Читать статью на русском языке

Набір продуктів, що вхо­дять в раціон не­мов­ля­ти, відносно
не­ве­ли­кий, але навіть він містить цілий ряд ре­чо­вин алергенів
при­ро­ди.

Крім то­го, такі ре­чо­ви­ни мо­жуть про­ни­ка­ти в
груд­не мо­ло­ко з їжею матері, що годує, і ра­зом з ним над­хо­ди­ти в
організм ма­лю­ка, вик­ли­ка­ю­чи алер- гічні реакції. То­му, вно­ся­чи
зміни в дієту не­мов­ля­ти з ек­су­да­тив­ним діатезом, необхідно
од­но­час­но змінити і дієту йо­го матері.

Як­що ди­ти­на
перебуває на при­род­но­му вигодо- вуванні, то відлучати її від
ма­те­ринсь­ких гру­дей при пер­ших озна­ках ек­су­да­тив­но­го діатезу
недоцільно. Ад­же ма­те­ринсь­ке мо­ло­ко — це не тільки найбільш
повноцінний про­дукт хар­чу­ван­ня для не­мов­ля­ти, во­но має до то­го ж
зовсім незначні алергічні властивості.

Потрібно спро­бу­ва­ти
знай­ти той про­дукт в раціоні матері, що годує, який міг вик­ли­ка­ти
алергічну реакцію і повністю вик­лю­чи­ти йо­го.

Більш склад­на
ситуація виникає при змішаному або штуч­но­му вигодовуванні, ко­ли
з’ясовується, що у ди­ти­ни проявляється не­ба­жа­на реакція на
ко­ров’яче мо­ло­ко.

Так і при при­род­но­му вигодовуванні
не­мож­ли­во повністю обійтися без ко­ров’ячо­го мо­ло­ка — во­но
вхо­дить до скла­ду страв при­кор­му.

Як­що у ди­ти­ни після
ко­ров’ячо­го мо­ло­ка ви­ник­ли або по­си­ли­ли­ся озна­ки
ек­су­да­тив­но­го діатезу, то необхідно тим­ча­со­во вик­лю­чи­ти йо­го
з раціону ди­ти­ни.

При зникненні симптомів ек­су­да­тив­ний
діатезу слід ду­же обе­реж­но і по­сту­по­во зно­ву вклю­чи­ти мо­ло­ко в
раціон, при цьо­му кра­ще ви­ко­рис­то­ву­ва­ти йо­го не в свіжому, а в
об­роб­ле­но­му вигляді. Після кип’ятіння алергенні властивості білків
мо­ло­ка змен­шу­ють­ся, хо­ча і не­знач­но (деякі білки при кип’ятінні
згор­та­ють­ся й утво­рю­ють плівку, яку необхідно ви­да­ли­ти).

Од­нак
і хар­чо­ва цінність кип’яче­но­го мо­ло­ка знач­но знижується, не
ка­жу­чи вже про йо­го іму- нологічні властивості, які май­же повністю
втра­ча­ють­ся, що підвищує сприйнятливість ма­лю­ка до
інфекційно-за­паль­них за­хво­рю­вань. То­му кра­ще ко­рис­ту­ва­ти­ся
мо­ло­ком, яке прой­ш­ло мен­шу об­роб­ку, на­прик­лад, су­хим
(по­рош­ко­вим). Хар­чо­ва цінність йо­го до­сить ви­со­ка, а алергенні
влас- тивості в процесі сушіння в значній мірі втра­ча­ють­ся.

З
цієї ж при­чи­ни і білок су­хих ди­тя­чих мо­лоч­них сумішей володіє
мен­шою алергічною дією, ніж білок на­ту­раль­но­го ко­ров’ячо­го
мо­ло­ка, на основі яко­го во­ни виготовлені.

Про­яв
ек­су­да­тив­но­го діатезу при їх використанні, на що нерідко бать­ки
скар­жать­ся, час­то пов’яза­не з до­сить ви­со­ким вмістом в них
бу­ря­ко­во­го цук­ру (са­ха­ро­зи). В да­ний час ву­г­ле­вод­ний склад
ди­тя­чих мо­лоч­них сумішей удосконалюється за ра­ху­нок вве­ден­ня
інших цукрів, на­прик­лад, декст­рин-маль­то­зи, фрук­то­зи і пр., що
знижує алергічну дію про­дук­ту. Цьо­му сприяє й сква­шу­ван­ня
мо­ло­ка, в процесі яко­го білок част­ко­во розщеплюється, що зменшує
йо­го алергенні властивості.

Кисломолочні про­дук­ти ма­ють
антибактеріальні властивості та нормалізують мікрофлору ки­шеч­ни­ка,
яка порушується при ек­су­да­тив­но­му діатезі. Наявність у них молочної
кис­ло­ти сприяє кра­що­му засвоєнню кальцію, що знижує алергічну
«на- лаштованість» організму.

