Читать статью на русском языке

Як­що май­бут­ня ма­ма чекає по­яви на світ не од­но­го, а двох або трь­ох малюків, лікарі на­звуть її вагітність багатоплідною.

У
цьо­му становищі опиняється 0,5-2% жінок, і найчастіше спра­ва
закінчується на­род­жен­ням двійні, трійні рідше, ще рідше — чо­тирь­ох і
п’яти малюків.

За­галь­но­виз­на­ною при­чи­ною на­стан­ня
багатоплі- дної вагітності вважається спадковість, особ­ли­во по лінії
матері. Це означає, що близ­ню­ки частіше зустрічаються в сім’ях, де
ма­ти, або бать­ко, або обоє батьків ма­ють братів і сес­тер-близнюків.
Ймовірність пов­то­рен­ня двійні зростає че­рез покоління, тоб­то, як­що
у бабусі сво­го ча­су на­ро­ди­ла­ся двійня, внуч­ка мо­же піти тим
са­мим шля­хом.

Час­то багатоплідна вагітність виникає у жінок,
яким при­зна­ча­ли гормональні за­со­би для ліку- вання безпліддя або при
підготовці до штуч­но­го запліднення. Спра­ва в то­му, що ці
пре­па­ра­ти сти­му­лю­ють вихід яйцеклітини в середині цик­лу, і, як­що
до­за пре­па­ра­ту виявляється для жінки за­над­то ве­ли­ка, з фолікула
яєчника ви­хо­дить не од­на, а відразу кілька яйцеклітин.

Крім
то­го, по­ява на світ двійнят і трійні за­ле­жить від віку майбутньої
ма­ми: вірогідність ви­ще, як­що во­на стар­ша 35 років. З пли­ном ча­су
вихід яйцеклітини (овуляція) у жінки відбувається не в кож­но­му циклі —
це нор­маль­но. У результаті нереалізовані гор­мо­ни, що впли­ва­ють на
овуляцію, на­ко­пи­чу­ють­ся і вивільняються під час на­ступ­но­го
цик­лу, сти­му­лю­ю­чи вихід кількох яйцеклітин.

Звідки бе­руть­ся близ­ню­ки і двійнята?

Багатоплідна
вагітність з’являється, ко­ли сперматозоїди запліднюють кілька
яйцеклітин, в цьо­му ви­пад­ку ми го­во­ри­мо про різнояйцевих двійнятах
(як­що запліднені 2 яйцеклітини) або, як­що в заплідненої яйцеклітини
роз­ви­ва­ють­ся два за­род­ка, — про однояйцеві двійні.

Частіше
за інших типів багатоплідної вагітності зустрічаються двійні, при­чо­му
двояйцеві — в 2 ра­зи частіше. На світ з’яв­ля­ють­ся хлоп­чик і
дівчинка, два хлоп­чи­ка або дві дівчинки. Цих малюків зав­ж­ди мож­на
розрізнити, як рідних сес­тер і братів. Ко­жен з них має свою влас­ну
пла­цен­ту, від якої йде своя хоріальна обо­лон­ка (до 16 тижнів
хоріоном називається пла­цен­та), і амніотичну обо­лон­ку, всередині
якої зна­хо­дять­ся навколоплідні во­ди і ди­ти­на.

Близ­ню­ки
(однояйцеві двійнята) роз­ви­ва­ють­ся з однієї заплідненої яйцеклітини,
яка потім ділиться особ­ли­вим чи­ном. Во­ни зав­ж­ди одностатеві,
ма­ють од­на­ко­ву гру­пу крові і ре­зус-фак­тор, од­на­ко­вий колір
во­лос­ся і очей. Ці діти настільки схожі, що навіть бать­кам не
зав­ж­ди вдається їх розрізняти.

Однояйцеві двійнята зав­ж­ди
ма­ють спільну пла­цен­ту і, от­же, спільну хоріальну обо­лон­ку. Що
стосується амніотичної обо­лон­ки, во­на мо­же бу­ти у кож­но­го своя
або за­галь­на. В останньо­му ви­пад­ку малюків ніщо не розділяє, во­ни
пла­ва­ють у навколоплідних во­дах ра­зом.

