Читать статью на русском языке

Що мо­же бу­ти важливіше для батьків, ніж здо­ров’я власної ди­ти­ни!

А
во­но ба­га­то в чо­му за­ле­жить від свіжості та чис­то­ти повітря,
яким дихає ма­люк. За­раз цю про­бле­му мож­на вирішити за до­по­мо­гою
кондиціонера.

Віконні кондиціонери

Це бу­ла найпоширеніша
мо­дель в Росії до не­давньо­го ча­су. Віконні кондиціонери не
ре­ко­мен­ду­ють розміщувати в ма­лень­ких кімнатах (пло­щею мен­ше 9
кв. м), а та­кож по­ряд з ди­тя­чим ліжечком, інакше ди­ти­на мо­же
за­сту­ди­ти­ся.

Та й са­мо­му та­кож не вар­то зна­хо­ди­ти­ся
на від- стані півтора-два мет­ри від ньо­го в на­прям­ку ви­ки­ду
хо­лод­но­го (нагрітого повітря). І найголов- ніше − під час ро­бо­ти
віконний кондиціонер не мож­на за­го­род­жу­ва­ти щільними што­ра­ми. У
цьо­му ви­пад­ку бу­де ство­рю­ва­ти­ся ком­форт не в при- міщенні, а в
просторі між вікном і што­ра­ми.

Спліт-сис­те­ми

Кондиціонери
спліт-ти­пу є на сьогодні найбільш доско­на­лим ви­дом кондиціонерів.
Во­ни яв­ля­ють со­бою два або декілька окре­мих блоків.

Зовнішній
блок, в яко­му відбуваються найгалас- ливіші про­це­си, кріпиться на
вулиці. Внутрішні бло­ки поділяються на декілька типів (настінний,
підлоговий, стельо­вий, ка­сет­ний). Бло­ки з’єдну- ються між со­бою
мідними труб­ка­ми, по яких про­хо­дить газ (фре­он).

Всі
спліт-сис­те­ми осна­щу­ють­ся повітряними фільт- рами, пуль­том ДУ,
ма­ють можливість про­гра­му­ван­ня режимів ро­бо­ти, відрізняються
ви­со­кою ефек- тивністю, безшумністю і економічністю ро­бо­ти.

Ка­наль­ний кондиціонер

Ка­наль­ний
кондиціонер на відміну від спліт сис­тем має при­точ­но — ви­тяж­ну
вентиляцію, яка монту- ється за «умов­ною» сте­лею або в самій стелі.

Та­ка
сис­те­ма за­зви­чай встановлюється в ко­тед­жах або в квар­ти­рах, де
ба­га­то ве­ли­ких кімнат. На відміну від інших кондиціонерів ка­наль­на
сис­те­ма повністю вентилює повітря в приміщенні та доставляє по
тру­боп­ро­во­дах охо­лод­же­не повітря у всі віддалені місця в
приміщенні. Тим са­мим у вас в бу­дин­ку створюється при­род­на
ат­мо­сфе­ра по- вітря.

Повітря про­хо­дить склад­ну сис­те­му фільтрації, що дозволяє очис­ти­ти йо­го від найдрібніших час­ти­нок, бактерій і пи­лу.

Мобільні кондиціонери

Та­кий
кондиціонер ви лег­ко мо­же­те во­зи­ти з со­бою з міста на да­чу і
на­зад. Він не потребує мон­та­жу, ком­пакт­ний і ефек­тив­ний у
не­ве­ли­ких при- міщеннях.

Го­то­вий до ро­бо­ти відразу після
по­куп­ки, потрібно ли­ше ви­вес­ти в про­чи­не­не вікно кінець
гоф­ро­ва­но­го шлан­га-повітрягону або (у разі мобільної
спліт-сис­те­ми) ви­нес­ти за вікно зовнішній блок. Кондиціонер лег­ко
пересувається на коліщатках.

Важливі деталі

При покупці
кондиціонера обов’яз­ко­во уточніть у консультантів, яким чи­ном він
фільтрує повітря. Моделі з застарілими технологіями фільтрації «су­шать»
йо­го і не до­да­ють користі. За­те фільтри в якісних кондиціонерах
ма­ють антивірусний, анти- бактеріальний та ан­ти­алер­ген­ний за­хист.
Існують навіть спеціальні сис­те­ми при­ско­ре­но­го збо­ру пи­лу.

В
інструкції до більшості кондиціонерів на­пи­са­но, що фільтр необхідно
чис­ти­ти кожні два тижні. Не­що­дав­но з’яви­ли­ся кондиціонери з
функцією ав­то­ма­тич­но­го очи­щен­ня фільтру.

Ду­же зруч­на
річ: при кож­но­му включенні конди- ціонера спеціальний ро­бот-щітка
самостійно зби- рає пил з сітки фільтра і ви­во­дить на ву­ли­цю че­рез
спеціальну ва­ку­ум­ну труб­ку.

Ви і ва­ша ди­ти­на про цей
про­цес навіть і не діз- наєтеся − все бу­де зроб­ле­но аб­со­лют­но
без­шум­но. Крім то­го, необхідно, щоб кондиціонер не «ви­па­лю­вав»
повітря. Ви­би­рай­те моделі з іоні- затором. Він не тільки очищає
повітря, але і створює у квартирі клімат за ва­шим ба­жан­ням.

Будь-який
бать­ко піклується про здо­ров’я ди­ти­ни, то­му кондиціонер в дитячій
кімнаті в пер­шу чер­гу не має влаш­то­ву­ва­ти протягів. Найк­ра­щий
варіант — кондиціонер, що рівномірно розподіляє повітря.

Потужність
кондиціонера по­вин­на відповідати площі приміщення, де він бу­де
пра­цю­ва­ти. Як­що потужність ви­я­вить­ся не­до­статнь­ою, то, крім
малої ефективності, кондиціонер не змо­же ви­ро­би­ти сво­го ре­сур­су,
вста­нов­ле­но­го ви­роб­ни­ком, і швид­ко вий­де з ла­ду з-за ро­бо­ти
на гра­нич­них на­ван­та­жен­нях.

Деякі педіатри скеп­тич­но
став­лять­ся до вста­нов­лен­ня кондиціонера в дитячій. Вважається, що,
по­тра­пив­ши з спе­ки в про­хо­лод­не приміщення, мож­на підхопити
за­сту­ду.

Але це швид­ше пи­тан­ня правильності ви­ко­рис­тан­ня
кондиціонера, а не йо­го шкідливості. Час­то самі бать­ки
при­пус­ка­ють­ся по­мил­ки і вста­нов­лю­ють кондиціонер на за­над­то
«хо­лод­ний» ре­жим.

Ідеальний варіант − це ко­ли тем­пе­ра­ту­ра
в приміщенні при­близ­но 21−24 гра­ду­си. Тоб­то не жар­ко, але і не
хо­лод­но. Тоді ри­зик перегріву або пе­ре­охо­лод­жен­ня бу­де
вик­лю­че­ний.

Оставить комментарий

Adblock
detector