Читать статью на русском языке

Ви­ко­рис­тан­ня різних трав є ефек­тив­ним за­со­бом нормалізації
обміну ре­чо­вин, підви- щення імунобіологічних мож­ли­вос­тей орга- нізму
ди­ти­ни, поліпшення функцій нервової, сер­це­во-судинної сис­те­ми,
органів трав­лен­ня, ди­хан­ня, кро­вотво­рен­ня, відновлення відсутніх
хар­чо­вих інгредієнтів.

Ко­рис­ни­ми ком­по­нен­та­ми
хар­чу­ван­ня дітей і підлітків є фруктові та овочеві со­ки,
при­го­ту­ван­ня яких найбільш раціональне в домашніх умо­вах.

Морк­вя­ний
сік
— ко­роль ово­че­вих соків. Він комбінується прак­тич­но з усіма
іншими со­ка­ми. Ба­га­тий вміст ка­ро­ти­ну (провітамін А) сприяє
стимуляції син­те­зу білка і при­ско­рен­ня зрос­тан­ня.

Морк­вя­ний
сік ре­ко­мен­ду­ють студен­там, від- стаючим в фізичному і
ро­зу­мо­во­му роз­вит­ку. Сік містить та­кож вітаміни РР, B2, B6, С, Е,
ве­ли­ку кількість заліза, ко­баль­ту, міді. Все це сприяє нормалізації
обміну ре­чо­вин, поліпшення утво­рен­ня елементів крові і транс­пор­ту
кис­ню.

Бу­ря­ко­вий сік впливає на працездатність
ба­га­тог­ран­но. Він стимулює утво­рен­ня еритроцитів і покращує
транс­порт кис­ню до тка­нин, це обу­мов­ле­но тим, що в бу­ря­ку
зна­хо­дить­ся залізо і фолієва кис­ло­та.

До­сить ви­со­кий
вміст вітамінів і РР здат­ний ком­пен­су­ва­ти їх дефіцит після фізичних
на­ван­та­жень, особ­ли­во у вес­ня­ний період. Бу­ря­ко­вий сік — один
з най­ба­гат­ших йо­дом. Ви­со­кий вміст магнію сприяє нормалізації
нер­во­во-м’язової збудливості при нер­во­вих на­ван­та­жен­нях і
стре­сах.

При цьо­му добре роз­ши­рю­ють­ся кровоносні су­ди­ни.
Прий­ма­ти сік кра­ще ввечері. Він надає спри­ят­ли­ву дію на нер­во­ву
сис­те­му при нев­ро­зах, допомагає при безсонні. Доцільно при­зна­ча­ти
бу­ря­ко­вий сік в суміші з морк­вя­ним в співвідношенні 1 : 4. В
якості си­ро­ви­ни мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти не тільки
ко­ре­неп­ло­ди, але і мо­ло­де ба­дил­ля.

Сік пет­руш­ки містить
ба­га­то вітамінів А і С. То­му йо­го за­сто­су­ван­ня по­ка­за­но в
поєднанні з морк­вя­ним со­ком (1 : 3) при зо­ро­вих на­ван­та­жен­нях.
Сік покращує функції ди­хан­ня, сер­це­ву діяльність, йо­го мож­на
ви­ко­рис­то­ву­ва­ти на тлі циклічних на­ван­та­жень (біг, ходь­ба,
пла­ван­ня та ін.). За один прий­ом слід ви­пи­ва­ти не більше 1 ст.
лож­ки. Сік пет­руш­ки мож­на комбінувати і з со­ка­ми шпи­на­ту,
са­ла­ту, се­ле­ри.

Сік се­ле­ри здав­на вважається дже­ре­лом
си­ли. Після йо­го вжи­ван­ня відзначається підвищення за­галь­но­го
то­ну­су, поліпшення апе­ти­ту, а та­кож ви­ра­же­ний ан­ти­ток­сич­ний,
сечогінний і про­нос­ний ефект. То­му йо­го кра­ще всьо­го
при­зна­ча­ти уч­ням з над­лиш­ко­вою ма­сою тіла, по­ру­шен­ня­ми
обміну ре­чо­вин і швид­кою стомлюваністю.

Сік містить вітаміни
С, В6 В2, РР, він ба­га­тий органічними спо­лу­ка­ми натрію,
поз­бав­ле­ни­ми побічних ефектів повареної солі. Сік се­ле­ри включає
ве­ли­ку кількість органічного калію, кальцію, фос­фо­ру, то­му до­сить
добре підтримує мінеральний склад крові при ви­со­ких фізичних
на­ван­та­жен­нях. Особ­ли­во рекомендується сік в жар­ку по­го­ду. Він
добре поєднується з іншими ово­че­ви­ми і фрук­то­ви­ми со­ка­ми.

