Читать статью на русском языке

Су­пер­мо­дель Сінді Кро­уфорд їсть пас­ту в необме­же­них кількостях,
хо­дить в по­хо­ди з сім’єю, не розлучається з ган­те­ля­ми, займа- ється
фітнесом тільки в гар­но­му настрої і — при­род­но! — у свої 45 років
виглядає мо­ло­до і свіжо. Фітнес-сек­ре­ти приголомшливої жін- ки в
на­шо­му матеріалі.

Жінки час­то го­во­рять собі: «Я так
розповніла тільки то­му, що мені ніколи хо­ди­ти в спорт­зал. От як­би у
часі бу­ло більше 24 го­дин, я би встиг­ла зай­ня­ти­ся своєю
фігурою…»

За­будь­те про відмовки! Тре­ну­ва­ти­ся мож­на в
будь-який час: і піднімаючись в офіс по схо­дах, а не на ліфті, і
ви­гу­лю­ю­чи со­ба­ку швид­ким кро­ком, і вправ­ля­ю­чись з
ган­те­ля­ми, по­ки чекаєте, ко­ли за­ки­пить чай­ник.

Я зав­ж­ди
зна­ход­жу для се­бе шма­ток ча­су навіть у найбільш за­ван­та­же­ний
день — між зй­ом­ка­ми зроб­лю кілька присідань або відіжмусь де­ся­ток
разів.

Після то­го, як у ме­не з’яви­ли­ся діти, я не за­ки­ну­ла
тре­ну­ван­ня, а прос­то пе­ре­гля­ну­ла свої по­гля­ди на спорт.
Раніше я мог­ла трясти­ся на біговій доріжці до зне­мо­ги, при­пов­з­ти
до­до­му і впас­ти в ліжко. А пізніше зрозуміла, що фітнес по­ви­нен не
ви­мо­ту­ва­ти, а за­ряд­жа­ти енергією, да­ру­ва­ти не вто­му, а нові
си­ли.

Як­що у вас з’яви­ли­ся діти, не за­кри­вай­те­ся з ни­ми в
чо­тирь­ох стінах. Про­дов­жуй­те зай­ма­ти­ся фітне- сом — вам
зна­до­бить­ся ба­га­то енергії, щоб ви­хо­ва­ти спадкоємців.

Я
розумію, як­що хо­ди­ти в один і той же спорт­зал три ра­зи в тиж­день
про­тя­гом п’яти років — лег­ко мо­же на­брид­ну­ти. На­ма­гай­те­ся
урізноманітнити ваші тре­ну­ван­ня: сьогодні ви бігаєте по пар­ку,
зав­тра плаваєте або катається на велосипеді, а че­рез па­ру днів —
за­гля­не­те до тре­на­жер­но­го за­лу.

Фітнес по­ви­нен
при­но­си­ти за­до­во­лен­ня, інакше про який результаті мо­же йти
мо­ва? Я люб­лю хо­ди­ти в по­хо­ди, дер­ти­ся в го­ри, блу­ка­ти по
лісі — і з кож­ною та­кою «про­гу­лян­кою» стаю витриваліше і міцніше!

Відмовлятися
від улюбленої їжі страш­но важ­ко. Я до не­стя­ми обо­жнюю ма­ка­ро­ни і
білий хліб, хо­ча знаю, що во­ни над­з­ви­чай­но шкідливі для фігури.
Од­нак я ре­гу­ляр­но ход­жу в італійські рес­то­ра­ни і з’їдаю там
стільки пас­ти, скільки змо­жу.

Потім, зви­чай­но, влаш­то­вую
собі су­во­ру дієту і по­си­ле­но поз­бав­ля­ю­ся калорій в спортзалі,
але факт залишається фак­том — я мо­жу до­зво­ли­ти собі їсти все, що
хо­четь­ся. Як­що ви жи­ти не мо­же­те без тістечок, будь лас­ка,
ло­пай­те їх, тільки не ко­жен день. Не­хай шма­ток тор­та бу­де
на­го­ро­дою за важ­ку ро­бо­ту або три ски­ну­тих кілограма. Чо­му ні?

Мо­же
бу­ти, це зву­чить ста­ро­мод­но, але я як і раніше вва­жаю, що фізична
фор­ма міцно пов’яза­на з ва­шим психологічним ста­ном. Ви мо­же­те
схуд­ну­ти хоч на 15 кілограмів, але виг­ля­да­ти дійсно вра­жа­ю­че
бу­де­те тільки тоді, ко­ли поз­бу­де­те­ся від по­га­них ду­мок.

Мій
сек­рет прос­тий: я на­ма­га­ю­ся бу­ти гар­ним при­кла­дом для моїх
дітей, ду­маю і роб­лю так, щоб во­ни мог­ли пи­ша­ти­ся мною. Так-так, я
розмірковую як ва­ша ма­ма. Але повірте, це дає ре­зуль­тат.

Думаєте,
я по­рад­жу вам ле­жати на дивані, жу­ва­ти чіпси і ди­ви­ти­ся фільм,
який за­во­ю­вав «Оскар»? Не дочекаєтесь! Я ре­ко­мен­дую вам
по­ди­ви­ти­ся мої відеоуроки за пілатесу. Я ду­же дов­го зай­ма­ла­ся
пілатесом, перш ніж за­пи­са­ла декілька DVD-дисків з впра­ва­ми, і
мо­жу з упевненістю ска­за­ти — ця сис­те­ма вправ працює.

При­свя­тив­ши
пілатесу хо­ча б па­ру го­дин на тиж­день, ви ско­ро по­ба­чи­те,
яки­ми ста­нуть силь­ни­ми ваші м’язи. І тільки після цьо­го мож­на
бу­де від- почити і по­ди­ви­ти­ся чер­го­ву голлівудську но­вин­ку.

Час­то
буває так: ви займаєтеся фітнесом ко­жен день, але в якийсь мо­мент
розумієте, що ре­зуль­тат вже не так помітний. Це той са­мий час, ко­ли
вам вар­то відправитися в найб­лиж­чий спор­тив­ний ма­га­зин і ку­пи­ти
кілька ган­те­лей. Гантелі кра­ще ви­ко­рис­то­вуй­те для зміцнення
м’язів спи­ни, а по­важ­че — для то­го, щоб на­ка­ча­ти біцепси і
три­цеп­си.

Я взагалі на­ма­га­ю­ся не роз­лу­ча­ти­ся з
ган­те­ля­ми і щод­ня піднімаю їх від підлоги, раз за ра­зом
пе­ре­ма­га­ю­чи си­лу зем­но­го тяжіння. А у вас вис­та­чить сил
по­до­ла­ти гравітацію?

Оставить комментарий

Adblock
detector