Ось чо­му в раціоні ма­лю­ка, який
страждає ек­су­да­тив­ним діатезом, повинні обов’яз­ко­во бу­ти присутні
кисломолочні про­дук­ти і ацидофільні дитячі молочні суміші. Їх
доцільно ви­ко­рис­то­ву­ва­ти навіть тоді, ко­ли ди­ти­на перебуває на
при­род­но­му вигодовуванні, але у ньо­го виражені яви­ща алергічного
ха­рак­те­ру, особ­ли­во як­що пе­ре­ва­жа­ють по­ру­шен­ня з бо­ку
шлун­ко­во-киш­ко­во­го трак­ту: пригнічення апе­ти­ту, зри­гу­ван­ня,
ну­до­та, нестійкий рідкий стілець зі сли­зом.

Дітям пер­ших двох місяців жит­тя ацидо- фільні суміші кра­ще да­ва­ти по 10-20 мл пе­ред кож­ним го­ду­ван­ням.

У
більш стар­ших дітей разо­ву кількість кислої суміші збільшують до
30-35 мл, при цьо­му мож­на 1-2 груд­них го­ду­ван­ня повністю замінити
кис­ло­мо­лоч­ни­ми про­дук­та­ми.

Але особ­ли­во по­ка­за­но
при­зна­чен­ня кис­ло­мо­лоч­них, і в пер­шу чер­гу адап­то­ва­них
сумішей хво­рим дітям, які пе­ре­бу­ва­ють на штуч­но­му і змішаному
вигодовуванні, в раціоні яких во­ни повинні пе­ре­ва­жа­ти се­ред інших
мо­лоч­них продуктів.

Од­нак се­ред хво­рих дітей зустрічаються
такі, організм яких реагує на будь-який мо­лоч­ний про­дукт,
не­зва­жа­ю­чи на про­ве­де­не лікування.

У цьо­му ви­пад­ку
ко­ров’яче мо­ло­ко та про­дук­ти з ньо­го (різні суміші, сир) повинні
бу­ти повністю виключені з раціону ди­ти­ни, а замість них необхідно
ви­ко­ри­ста­ти суміші, виготовлені на основі або білкових гідролізатів,
або рос­лин­но­го (за­зви­чай соєвого) білка.

Фруктові та ягідні
со­ки і пю­ре дітям з ек­су­да­тив­ним діатезом по­чи­на­ють да­ва­ти з
1,5-2-місячного віку, тоб­то тро­хи пізніше, ніж здо­ро­вим дітям.

Оскільки
деякі яго­ди і фрук­ти здатні вик­ли­ка­ти алергічні реакції, вво­ди­ти
со­ки і пю­ре з них в раціон ма­лю­ка слід ду­же обе­реж­но, з ма­лих
доз (з декількох кра­пель або грамів), уваж­но спос- терігаючи за
поведінкою ди­ти­ни, ста­ном йо­го шкірних покривів, ха­рак­те­ром
стільця.

По­чи­на­ти необхідно з яб­луч­но­го со­ку, кра­ще з
яб­лук зе­ле­них сортів (антонівка, ре­нет Се­ми­рен­ко, білий на­лив і
тп).

Як пра­ви­ло, не вик­ли­ка­ють алергічної реакції со­ки з
білої смо­ро­ди­ни, гру­ше­вий, ка­пус­тя­ний, а з фрук­то­вих пю­ре —
яб­луч­не, гру­шо­ве, ба­на­но­ве. Кра­ще ви­ко­рис­то­ву­ва­ти
натуральні со­ки і пю­ре, оскільки консервовані, навіть виготовлені
спе- ціально для ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня, у дітей з алергічною
налаштованістю мо­жуть спро­во­ку­ва­ти за­хво­рю­ван­ня.

Но­вий
вид со­ку або пю­ре мож­на вво­ди­ти не раніше ніж че­рез 2 тижні після
повної адаптації ди­ти­ни до за­про­по­но­ва­но­го раніше. Фрук­то­ве
пю­ре по­чи­на­ють вво­ди­ти з 5 г, по­сту­по­во збіль- шуючи йо­го об­сяг
до вікової нор­ми.

Пер­шим рекомендується ви­ко­рис­то­ву­ва­ти в
хар- чуванні дітей пю­ре зі свіжих яб­лук зе­ле­них сортів, а потім
пе­рей­ти до пю­ре з білої і червоної смо­ро­ди­ни, світлих сортів
черешні, груш, персиків, бананів. При цьо­му та­кож необхідно уваж­но
сте­жи­ти за переносимістю кож­но­го про­дук­ту і відразу вик­лю­чи­ти
йо­го з жив­лен­ня при виникненні алергічної реакції.

Як вже
за­зна­ча­ло­ся, ба­га­то овочів, фруктів та ягод жов­то­го,
по­ма­ран­че­во­го або чер­во­но­го коль­о­ру найбільш час­то
вик­ли­ка­ють алергічні реакції, і то­му в роз­пал за­хво­рю­ван­ня слід
утри­ма­ти­ся від ви­ко­рис­тан­ня соків і пю­ре з них у раціоні
ди­ти­ни.

При зникненні клінічних проявів діатезу, особ­ли­во у
більш стар­ших дітей, мож­на спро­бу­ва­ти зно­ву ввес­ти со­ки і пю­ре з
цих продуктів в раціон.

Як­що ж алергічна реакція зно­ву ви­я­вить­ся, тре­ба повністю і оста­точ­но вик­лю­чи­ти їх з хар­чу­ван­ня ди­ти­ни.

Оставить комментарий

Adblock
detector