Можливі комбінації:

  • морк­ва, бу­ряк, се­ле­ра (8 : 3 : 5);

  • морк­ва, ка­пус­та, се­ле­ра (1 : 3 : 5);

  • морк­ва, се­ле­ра, редь­ка (8 : 5 : 30).

Сік
са­ла­ту
підвищує за­галь­ний то­нус за ра­ху­нок поліпшення сну. Сік
зменшує пе­рез­буд­жен­ня нервової сис­те­ми і не­га­тив­ну дію стресів.
У ньо­му міститься май­же 30% калію, 15% кальцію, 6% магнію, більше 9%
фос­фо­ру.

Та­кий набір мінеральних ре­чо­вин надає спри­ят­ли­ву
дію не тільки на нер­во­ву, але і на м’язо­ву сис­те­му. Сік
рекомендується дітям, які зай­ма­ють­ся оз­до­ров­чи­ми,
загальнозміцнюючими фізичними впра­ва­ми. Сік са­ла­ту без домішок
мож­на ре­ко­мен­ду­ва­ти до 100 мл у день. Вдалі комбінації з со­ком
морк­ви (1 : 2), морк­ви і огірка ( 5: 7 : 4), морк­ви і гра­на­та (5 : 7
: 4).

Ефективні поєднання со­ку са­ла­ту з яб­луч­ним со­ком (1 : 1) або з со­ком то­ма­ту.

То­мат­ний
сік
— улюб­ле­ний зміцнюючий, освіжа- ючий напій, який вгамовує спра­гу.
Си­рий то­мат­ний сік знач­но корисніше, ніж кон­сер­во­ва­ний. У ньо­му
зберігаються сильнодіючі фітонциди, що пригні- чують про­це­си бродіння і
гнит­тя в ки­шеч­ни­ку.

Сік добре стимулює утво­рен­ня
шлун­ко­во­го со­ку, а та­кож покращує діяльність сер­ця, оскільки
містить знач­ну кількість калію. Ви­со­ка концентрація органічних
кис­лот (мо­лоч­на, яб­луч­на) активізує обмін ре­чо­вин, підвищує
луж­ний ре­зерв крові.

У змісті аскорбінової кис­ло­ти то­мат­ний
сік не поступається цит­ру­со­вим. Ста­кан со­ку забезпечує по­ло­ви­ну
добової по­тре­би вітамінів А і С. Цей сік час­то ви­ко­рис­то­ву­ють в
суміші з со­ком яб­лу­ка, гар­бу­за і ли­мо­на (2 : 4 : 1), особ­ли­во
при необ- хідності зни­жен­ня ма­си тіла.

Огірковий сік — хо­ро­ший
сечогінний і по­пус­ка­ю­чий засіб. Він надає спри­ят­ли­ву дію на
функції сер­ця, зміцнює стінки су­дин, оскільки містить калій (до 40%).
Сік по­ка­за­ний при важ­ких фізичних на­ван­та­жен­нях для профілактики
пе­ре­нап­ру­жен­ня міокарда.

Відома здатність огіркового со­ку
підвищувати апе­тит, зберігати свіжість і то­нус шкіри. Сік має
заспокійливу дію, спри­ят­ли­во впливає на нер­во­ву сис­те­му. В до­бу
мож­на вжи­ва­ти до 100 мл чис­то­го огіркового со­ку. Йо­го дія
посилюється при комбінації з іншими со­ка­ми, на­прик­лад,
чор­нос­мо­ро­ди­но­вим, яб­луч­ним, грейп­фру­то­вим (2 : 2 : 1) або
то­мат­ним та час­ни­ко­вим (20 : 20 : 1).

Яб­луч­ний сік сприяє
нормалізації обміну ре­чо­вин, відновлення організму після фізичних
на­ван­та­жень. Сік містить мінеральні ре­чо­ви­ни, необхідні для
кро­вотво­рен­ня, — залізо і мар­га­нець. Яб­луч­ний сік ба­га­тий
калієм, натрієм і кальцієм, що зна­хо­дять­ся в оп­ти­маль­но­му
співвідношенні, що сприяє нормалізації функцій сер­це­во-судинної
сис­те­ми.

Ви­но­град­ний сік має загальнозміцнюючу,
бак­те­ри­цид­ну, сечогінну, про­нос­ну, потогінну, відхар- кувальну дію.
Він знижує вміст хо­лес­те­ри­ну в крові, нормалізує артеріальний тиск.
Рекомен- дується вжи­ва­ти сік за од­ну го­ди­ну до їди 1-2 ра­зи в день.

Оставить комментарий

Adblock
detector