Читать статью на русском языке

Пам’ятається, ба­га­то років то­му бать­ки і шкільні вчителі рап­том
помітили, що діти по­ча­ли повнішати на очах. І з’явив­ся термін
«при­швид­шен­ня».

Спо­чат­ку ля­кав: чо­го рап­том ста­ли так ак­тив­но і де­ко­ли непропорційно рос­ти? Потім звик­ли.

Міжнародні
дослідження останніх 20 років пе­ре­кон­ли­во до­во­дять, що раннє
ста­те­ве дозрівання у дітей спостерігається у всьо­му світі. У чо­му
сек­рет цьо­го див­но­го фе­но­ме­на?

Се­ред при­чин на­зи­ва­ють
і гло­баль­не потепління, і радіацію, і спа­лах на сонці, і генні
мутації, і за­бруд­нен­ня на­вко­лишньо­го се­ре­до­ви­ща.

Але
щоб зрозуміти, які та чо­му відхилення бу­ва­ють у ста­те­во­му
роз­вит­ку підлітка, на­сам­пе­ред необхідно зрозуміти, що ж та­ке
нор­ма?

Пе­ред­час­ний ста­те­вий роз­ви­ток буває ідіопа- тичним,
ко­ли при­чи­ни за­хво­рю­ван­ня не зрозумілі: не виявлені пух­ли­ни ні в
голові, ні в над­нир­ни­ках. Та­кий ПСР мо­же зійти нанівець, а мо­же і
роз­ви­ну­ти­ся в пов­ну фор­му.

І буває цент­раль­ний ПСР,
пов’яза­ний з пух­ли­на­ми, ко­ли точ­но знай­де­не локалізоване
во­гни­ще го­лов­но­го моз­ку, яке дає кла­сич­ний варіант ранньо­го
ста­те­во­го дозрівання. Найчастіше це га­мар­то­ма гіпоталамуса
(пух­ли­на го­лов­но­го моз­ку), яка викликає пов­ну фор­му ПСР.

Ми
мо­же­мо го­во­ри­ти про пе­ред­час­не ста­те­ве доз- рівання, як­що
динаміка зрос­тан­ня починає швид­ко про­гре­су­ва­ти і у дівчинки
з’яв­ля­ють­ся додат- кові вторинні статеві озна­ки: рос­те мо­лоч­на
за­ло­за, яка за фор­мою нагадує до­рос­лу, темніють сос­ки, з’являється
під пах­во­ве і лоб­ко­вое ово- лосіння, мо­жуть по­ча­ти­ся менструації.

Подібні
маніфестації обумовлені дво­ма за­хво­рю­ван­ня­ми — га­мар­то­мою
гіпоталамуса (ця добро- якісна пух­ли­на в 70% містить люліберин, який
стимулює секрецію гонадотропінів) і ге­не­тич­ним син­дро­мом
Мак-к’юна-Ол­б­рай­та-Брай­це­ва.

Зустрічаються пух­ли­ни
го­лов­но­го моз­ку з мен- струальноподібною реакцією у дівчаток 6 і 8
місяців. До речі, пух­ли­ни да­ють найбільш ранній та найбільш швид­кий
про­грес ізосексуального ПСР.

Що стосується син­дро­му
Мак-к’юна-Ол­б­рай­та-Брай­це­ва, то він зустрічається як у хлопчиків,
так і у дівчаток, і супроводжується наявністю на тілі великої кількості
ко­рич­не­вих пігментних плям, найчастіше локалізованих з од­но­го бо­ку
і на­га­ду­ють об­ри­си географічної кар­ти. У дівчаток з цим
син­дро­мом за­зви­чай буває менструація, на мо­мент якої на­бу­ха­ють
молочні за­ло­зи. Менструація про­хо­дить, і молочні за­ло­зи
змен­шу­ють­ся в розмірі.

У хлопчиків справжній ПСР починається,
як пра­ви­ло, зі збільшення об­ся­гу яєчок — більше 4 куб. см — і
зрос­тан­ня ста­те­во­го чле­на. Це ті озна­ки, що ха­рак­те­ри­зу­ють
по­ча­ток пу­бер­та­та у 9 років.

Ніяких інших вто­рин­них
ста­те­вих ознак у хлопчиків у цей мо­мент ми не спостерігаємо, крім
по­яви спон­тан­них ерекцій, не пов’яза­них з ран­ко­вим
се­чо­ви­пус­кан­ням. За­зви­чай на та­ких дітей звер­та­ють ува­гу,
ко­ли у них вже з’являється лоб­ко­вое оволосіння.

Що див­но:
бать­ки май­же зав­ж­ди ре­а­гу­ють на ран­ню по­яву вто­рин­них
ста­те­вих ознак у доч­ки і біжать з нею до лікаря, а ось ПСР у синів
чо­мусь їх не турбує. На­впа­ки, та­то радіє, що син — ма­люк рос­те,
він більший і сильніший за своїх однолітків, пеніс у ньо­го зростає не
по днях, а по го­ди­нах. Ба­бу­ся за­хоп­ле­но ойкає: «Ди­вись, Бо­ря, —
го­во­рить во­на батькові ди­ти­ни, — у ньо­го член май­же як у те­бе».
А хлопчикові всьо­го чо­ти­ри ро­ки!

Реакція лікарів-педіатрів
на ПСР у дівчаток (ріст мо­лоч­них за­лоз, по­ява лоб­ко­во­го
оволосіння і вже тим більше менструальноподібні виділення) час­то
до­ве­де­на до хо­ро­шо­го реф­лек­су, і во­ни відразу відправляють їх
об­сте­жи­ти­ся.

А ось на хлопчиків за­зви­чай ре­а­гу­ють із
запіз- ненням. То­му з хлоп­чи­ка­ми май­же зав­ж­ди біда. Спра­ва в
то­му, що андрогенізація у них відбу- вається непомітно і по­ява
лоб­ко­во­го оволосіння — це ка­та­стро­фа, ад­же кістковий вік вже
встиг втек­ти впе­ред.

Іноді буває і спер­ма­то­ге­нез. Ея­ку­лят
сам по собі не є спер­мою — це сек­рет пе­ред статевої за­ло­зи, він
потрібен для існування сперматозоїдів, які скла­да­ють всьо­го 0,1 —
0,3% від об­ся­гу ея­ку­ля­та.

Зав­дан­ня лікарів — ство­ри­ти
своїм хво­рим хо­ча б ея­ку­лят, не­хай навіть він бу­де порожній.
Зав­дан­ня ен­док­ри­но­ло­га не тільки вирішити про­бле­му зрос­тан­ня,
але ще й зро­би­ти все мож­ли­ве, щоб у йо­го пацієнтів зго­дом бу­ли
нормальні спермато- зоїди, менструації, ову­ля­тор­ный цикл і вагітність.

Оставить комментарий

Adblock
detector