кре­атит
мо­же роз­ви­ну­ти­ся при епідемічному паротиті, вірусному гепатиті,
сепсисі, дизентерії, хронічному тонзиліті, за­хво­рю­ван­нях печінки,
шлун­ка, ки­шеч­ни­ка, алергічних за­хво­рю­ван­нях.

Йо­го
ви­ник­нен­ню спри­я­ють грубі по­ру­шен­ня ре­жи­му і якості
хар­чу­ван­ня, злов­жи­ван­ня гост­ри­ми, сма­же­ни­ми стра­ва­ми,
пря­но­ща­ми, кон­цент­ро­ва­ни­ми бульй­о­на­ми, незрілими яго­да­ми і
фрук­та­ми.

Хронічний пан­кре­атит зустрічається частіше гост­ро­го.

При­чи­ни, що спри­я­ють йо­го роз­вит­ку, ті ж, що і при гост­ро­му панкреатиті.

Ос­нов­ний
прин­цип дієтичного лікування гост­ро­го за­хво­рю­ван­ня та
за­гост­рен­ня хронічного пан­кре­ати­ту — за­без­пе­чен­ня
фізіологічного спо­кою хво­ро­му органові.

У перші дні хво­ро­би
ди­ти­ну тільки по­ять луж­ною мінеральною во­дою (без га­зу), відваром
шип­ши­ни (до літра на до­бу). Їх да­ють в теп­ло­му вигляді, час­то,
ма­лень­ки­ми до­за­ми. Тривалість го­ло­ду­ван­ня визначається ста­ном
хво­ро­го, за­зви­чай 1-3 дні.

Після го­ло­ду на 1-2 дні
призначається лег­ка дієта: дро­бо­ви­ми порціями не­со­лод­кий чай з
су­ха­рем, протерті несолоні слизові відвари.

З 3-го дня до­да­ють
протерті гре­ча­ну та ри­со­ву ка­шу на молоці, роз­ве­де­но­му
на­по­ло­ви­ну во­дою, слизові су­пи, па­ро­вий білковий ом­лет.

З 4-го дня каші го­ту­ють на цілісному молоці, в ме­ню вво­дять несвіжий білий хліб, про­тер­тий сир з мо­ло­ком.


З 6-го дня в стра­ви по­чи­на­ють до­да­ва­ти верш­ко­ве мас­ло (до
10-15 гр. на день), го­ту­ють протерті овочеві су­пи (без ка­пус­ти),
ово­че­ве пю­ре: морк­вя­не, бу­ря­ко­ве, в обмеженій кількості
кар­топ­ля­не.

На 7-8 день в раціон до­да­ють м’ясо і ри­бу
не­жир­них сортів у вигляді па­ро­вих суф­ле з відварних продуктів, на
9-10-й — у вигляді па­ро­вих фри­ка­дель­ок, кне­лей.

На та­кий розвантажувальній дієті ди­ти­на перебуває до закінчення дру­го­го тиж­ня.

На
третьо­му тижні в ме­ню вво­дять фруктові киселі, со­ки, розведені
на­по­ло­ви­ну во­дою, печені яб­лу­ка. Пізніше в ньо­го вклю­ча­ють
зрілі свіжі фрук­ти со­лод­ких сортів.

Че­рез 1-1,5 місяця від
по­чат­ку за­хво­рю­ван­ня при поліпшенні ста­ну, ди­ти­ну пе­ре­во­дять
на дієту № 5п (пан­кре­атич­ну). Їжу дитині да­ють не­ве­ли­ки­ми
порціями 6 разів на до­бу.

Вик­лю­ча­ють­ся про­дук­ти, що ма­ють силь­ну со­ко-і жовчогінну дію:

м’ясні,
рибні, грибні та міцні овочеві бульй­о­ни, тугоплавкі жи­ри
(ба­ра­ня­чий, яло­ви­чий, сви­ня­чий), мар­га­рин, кулінарні жи­ри,
кислі та гострі стра­ви, білокачанна ка­пус­та, бо­би, ре­дис, редь­ка,
ща­вель, ци­бу­ля, час­ник, ка­ва, шо­ко­лад, міцний чай, газовані
напої.

• Об­ме­жу­ють­ся цу­кор, мед, ва­рен­ня, ви­но­град­ний сік, цу­кер­ки.

• Рекомендується хліб пше­нич­ний вчорашньої випічки або по­су­ше­ний.


Вегетаріанські протерті су­пи — овочеві (без ка­пус­ти) та круп’яні
(вик­лю­ча­ю­чи пшо­но) за­прав­ля­ють верш­ко­вим мас­лом або
не­ве­ли­кою кількістю сме­та­ни.

• З не­жир­них сортів яло­ви­чи­ни, те­ля­ти­ни, ку­рей го­ту­ють парові кот­ле­ти, фри­ка­дель­ки, суф­ле, ру­лет, кнелі.

• Ри­бу (тріска, щу­ка, су­дак) ва­рять на па­ру або у воді і да­ють в руб­ле­но­му вигляді або цілим шмат­ком.

• З яєць го­ту­ють білковий па­ро­вий ом­лет.


В ме­ню вклю­ча­ють мо­ло­ко, зне­жи­ре­ний, не­кис­лий сир
до­машньо­го при­го­ту­ван­ня, сир­ний пу­динг, не­гост­рий сир, зварені
на воді або на­по­ло­ви­ну з мо­ло­ком каші (ман­на, гре­ча­на,
вівсяна, ри­со­ва), круп’яні пу­дин­ги, відварні вермішель і лок­ши­ну,
пю­ре з овочів (кар­топ­ля­не, морк­вя­не , ка­бач­ко­ве, гар­бу­зо­ве, з
кольорової ка­пус­ти, зе­ле­но­го го­рош­ку, бу­ря­ка), некислі печені
або сирі протерті яб­лу­ка, ком­по­ти з про­тер­ти­ми свіжими або
су­ше­ни­ми фрук­та­ми, неміцний чай з мо­ло­ком або ли­мо­ном, відвар
шип­ши­ни.

• Верш­ко­ве мас­ло до­да­ють у невеликій кількості в готові стра­ви. Рос­лин­на олія використовується в невеликій кількості.

Хворі,
які пе­ре­нес­ли гост­рий пан­кре­атит, повинні до­три­му­ва­ти­ся
дієти № 5п не мен­ше ро­ку, при хронічному панкреатиті — ро­ка­ми.

Оставить комментарий

Adblock
detector