Читать статью на русском языке

До шес­ти років молочні за­ло­зи у дівчинки за­ли­ша­ють­ся плос­ки­ми і нічим не відрізня- ються від гру­дей хлоп­чи­ка.

Потім
по­сту­по­во утворюється лег­ке ущільнення на­вко­ло сос­ка, йде
за­клад­ка тка­ни­ни молочної за­ло­зи. І всі пе­ретво­рен­ня, які
відбуваються з мо­лоч­ною за­ло­зою про­тя­гом жит­тя, продиктовані
жіночими гор­мо­на­ми ест­ро­ге­на­ми.

Пер­ший етап фор­му­ван­ня
гру­дей — в 6-7 років. Дру­гий — в 10-12, ко­ли починається
менструація. Третій — період вагітності. Чет­вер­тий — по­ло­ги і
ви­го­до­ву­ван­ня. П’ятий — ме­но­па­у­за.

Готовність ор­га­ну до ви­роб­ниц­т­ва мо­ло­ка

В
10-12 років на­вко­ло сосків утво­рю­ють­ся опук- лості, арео­ли і сос­ки
ста­ють при­пух­ли­ми. Як­що в цей час об­ма­ца­ти місце на­вко­ло
сос­ка, мож­на відчути до­сить твер­ду гру­доч­ку залозистої тка­ни­ни —
ос­нов­но­го будівельного матеріалу молочної за­ло­зи.

По­сту­по­во,
ду­же повільно роз­ви­ва­ють­ся, молочні тру­боч­ки. Але час прий­де з
на­стан­ням вагітності. А по­ки во­ни зна­хо­дять­ся в атро­фо­ва­но­му
стані.

У період статевої зрілості гру­ди дівчинки-підлітка
швид­ко збільшується в розмірах. Але кон­ту­ри і кра­са сформованої
дорослої молочної за­ло­зи пов­ною мірою ви­яв­лять­ся пізніше років до
15-16, ко­ли гру­ди знай­дуть пружність і твердість, а сос­ки і арео­ли
ста­нуть більш яв­ни­ми.

Це озна­ка то­го, що ор­ган го­то­вий до
вагітності та ви­роб­ниц­т­ва мо­ло­ка — головної своєї функції. Аж до
вагітності і лактації гру­ди скла­да­ють­ся з залозистої тка­ни­ни і
не­ве­ли­ко­го жи­ро­во­го про­шар­ку, то­му во­ни міцні, еластичні та
пружні. Сос­ки ма­ють ро­же­вий колір, тоді як у до­рос­лих жінок во­ни
коричнюваті.

Але головні зміни гру­дей відбудуться тільки тоді,
ко­ли жінка завагітніє, на­ро­дить і по­чне го­ду­ва­ти ди­ти­ну. На
цьо­му етапі за­ло­зис­та тка­ни­на пе­ре­хо­дить в фіброзно-жи­ро­ву, з
пе­ре­ва­жан­ням фіброзу, хо­ча і залізистий ком­по­нент ще
залишається. Як­що жінка дов­го годує (більше ро­ку), за­ло­зис­та
тка­ни­на по­сту­по­во зникає зовсім, ось чо­му гру­ди ста­ють
м’як­ши­ми, втра­ча­ють фор­му і об­ви­са­ють.

У пов­них дівчат
гіперстанічної ста­ту­ри, підви- щений рівень естрогенів при­зво­дить до
то­го, що за­ло­зис­та тка­ни­на замінюється жи­ро­вою ще до вагітності.
То­му молочні за­ло­зи великі, але мо­ло­ка в них після пологів немає.

За­вер­шив­ши
етап годівлі й мріючи по­вер­ну­ти ко­лиш­ню фор­му гру­дей, деякі
жінки на­ма­га­ють­ся впли­ну­ти на неї з до­по­мо­гою трав’яних
біодобавок (со­лод­кий кріп, аш­ва­ган­д­ха), які підвищують рівень
гор­мо­ну ест­ро­ге­ну і про­гес­те­ро­ну, які, у свою чер­гу,
збільшують розмір гру­дей.

Ба­гатьом допомагає зви­чай­на
кру­го­ва техніка ма­са­жу, яка покращує кровообіг і тонізує гру­ди.
Гормональні протизаплідні таб­лет­ки та­кож при­зво­дять до
тим­ча­со­во­го збільшення розміру гру­дей.

Стан­дарт­но­го
розміру у гру­дях не існує. У 15 років молочні за­ло­зи не повинні бу­ти
ве­ли­ки­ми, їм прос­то ні для чо­го рос­ти. В се­редньо­му ріст
мо­лоч­них за­лоз триває до 20-23 років і досягає піку під час
вагітності.

Як і всі ор­га­ни тіла, молочні за­ло­зи схильні до
старіння. При­хо­дить вік, ко­ли всі ста­ран­ня жінки підтримати фор­му
гру­дей, ви­яв­ля­ють­ся мар­ни­ми. Настає клімактеричний період —
згасан­ня діяль- ності яєчників. Закінчується ре­про­дук­тив­ний етап.

Мо­лоч­на
за­ло­за на­зав­ж­ди втрачає свою функцію. Її роз­ви­ток до­сяг фіналу.
Фіброзна тка­ни­на посту- пається місцем жировій. Гру­ди оста­точ­но
втра­ча­ють колишній виг­ляд — во­ни м’які та обвислі. До старості
бу­дуть на­га­ду­ва­ти шкіряні чох­ли.

Анатомія мо­лоч­них за­лоз

Це
опук­лий диск з 15-20 час­ток, роз­та­шо­ва­них по ко­лу і звер­не­них
верхівкою до сос­ка. Кож­на з част­кою являє со­бою за­ло­зи з
особ­ли­вою бу­до­вою у вигляді великої кількості крихітних
мішеч- ків-аль­ве­ол, во­ни зби­ра­ють­ся в звивисті тру­боч­ки — чумацькі
про­то­ки, че­рез які, при годуванні, те­че мо­ло­ко.

Про­то­ки з
усіх за­лоз схо­дять­ся і ви­хо­дять назовні на вершині сос­ка у
вигляді 8-15 мо­лоч­них отворів. А між част­ка­ми, над і під ни­ми
зна­хо­дить­ся тільки до­сить пух­ка спо­луч­на тка­ни­на і жи­ро­ва,
спів- відношення яких силь­но змінюється у різних жінок.

Спо­луч­на
тка­ни­на у вигляді кап­су­ли і опор­них зв’язок зміцнює мо­лоч­ну
за­ло­зу до м’язів гру­дей і утримує її на місці, не да­ю­чи спов­за­ти
вниз. Від міцності і пружності кап­су­ли знач­ною мірою за­ле­жить
фор­ма молочної за­ло­зи — більш ви­со­ка або та­ка, що відвиснула.
Жи­ро­ва тка­ни­на захищає гру­ди і додає їй об­сяг.

Відхилення від нор­ми

Як­що
у 15-16-літньої дівчини під сос­ком зовсім не намацується за­ло­зис­та
тка­ни­на, то це озна­ка гіпоплазії (недорозвиненості) гру­дей. Існує і
про­ти­леж­на патологія — гiгантомастiя — роз­ви­ток гру­дей до ду­же
ве­ли­ких розмірів.

Час­то зустрічаються естетичні відхилення
розміру молочної за­ло­зи від нор­ми — асиметрія мо­лоч­них за­лоз,
різні розміри правої і лівої гру­дей. У біль- шості випадків цей недолік
не­знач­ний і в очі не кидається.


Оставить комментарий

Adblock
detector