Як­що у кож­но­го з
них немає власної обо­лон­ки, то під час ру­ху по ро­до­вих шля­хах
во­ни мо­жуть «за­че­пи­ти­ся» один за од­но­го. У цьо­му ви­пад­ку
лікарі за­про­по­ну­ють майбутній мамі зро­би­ти кесарів роз­тин до
по­чат­ку пологів.

Як протікає вагітність?

Під час
вагітності двійнятами, трійнею на­ван­та­жен­ня на організм майбутньої
ма­ми збільшується в кілька разів, за­леж­но від то­го, скількох малюків
во­на но­сить. На жаль, це означає, що усклад­нен­ня про­тя­гом такої
вагітності зустрічаються частіше.

Найбільш ти­по­вим з них є анемія, ко­ли в крові жінки зни­жу­ють­ся по­каз­ни­ки гемоглобіну.

У
цьо­му ви­пад­ку аку­ше­ри ре­ко­мен­ду­ють майбутній мамі дієту,
ба­га­ту білками, вітамінами та лікарські пре­па­ра­ти, які містять
залізо.

У кожної третьої жінки з’являється за­гро­за
пе­ре­ри­ван­ня вагітності: че­рез те що в матці зна­хо­дить­ся не один,
а кілька малюків, стінки її пе­ре­роз­тя­гу­ють­ся. Дітки зрос­та­ють,
їх пла­цен­ти з обо­лон­ка­ми і навколоплідні во­ди своєю більшою, ніж
при звичайній вагітності, ва­гою дав­лять на об­ласть пе­ре­ший­ки
мат­ки. Тоді ший­ка мат­ки відкривається, і виникає за­гро­за
пе­ред­час­них пологів.

Для жінок, які очікують по­яву двійні,
трійні, особ­ли­во важ­ли­вим є ре­жим. У міру на­бли­жен­ня терміну
пологів майбутній мамі потрібно більше ле­жати (кра­ще на боці, щоб
важ­кою мат­кою не при­тис­ка­ти ниж­ню по­рож­нис­ту ве­ну), вдень
відпочивати тричі по 1-2 го­ди­ни. Од­нак, пла­ну­ю­чи день, не
за­бу­вай­те, що про­гу­лян­ки на свіжому повітрі ду­же корисні і для
ма­ми, і для малюків. Вар­то пам’ята­ти і про підтримуючий зни­зу мат­ку
бан­даж — вам бу­де лег­ше хо­ди­ти.

Як­що май­бут­ню ма­му
по­чи­на­ють тур­бу­ва­ти болі в ни­зу жи­во­та і по­пе­ре­ку,
на­пру­жен­ня мат­ки, не вар­то за­ли­ша­ти­ся вдо­ма. Розумніше
яко­мо­га швид­ше звер­ну­ти­ся до по­ло­го­во­го бу­дин­ку, тільки там
мож­на бу­де зу­пи­ни­ти передчасні по­ло­ги, щоб да­ти ма­ля­там ще
підрости.

Гес­тоз (пізній ток­си­коз вагітності).

Озна­ка­ми
цьо­го усклад­нен­ня є на­бря­ки на но­гах, потім на ру­ках і обличчі,
по­ява білка в сечі і підвищення артеріального тис­ку. Лікувати гес­тоз
вар­то тільки в лікарні, то­му при появі пер­ших же три­вож­них
симптомів майбутній мамі потрібно звер­ну­ти­ся до лікаря.

Двійнята
і трійнята час­то відстають у фізичному роз­вит­ку, це відбувається
май­же в половині випадків. У цій ситуації потрібно ви­ру­ша­ти в
по­ло­го­вий бу­ди­нок, де ма­лят «підгодують» і об­сте­жать.

Ви­зна­чи­ти,
скільки малюків че­ка­ють своєї по­яви на світло, мож­на за
до­по­мо­гою УЗ-дослідження з 5-6-го тиж­ня вагітності. Од­нак пов­на
ясність в цьо­му питанні настає після 13-14-го тиж­ня вагітності: мат­ка
майбутньої ма­ми зростає швид­ше.

