Читать статью на русском языке

В да­ний час відомо, що нор­маль­не жит­тя лю­ди­ни на Землі в умо­вах
при­род­но­го ра- діаційного фо­ну і УФ-випромінювання сон­ця мож­ли­ве
ли­ше при наявності універсальних сис­тем за­хис­ту — антиоксидантів.

Ан­ти­ок­си­дан­ти
необхідні для за­хис­ту від вільних радикалів. Вільний ра­ди­кал — це
мо­ле­ку­ла або атом, що ма­ють неспарені елек­тро­ни на зовнішній
орбіті, що обумовлює їх агресивність і здатність не тільки всту­па­ти в
реакцію з мо­ле­ку­ла­ми клітинної мем­бра­ни, але і пе­ретво­рю­ва­ти
їх на вільні ра­ди­ка­ли.

Вільні ра­ди­ка­ли бе­руть участь у про­це­сах:

 • старіння;

 • кан­це­ро­ге­не­зу (фор­му­ван­ня злоякісних пух­лин);

 • хімічного і лікарського пош­код­жен­ня клітин;

 • за­па­лен­ня;

 • радіоактивного пош­код­жен­ня;

 • ате­ро­ге­не­зу (фор­му­ван­ня ате­рос­кле­ро­зу);

 • кисневої і озонової токсичності.

Дже­ре­ла вільних радикалів:

 • тю­тю­но­вий дим;

 • надмірне фізичне на­ван­та­жен­ня;

 • за­бруд­нен­ня повітря ви­ки­да­ми транс­пор­ту та про­ми­с­ло­вих підприємств;

 • радіаційне випромінювання;

 • ультрафіолетове випромінювання;

 • ксенобіотики
  (чужорідні для організму ре­чо­ви­ни, що ма­ють не­га­тив­ний вплив на
  організм, які по­трап­ля­ють в організм че­рез рот або інга- ляційно; це
  мо­жуть бу­ти ліки, ане­сте­ти­ки, пес­ти­ци­ди, промислові
  роз­чин­ни­ки);

 • стрес, пе­рев­то­ма;

 • озон;

 • ком­по­нен­ти їжі (неякісний жир, над­ли­шок ПН­ЖК, заліза, вітаміну D).

Дже­ре­ла при­род­них антиоксидантів (про­дук­ти хар­чу­ван­ня):

 • Вітамін
  С
  (аскорбінова кис­ло­та), міститься в вишні, папайї, апель­си­нах,
  капусті (брюс- сельській, качанистій, броколі, кольоровій), грейп­фру­тах,
  полуниці, ківі, дині, чорній смородині і різних яго­дах.

 • Вітамін Е
  (аль­фа-то­ко­фе­рол) міститься в за­род­ках пшениці, фун­ду­ку,
  майонезі, олії із зародків ку­ку­руд­зи, бавовняній олії, оливковій
  олії, яєчному жов­т­ку, верш­ко­во­му маслі, горосі, яй­цях, хлібі,
  борошні та кру­пах.

 • Бе­та-ка­ро­тин міститься в тем­но-зе­ле­них і
  жов­то-по­ма­ран­че­вих ово­чах: морк­ва, кар­топ­ля, помідори, шпи­нат,
  пет­руш­ка, спар­жа, гар­буз, па­пайя, аб­ри­ко­си, ди­ня, брокколі.

 • Вітамін А в молоці, яй­цях, печінці, риб’ячо­му жирі, сирі, верш­ко­во­му маслі або маргарині.

 • Флавоноїди
  (квер­це­тин, кемп­фе­рол, ми­ри­це­тин, апи­ге­тин, лу­тио­лин)
  містяться в яго­дах: суниці, шипшині, чорниці, калині, малині, чорній
  горобині. А та­кож в лис­тах зе­ле­но­го чаю, цит­ру­со­вих, во­лось­ких
  горіхах, розмарині, шавлії.

 • Се­лен — в мо­реп­ро­дук­тах, нир­ках, печінці, пшениці з ба­га­тих се­ле­ном ґрунтів.

 • Ко­ен­зим Q10 в рибі, горіхах, пісному м’ясі, в жи­рах з поліненасиченими жир­ни­ми кис­ло­та­ми.

Оставить комментарий

Adblock
detector