Читать статью на русском языке

Ос­но­вою дієтичного хар­чу­ван­ня є зба­лан­со­ва­не хар­чу­ван­ня з
ко­рот­ки­ми пе­ре­рва­ми між прий­о­ма­ми їжі. Їжу слід прий­ма­ти
не­ве­ли­ки­ми порціями, в певні го­ди­ни, 5-6 разів на до­бу.

При гост­ро­му періоді вірусного ге­па­ти­ту хворій дитині призначається дієта №5а.

З хлібних виробів дозволяється вжи­ва­ти білий несвіжий або підсушений хліб, пе­чи­во та іншу випічку з не здоб­но­го тіста.

З
пер­ших страв ре­ко­мен­ду­ють­ся су­пи з про­тер­тих овочів (крім
білокачанної ка­пус­ти), круп’яні — на ово­че­вих відварах, молочні
(ри­со­вий, вівсяний, ман­ний, вермішелевий), су­пи-пю­ре з цвітної
ка­пус­ти, морк­ви.

Для при­го­ту­ван­ня м’яс­них страв ви­ко­рис­то­ву­ють не­жир­ну яло­ви­чи­ну, м’ясо ку­рей.

З
них го­ту­ють: пю­ре з ва­ре­но­го м’яса, паш­тет м’яс­ний, бит­ки
парові в мо­лоч­но­му соусі, суф­ле з ва­ре­но­го м’яса і ку­рей
за­пе­че­не або па­ро­ве, кот­ле­ти парові, м’яс­ний ру­лет па­ро­вий,
фри­ка­дель­ки, беф­ст­ро­га­нов з ва­ре­но­го м’яса.

З
не­жир­них сортів ри­би (су­дак, щу­ка, окунь, лящ, ко­роп, тріска)
го­ту­ють: суф­ле з відварної ри­би, кот­ле­ти рибні парові, паш­тет
риб­ний, ру­лет, фар­ши­ро­ва­ний білковим ом­ле­том.

Як гарнір
до м’яс­них та риб­них страв по­да­ють кар­топ­ля­не і морк­вя­не пю­ре,
туш­ко­ва­ну морк­ву і бу­ряк, а та­кож протерті круп’яні каші
(гре­ча­ну, ри­со­ву, з вівсяних пластівців «Гер­ку­лес»).

Ши­ро­ко
ви­ко­рис­то­ву­ють овочеві стра­ви, комбі- новані з си­ром, відварним
м’ясом, а та­кож тушковані овочі, протерті, запечені, овочеві пу­дин­ги.
Гар­буз і ка­бач­ки немає необхідності про­ти­ра­ти, їх мож­на
відварювати шма­точ­ка­ми.

Яй­ця в на­ту­раль­но­му вигляді в
гост­рий період хво­ро­би дитині кра­ще не про­по­ну­ва­ти, а
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти тільки білки для при­го­ту­ван­ня па­ро­вих
білкових омлетів (жов­т­ки володіють силь­ною жовчогінною дією).

Знач­на
час­ти­на раціону припадає на мо­ло­ко і молочні про­дук­ти, стра­ви з
си­ру в на­ту­раль­но­му, па­ро­во­му і за­пе­че­но­му вигляді.

Стиглі
некислі сор­ти фруктів і ягід да­ють дитині си­ри­ми в про­тер­то­му
вигляді. З них го­ту­ють та­кож со­ки, же­ле, ком­по­ти.

З ме­ню виключається:

 • Чор­ний
  хліб, ви­ро­би зі здоб­но­го тіста, мо­ро­зи­во, сирі овочі та фрук­ти в
  не про­тер­то­му вигляді, жирні сор­ти м’яса і ри­би (сви­ни­на,
  ба­ра­ни­на, гу­си, кач­ки, осет­ри­на, ло­сось, сев­рю­га).

 • За­бо­ро­не­но
  вжи­ва­ти спеції (пе­рець, ко­ри­ця), так як во­ни дра­ту­ють
  пошкоджені клітини печінки. Це ж відноситься і до ре­ди­су, час­ни­ку,
  цибулі, ща­ве­лю, що містить ба­га­то органічних кис­лот і ефірних
  ма­сел.

 • З соусів допускається ви­ко­рис­то­ву­ва­ти фрук­то­вий і
  мо­лоч­ний з до­да­ван­ням невеликої кіль- кості сме­та­ни. Підготовлюючи
  со­уси, бо­рош­но підсмажувати не рекомендується, йо­го тільки злег­ка
  підсушують.

На дієті №5а ди­ти­на перебуває про­тя­гом всьо­го
гост­ро­го періоду хво­ро­би (за­леж­но від ха­рак­те­ру і тяжкості
вірусного ге­па­ти­ту в се­редньо­му 1-1,5 місяця). Надалі ме­ню
розширюється за ра­ху­нок но­вих продуктів, так і за ра­ху­нок способів
їх кулінарної об­роб­ки — стра­ви більше не про­ти­ра­ють, їх запікають,
туш­ку­ють.

