Читать статью на русском языке

Так, і при­чи­на то­му — недоїдання.

За­зви­чай в 9 — 10 років
дівчатка по­чи­на­ють округ­ля­ти­ся, — це нор­маль­не яви­ще, — у них
по­зна­ча­ють­ся талія, стег­на, молочні за­ло­зи.

А дівчинці
здається, що во­на оду­жа­ла, ад­же звик­ла бу­ти як хлоп­чись­ко —
то­нень­кою, плос­кою, ру­хо­мою, ко­ли ніщо не заважає бігати,
стри­ба­ти.

І ось ця дур­нень­ка сідає на дієту, відмовляється
від повноцінної для її віку їжі і худ­не. А раз немає об­ся­гу жирової
ма­си, яка виробляє сигнальні ре­чо­ви­ни і розгальмовує цент­ри
ре­гу­лю­ван­ня, то виникає ЗПС. Іноді трапляється на­впа­ки.

Дівчинку
роз­го­ду­ва­ли як зо­зу­лят­ко, у неї жир звисає з усіх боків, а во­на
все їсть і їсть ско- ворідками. Об­сяг набирає раніше вста­нов­ле­но­го
терміну, а зна­чить і ста­те­ве дозрівання по­чнеть­ся раніше.

Підлітковий
період характеризується за­гост­ре­ним психологічним сприй­нят­тя
дійсності. Ди­ти­на впев­не­на, що во­на все вміє, що уже до­рос­ла,
то­му що у неї вже з’яви­ли­ся статеві озна­ки: рос­туть гру­ди,
змінюється фігура, при­хо­дить менструація.

Крім то­го, в цей
проміжок ча­су в нормі у хлопчиків і дівчаток виділяється ба­га­то
ан­дро­ген­них гормо- нів (тес­тос­те­ро­ну і йо­го аналогів) —
спеціальних ре­чо­вин, з яких утво­рю­ють­ся всі жіночі гор­мо­ни в
організмі жінки і чоловіки.

Під впли­вом зрос­та­ю­чих доз
тес­тос­те­ро­ну у під- літків виникає но­ве самовідчуття се­бе як
осо- бистості, яке тре­ба виз­на­ва­ти і з ним ра­ху­ва­ти­ся. Діти
праг­нуть са­мост­вер­ди­ти­ся будь-якою ціною. На цьо­му тлі вкрай
загострюється са­мо­любст­во, про­яв­ля­ють­ся уразливість,
агресивність.

А тим ча­сом бать­ки і вчителі про­дов­жу­ють
ста­ви­ти­ся до дівчинки зви­со­ка: хто ти і як те­бе зва­ти?
При­род­но, це викликає бу­рю про­тес­ту. Іноді бунт на кораблі
закінчується швид­ко: донь­ка по протестує і заспокоїться, вирішивши, що
батьків все од­но тре­ба слу­ха­ти.

І ухва­лить своє підлегле
ста­но­ви­ще як даність. А у де­я­ких дітей са­мост­вер­джен­ня протікає
болісно, аж до екст­ра­сен­сор­них реакцій. То­му конфлікти в школі,
при­чо­му не з однолітками, а са­ме з вик­ла­да­ча­ми, і більшою мірою
конфлікти з бать­ка­ми — це пер­ша при­чи­на за­три­мок на тлі стре­су.

У
чо­му го­лов­на по­мил­ка батьків?
У то­му, що во­ни по­чи­на­ють
при­ду­шу­ва­ти во­лю ди­ти­ни, її про­тес­ти. А у цей мо­мент не мож­на
при­ни­жу­ва­ти лю­ди­ну, яка зростає. Потрібно, на­впа­ки,
по­яс­ни­ти, що відбувається з її тілом і психікою: «Ти рос­теш,
розвиваєшся, тобі, ми розуміємо, хо­четь­ся швид­ше ста­ти
не­за­леж­ною. І, не­зва­жа­ю­чи на те, що ти ще не зовсім до­рос­ла, ми
те­бе поважаємо і вважаємося з твоєю дум­кою. Од­нак при цьо­му і ти
зо­бов’яза­на ра­ху­ва­ти­ся з дум­кою ото­чу­ю­чих».

Бать­ки
повинні чітко розуміти, що дівчинку тре­ба ви­хо­ву­ва­ти так, щоб во­на
зна­ла, хто го­лов­ний, хто со­рат­ник. Бать­ки — це друзі, а не
во­ро­ги. Бать­ко і ма­ти тільки тоді ав­то­ри­те­ти для дітей, як­що
ве­дуть се­бе так, щоб їх по­ва­жа­ли.

Як­що дівчинка ви­хо­ва­на
пра­виль­но, у родині па­ну­ють довіра і взаємна по­ва­га, тоді
екстра- ординарні ситуації не ви­ни­ка­ють.

Але бу­ва­ють
екстраординарні ситуації, ко­ли трапляється біда, на­прик­лад, у жит­тя
дівчинки уривається смерть близької лю­ди­ни, або во­на потрапляє в
ка­та­стро­фу. Це теж силь­ний стрес.

Стре­сом мо­же ста­ти і
ба­наль­на подія — при­пус­ти­мо, дівчинка, помінявши місце
про­жи­ван­ня і відпо- відно шко­лу, потрапляє в клас, де всі незнайомі,
зне­на­вид­же­на, де їй ніяк не вдається знай­ти друзів. Та­ка ситуація
управляється ко­рою моз­ку (як ви пам’ятаєте, ко­ра управляє
соціалізацією лю­ди­ни).

І як­що у дівчинки немає кон­так­ту з
однолітками, во­на страждає, то ко­ра ав­то­ма­том видає та­ку реакцію:
як­що все так по­га­но, зна­чить не тре­ба ста­ва­ти до­рос­лим, то­му
що в страж­дан­нях ти не по­вин­на роз­м­но­жу­ва­ти­ся.

І як наслідок такої уста­нов­ки — немає місячних. Мо­зок залишає дівчинку в дитинстві до тих пір, по­ки ситуація не вирішиться.

Оставить комментарий

Adblock
detector