Ко­ли лікар ста­не
про­слу­хо­ву­ва­ти сер­це­бит­тя ма­лю­ка, то замість од­но­го він
почує два або три сер­деч­ка. На ве­ли­ко­му терміні вагітності док­тор
змо­же на до­тик ви­зна­чи­ти 3-4 великі час­ти­ни тіла (го­лов­ки і
поп­ки) і ба­га­то дрібних (руч­ки і ніжки).

Як роз­ви­ва­ють­ся по­ло­ги?

До­ве­де­но,
що при багатоплідній вагітності «старіння» пла­цен­ти відбувається
раніше, і, ма­буть, тоді ма­лю­ки і праг­нуть на­ро­ди­ти­ся на світ. До
цьо­го терміну во­ни готові до самостійного жит­тя, їх ор­га­ни до­сить
розвинені, хо­ча у вазі і довжині ці ма­лю­ки відстають при­близ­но на 2
тижні.

У більшості випадків двійнята, близ­ня­та і трійнята
з’яв­ля­ють­ся на світ з ви­пе­ред­жен­ням по­кла­де­них при­ро­дою
термінів — на 34-37-му тижні вагітності .

Як­що вагітність
протікає нор­маль­но двійнятами, майбутній мамі за­про­по­ну­ють
приїхати в по­ло­го­вий бу­ди­нок на терміні 36-37 тижнів вагітності. До
цьо­го мо­мен­ту за до­по­мо­гою УЗ-дослідження лікар ви­зна­чить
ступінь «старіння» пла­цен­ти. Більшість пологів настає пе­ред­час­но в
терміні 34-37 тижнів, а то й раніше.

До цьо­го мо­мен­ту ма­лю­ки
в матці мо­жуть зай­ма­ти різні по­ло­жен­ня: по­вздов­жньо
(вер­ти­каль­но) го­лов­ка­ми вниз, по­вздов­жньо сідницями вниз,
по­вздов­жньо, але один ле­жить голівкою вниз, а дру­гий сідницями або
на­впа­ки.

Трапляється, що од­на ди­ти­на ле­жить по­вздов­жньо, а
дру­га по­пе­реч­но (го­ри­зон­таль­но) або на­впа­ки або обид­ва
ма­лю­ка роз­та­шо­ву­ють­ся по­пе­реч­но. Найчастіше (у 90% випадків)
обид­ва ма­лю­ка ле­жать по­вздов­жньо, і май­же в половині випадків
обид­ва го­лов­кою вниз — це найбільш спри­ят­ли­вий варіант.

У де­я­ких ви­пад­ках фахівці прий­ма­ють рішення зро­би­ти кесарів роз­тин. Це відбувається, як­що:

• у жінки, яка стає ма­мою в пер­ший раз, ма­люк зай­няв та­зо­ве по­ло­жен­ня;

• пер­ша ди­ти­на з двійні або обид­ва ма­лю­ка ле­жать по­пе­реч­но;

• очікується по­ява на світ трійні, четверні і так далі.

На­род­жен­ня
ма­лят че­рез природні родові шля­хи вимагає від лікарів ува­ги. Че­рез
те що мат­ка пе­ре­роз­тяг­ну­та, по­ло­ги за­зви­чай протікають
повільно, раніше вста­нов­ле­но­го ви­ли­ва­ють­ся во­ди, ро­до­ва
діяльність мо­же ослаб­ну­ти, а май­бут­ня ма­ма — вто­ми­ти­ся.

Пер­шим
прокладає до­ро­гу той ма­люк, чия пе­ред­ле­жа­ча час­ти­на, го­лов­ка
або поп­ка, виявляється до по­чат­ку пологів ниж­че. Са­ме на ньо­го
падає найбільше на­ван­та­жен­ня. Після на­род­жен­ня і відділення від
ма­ми пер­шо­го ма­лю­ка лікар визначає по­ло­жен­ня дру­го­го, слухає
йо­го сер­це­бит­тя.

За цей час мат­ка скорочується і охоплює
дру­гу ди­ти­ну. Потім лікар про­во­дить піхвове дослідження, розкриває
міхур другої ди­ти­ни (до речі, жінка цьо­го не відчуває), і про­цес
на­род­жен­ня надається своєму при­род­но­му перебігу.

Оставить комментарий

Adblock
detector