Читать статью на русском языке

ЗСР цент­раль­но­го ге­не­зу характеризується відсутністю мо­лоч­них
за­лоз і лоб­ко­во­го оволосіння після 13 років, а та­кож відсут- ністю
менструації після 15 років. А які ще озна­ки?

Че­рез те, що в
яєчники не над­хо­дять імпульси, виникає гіпоплазія, тоб­то
не­до­роз­ви­нен­ня ста­те­вих органів. Зовнішня їх бу­до­ва та­ка ж, як
у маленької дівчинки 2 — 3 років. Не пра­виль­но вста­но­ви­ти діагноз
інфантилізм.

Інфантилізм — це наслідок не­до­от­ри­ма­них
імпуль- сів з ре­гу­лю­ю­чих центрів на статеві за­ло­зи і ста­те­вих
за­лоз на мат­ку. Та­кий стан мож­на повністю ви­пра­ви­ти че­рез 2 — 3
місяці прий­о­му гор­мо­наль­них препаратів. Зрос­тан­ня у дівчаток, які
страж­да­ють ЗСР цент­раль­но­го ге­не­зу, мо­же бу­ти і се­реднь­ою і
низь­кою.

Одні ма­ють і фізичне не­до­роз­ви­нен­ня, і ста­те­ве.
Інші — тільки ста­те­ву за­трим­ку, а фізично розвинені нор­маль­но.
Каріотип у них — ХХ, тоб­то це генетичні дівчинки.

Як
діагностується ЗРС цент­раль­но­го ге­не­зу?
Лікар про­во­дить
рек­таль­не об­сте­жен­ня (че­рез пря­му киш­ку), відправляє дівчинку на
УЗД, щоб по­ди­ви­ти­ся, чи є яєчники, мат­ка, як во­ни розви- нені.

І
далі вже в залежності від то­го, що він ви­я­вив, призначається спек­тр
об­сте­жень. У пер­шу чер­гу необхідно ви­зна­чи­ти рівень жіночих,
чоловічих і цент­раль­них гормонів.

При да­но­му виді за­три­мок
аналіз по­ка­же нульо­вий рівень цент­раль­них гормонів, які по ідеї
повинні в цьо­му віці виділятися. Подібна ситуація з гор­мо­на­ми
до­зво­лить гінекологу про­вес­ти до­дат­ко­ве об­сте­жен­ня для
з’ясу­ван­ня при­чи­ни ЗПС.

Інший стан виникає при відсутності
функції яєчни- ків. Клітини ре­гу­лю­ю­чих струк­тур моз­ку ре­а­гу­ють
виділенням гормонів, які управ­ля­ють функцією яєчників, а яєчники не
відповідають.

Відсутність ста­те­вих гормонів яєчників
супровод- жується за­трим­кою фор­му­ван­ня всіх тка­нин, у то­му числі
кісток. То­му лікар обов’яз­ко­во вимірює кістковий вік.

У
будь-яко­му ви­пад­ку без гормонотерапії не обійтися?
Терапія зав­ж­ди
підбирається індиві- дуально. Як пра­ви­ло, лікування гор­мо­на­ми не
обов’яз­ко­во в де­я­ких ви­пад­ках навіть не потріб- но. Ко­мусь до­сить
заспокійливих засобів, ко­мусь — збалансованої дієти, де­ко­му
прописуємо ком­плекс вітамінів.

Тій групі пацієнтів, у яких
гіпофіз і гіпоталамус до кінця не про­ки­ну­ли­ся і зна­хо­дять­ся в
за­галь­мо­ва­но­му стані, ми про­во­ди­мо спеціальні про­би, які
до­зво­ля­ють дізнатися, що це — загальмованість або безнадійний стан?

Як­що
з’ясовується, що мо­зок спить, тоді ми йо­го бу­ди­мо спеціальними
пре­па­ра­та­ми, що по­кра­щу­ють кровообіг і за­без­пе­чу­ють
до­став­ку кис­ню. І ди­ти­на за 2 — 3 ро­ки стає повноцінною.

Іноді,
на жаль, буває і так, що після кур­су ліку- вання в дівчинки все,
зда­ва­ло­ся б, нормалі- зувався, але потім рап­том во­на переживає но­вий
стрес або зно­ву починає спеціально худ­ну­ти — і менструація пропадає.
То­му даній групі ри­зи­ку потрібне постійне спос­те­ре­жен­ня у
психотерапев- тів.

А як­що про­би по­ка­жуть, що мо­зок без- надійний
і роз­бу­ди­ти йо­го не­ре­аль­но?
На жаль, по­ки ще не при­ду­ма­ли
пре­па­ра­ти, які б за­без­пе­чу­ва­ли кожні 60 хви­лин ви­кид ЛГ, ФСГ
(гор­мо­ни центральної сис­те­ми).

Для цьо­го зна­до­бив­ся б
склад­ний апа­рат, який замість організму вки­дав би в кров ці
гор­мо­ни. То­му, ко­ли ми розуміємо, що не­гор­мо­наль­ним лікуванням
до­по­мог­ти не в си­лах, призначаємо роз­ви­ва­ю­чу і підтримуючу
гор­мо­наль­ну терапію, що повторює всі шля­хи, які дівчинка по­вин­на
прой­ти в ста­те­во­му роз­вит­ку. І це бу­де довічна гормонотерапія.

Ко­ли
прий­де час і на­ша пацієнтка за­хо­че ма­ти дітей, во­на змо­же
завагітніти тільки з до­по­мо­гою допоміжних ре­про­дук­тив­них
технологій, на­прик­лад ЕКЗ.

У спеціальному режимі їй бу­дуть
вво­ди­ти цен- тральні гор­мо­ни для стимуляції зрос­тан­ня великої
кількості фолікулів, потім от­ри­ма­ють яйцеклітини, запліднять їх і
пе­ре­са­дять в по­рож­ни­ну мат­ки.

Оставить комментарий

Adblock
detector