Ці зміни відповідають дієті №5. Її слід до­три­му­ва­ти­ся не мен­ше 6 місяців.

У
раціон дієти №5 обов’яз­ко­во вклю­ча­ють­ся мо­ло­ко, сир, тріска,
вівсяна і гре­ча­на кру­пи, а та­кож вітаміновмісні пло­ди (чор­на
смо­ро­ди­на, шип­ши­на). Не обмежується верш­ко­ве мас­ло, ши­ро­ко
ви­ко­рис­то­ву­ють­ся рослинні олії. Кру­пи і овочі для пер­ших страв
не про­ти­ра­ють, хо­ча го­ту­ють су­пи, як і раніше не на м’яс­но­му, а
на ово­че­во­му відварі або молоці.

М’ясо (яло­ви­чи­на, кро­лик), пти­цю (кур­ка, ін- дичка), ри­бу потрібно запікати після по­пе­редньо­го відварювання.

Мож­на
при­го­ту­ва­ти гу­ляш, беф­ст­ро­га­нов, плов, ра­гу з ва­ре­но­го
м’яса, голубці, фаршировані м’ясом і ри­сом, кар­топ­ля­ну запіканку з
м’ясом, туш­ко­ва­не м’ясо з ово­ча­ми.

Допускається вклю­ча­ти в ме­ню не­жир­ну шин­ку, пісну ва­ре­ну ков­ба­су, ви­мо­че­ний осе­ле­дець.

Ре­ко­мен­ду­ють та­кож:

Са­ла­ти
з си­рих і ва­ре­них овочів і фруктів, стра­ви з ка­пус­ти, ра­гу
ово­че­ве, голубці з ово­ча­ми і ри­сом (без цибулі), кот­ле­ти
картопляні, запечені в сме­тан­но­му соусі, ка­бач­ки, тушковані в
сметані, свіжі огірки, круті яй­ця, кру­пе­ни­ки, запіканки, ліниві
ва­ре­ни­ки, негострі сор­ти си­ру, солодкі сор­ти ягід і фруктів в
на­ту­раль­но­му вигляді, в невеликій кількості зе­лень пет­руш­ки і
кро­пу, лав­ро­вий лист, ко­ри­ця, гвоз­ди­ка, неміцний чай без
мо­ло­ка.

Як і в дієті №5а, з раціону вик­лю­ча­ють:

свіжий
хліб, ви­ро­би з лист­ко­во­го тіста, мо­ро­зи­во, тор­ти, шо­ко­лад,
жирні сор­ти м’яса (сви­ни­на, ба­ра­ни­на), птиці (кач­ки, гу­си) і
ри­би (осетрові, лосо- севі), жирні та копчені ков­ба­си, кон­сер­ви,
смажені стра­ви, со­ло­ну ри­бу, жир­ний сир, круті яй­ця, сма­же­ну
яєчню, мар­га­рин, прянощі, мариновані овочі, чор­ну ка­ву, прохолодні
напої.

Їжу да­ва­ти помірно теп­лою, не­ве­ли­ки­ми порціями, 5-6 разів на до­бу.

При гост­ро­му холециститі і ангіохолиті ди­ти­на в перші 1-2 дні потребує різке об­ме­жен­ня їжі.

Ма­лю­ку
да­ють цу­кор (5г на кг ма­си тіла), очищені солодкі фрук­ти і пит­во у
вигляді роз­бав­ле­них кип’яче­ною во­дою со­лод­ких пло­до­вих і
ягідних соків, неміцного чаю з цук­ром, відвару шип­ши­ни з цук­ром. У
наступні 1-2 дні дієту роз­ши­рю­ють за ра­ху­нок сли­зо­вих і
про­тер­тих супів, про­тер­тих рідких каш із манної, рисової, вівсяної
круп з до­да­ван­ням невеликої кількості мо­ло­ка, компотів, соків.

Далі
вво­дять про­тер­тий сир і парові стра­ви з ньо­го, приготовані на
па­ру стра­ви з про­тер­то­го м’яса, відварної ри­би, сухарі з білого
хліба, білковий ом­лет, протерті овочеві пю­ре.

В міру поліпшення
ста­ну з 5-6 дня мож­на пе­рей­ти на дієту №5а. Че­рез 2-3 тижні після
зник­нен­ня гост­рих проявів хво­ро­би — дієта №5.

Діти, які
страж­да­ють на хронічний хо­ле­цис­тит, зна­хо­дять­ся на дієті
за­зви­чай кілька років, так як по­хиб­ки у хар­чо­во­му раціоні,
по­ру­шен­ня ре­жи­му прий­о­му їжі час­то вик­ли­ка­ють за­гост­рен­ня
за­хво­рю­ван­ня. Надійним за­со­бом профілактики за­гост­рень є
вжи­ван­ня кис­ло­мо­лоч­них продуктів.

Оставить комментарий

Adblock
detector